സെപ്തംബർ 13 മുതൽ 19 വരെ
September 13, 2017, 5:17 pm
ആറ്റുകാൽ രാധാകൃഷ്ണൻ
അശ്വതി: സന്താന ഗുണം പ്രതീക്ഷിക്കാം. കർമ്മരംഗത്ത് പ്രശസ്തി വർദ്ധിക്കും. വിവാഹകാര്യത്തിൽ അനുകൂല തീരുമാനം എടുക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്തോഷ പ്രദമായിരിക്കും. ഗൃഹത്തിൽ മംഗള കർമ്മങ്ങൾ നടക്കും. ശ്രീകൃഷ്ണന് പാൽപ്പായസം കഴിപ്പിക്കുക. സാമ്പത്തിക പരിഹാരത്തിന് ധനാകർഷണ ഭൈരവയന്ത്രം ധരിക്കുക. ബുധനാഴ്ച ദിവസം ഉത്തമമാണ്.

ഭരണി: ദാമ്പത്യജീവിതം സന്തോഷപ്രദമായിരിക്കും സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിൽ യോജിപ്പിലെത്തും. കർമ്മസംബന്ധമായി അനുകൂല സമയം. സഹോദരഗുണം ഉണ്ടാകും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുകൂല സമയംം. ആഘോഷവേളകളിൽ പങ്കെടുക്കാനിടയുണ്ട്. ഗൃഹനിർമ്മാണത്തിന് അനുകൂല സമയം ശിവക്ഷേത്ര ദർശനം, ജലധാര, ശനിയന്ത്രം ധരിക്കുക. ഞായറാഴ്ച ദിവസം അനുകൂലം.

കാർത്തിക: സഹോദര ഗുണവും ധനലാഭവും ഉണ്ടാകും. മാതൃഗുണം പ്രതീക്ഷിക്കാം. കർമ്മ സംബന്ധമായി ദൂര യാത്രകൾ ആവശ്യമായി വരും. വിവാഹത്തിന് അനുകൂലതീരുമാനം എടുക്കും. ഗൃഹാന്തരീക്ഷം പൊതുവേ സംതൃപ്തമായിരിക്കും. മഹാലക്ഷ്മിയെ പൂജിക്കുക. ത്രിപുരസുന്ദരി യന്ത്രം ധരിക്കുക. വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം അനുകൂലം.

രോഹിണി: സന്താനങ്ങളാൽ മനഃസന്തോഷം ലഭിക്കും. കർമ്മ സംബന്ധമായി യാത്രകൾ ആവശ്യമായി വരും. ദാമ്പത്യ കലഹത്തിന് സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. പുണ്യക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനായി അവസരം ഉണ്ടാകും. ശാസ്താവിന് നീരാഞ്ജനം നടത്തുക. സാമ്പത്തിക പരിഹാരത്തിന് ധനാകർഷണ ഭൈരവയന്ത്രം ധരിക്കുക. ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം അനുകൂല സമയം.

മകയീരം: ഇടവരാശിക്കാർക്ക് മാതൃഗുണം ലഭിക്കും. ആരോഗ്യപരമായി നല്ലകാലമല്ല. മിഥുനരാശിക്കാർക്ക് കർമ്മരംഗത്ത് പുരോഗതിയുണ്ടാകും. ഉല്ലാസയാത്രകളിൽ പങ്കെടുക്കും.മാതൃപിതൃഗുണം ഉണ്ടാകും. ഗൃഹാന്തരീക്ഷം പൊതുവേ സംതൃപ്തമായിരിക്കും. സന്താനങ്ങൾക്ക് അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകും, മഹാഗണപതിക്ക് കറുക മാല ചാർത്തുക. ബുധനാഴ്ച ദിവസം ഉത്തമമാണ്.

തിരുവാതിര: പൊതുപ്രവർത്തകർക്ക് സമൂഹത്തിൽ പ്രശസ്തി വർദ്ധിക്കും. അന്യദേശത്ത് നിന്ന് ധനലാഭം ഉണ്ടാകും. പിതൃഗുണം പ്രതീക്ഷിക്കാം, സന്താനഗുണം ലഭിക്കും. ദാമ്പത്യജീവിതം സന്തോഷപ്രദമായിരിക്കും. ദുർഗ്ഗാ ദേവിക്ക് നെയ്യ് വിളക്ക് നടത്തുക. ത്രിപുരസുന്ദരി യന്ത്രം ധരിക്കുക. ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം അനുകൂല സമയം.

പുണർതം: കർമ്മപുഷ്ടിക്ക് സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. ദമ്പതികൾ തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും സന്താനഗുണം ഉണ്ടാകും. വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിന് താത്പര്യം ഉണ്ടാകും. സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിക്ക് പഞ്ചാമൃതം നടത്തുക. ത്രിപുരസുന്ദരി യന്ത്രം ധരിക്കുക. ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം അനുകൂല സമയം.

പൂയം: സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്നും ഗുണാനുഭവം പ്രതീക്ഷിക്കാം. ശാരീരിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടും. ജോലിക്കായി ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് തടസങ്ങൾ നേരിടും. അസാധാരണ വാക്സാമർത്ഥ്യം പ്രകടമാക്കും. പല വിധത്തിൽ സാമ്പത്തിക നേട്ടം പ്രതീക്ഷിക്കാം. മണ്ണാറശ്ശാല ക്ഷേത്ര ദർശനം, രാഹുയന്ത്രം ധരിക്കുക. ഞായറാഴ്ച ദിവസം അനുകൂലം.

ആയില്യം: മനസിനിണങ്ങിയ ജീവിതപങ്കാളിയെ ലഭിക്കും. നഷ്ടപ്പെട്ട ധനം തിരികെ ലഭിക്കും.സുഹൃത്തുക്കളുടെ സൽക്കാരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കും. മാതൃഗുണം ഉണ്ടാകും. സർക്കാരിൽ നിന്നും ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഗൃഹത്തിൽ ബന്ധുസമാഗമം പ്രതീക്ഷിക്കാം. നാഗരാജക്ഷേത്ര ദർശനം ഉത്തമം. സർപ്പ പ്രീതി വരുത്തുക. നാഗർക്ക് ഉപ്പും മഞ്ഞളും സമർപ്പിക്കുക. ത്രിപുരസുന്ദരീ യന്ത്രം ധരിക്കുക. വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം അനുകൂലം.

മകം: ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കും. സന്താനങ്ങളാൽ കീർത്തി വർദ്ധിക്കും. കർമ്മരംഗത്ത് പുരോഗതിയുണ്ടാകും. സഹോദര ഗുണം ഉണ്ടാകും. പിതൃഗുണം പ്രതീക്ഷിക്കാം, ഞായറാഴ്ച വ്രതം, സൂര്യ നമസ്‌ക്കാരം, സൂര്യ ഗായത്രി പരിഹാരമാകുന്നു. സാമ്പത്തിക പരിഹാരത്തിന് ധനാകർഷണ ഭൈരവയന്ത്രം ധരിക്കുക. ബുധനാഴ്ച ദിവസം ഉത്തമമാണ്.

പൂരം: മാതൃഗുണം ഉണ്ടാകും. വിവാഹകാര്യത്തിൽ അനുകൂല തീരുമാനം എടുക്കും. കണ്ടകശ്ശനികാലമായതിനാൽ വാഹനദോഷം, സാമ്പത്തിക നഷ്ടം പ്രതീക്ഷിക്കാം.സന്താനഗുണം ഉണ്ടാകും. കഫരോഗാദികൾ അനുഭവപ്പെടും. മഹാഗണപതിക്ക് കറുക മാല ചാർത്തുക. ഭദ്രകാളിക്ഷേത്രത്തിൽ അട നിവേദിക്കുക. ത്രിപുരസുന്ദരി യന്ത്രം ധരിക്കുക. ശനിയാഴ്ച പുതിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നല്ല ദിവസമല്ല .

ഉത്രം: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ആഗ്രഹ സാഫല്യം ഉണ്ടാകും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുകൂല സമയം. കർമ്മരംഗത്ത് പ്രശസ്തി വർദ്ധിക്കും. ധനലാഭം ഉണ്ടാകും. മാതൃപിതൃഗുണം അനുഭവപ്പെടും. ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്തോഷപ്രദമായിരിക്കും.ശ്രീകൃഷ്ണന് തൃക്കൈവെണ്ണ നൽകുക. മഹാസുദർശന യന്ത്രം പരിഹാരം വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം അനുകൂലം.

അത്തം: സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ സൂക്ഷിച്ചു കൈകാര്യം ചെയ്യണം. അനാവശ്യചിന്തകൾ മുഖേന മനസ് അസ്വസ്ഥമാകും. വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻപരിശ്രമിക്കും. സന്താനങ്ങളുമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. തൊഴിൽപരമായി ധാരാളം മത്സരങ്ങൾ നേരിടും. നരസിംഹമൂർത്തിക്ക് പാനകം നടത്തുക. മഹാസുദർശന യന്ത്രം പരിഹാരം ഞായറാഴ്ച ദിവസം അനുകൂലം.

ചിത്തിര: ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്തോഷപ്രദമായിരിക്കും. കലാരംഗത്ത് ധാരാളം അവസരം ലഭിക്കും. വിവാഹ സംബന്ധമായി തീരുമാനം എടുക്കും. സന്താനങ്ങൾക്ക് അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകും. ഭഗവതിയ്ക്ക് അഷ്ടോത്തര അർച്ചന, കടുംപായസം ഇവ ഉത്തമം. സാമ്പത്തിക പരിഹാരത്തിന് ധനാകർഷണ ഭൈരവയന്ത്രം ധരിക്കുക. ബുധനാഴ്ച ദിവസം ഉത്തമമാണ്.

ചോതി: സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യപരമായി നല്ലകാലമല്ല സന്താനങ്ങൾക്ക് അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകും. വ്യാപാരികൾക്കക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാകും.യാത്രാക്‌ളേശം അനുഭവപ്പെടും, വിവാഹത്തിന് കാലതാമസം ഉണ്ടാകും. ഗരുഡക്ഷേത്രത്തിൽ ചേന സമർപ്പിക്കുക. കറുപ്പ് വസ്ത്രം ധരിക്കുക. വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം അനുകൂലം.

വിശാഖം: വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനകാര്യത്തിൽ അലസത പ്രകടമാക്കും. പിതൃ കലഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ദമ്പതികൾ തമ്മിൽ ഐക്യതയോടെ കഴിയും. ആഗ്രഹസാഫല്യം ഉണ്ടാകും. വിഷ്ണുവിന് തുളസിപൂവുകൊണ്ട് അർച്ചന നടത്തുക. മഹാസുദർശന യന്ത്രം പരിഹാരം. ശനിയാഴ്ച പുതിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നല്ല ദിവസമല്ല.

അനിഴം: മാതൃപിതൃഗുണം അനുഭവപ്പെടും. കർമ്മപുഷ്ടിക്ക് സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. സന്താനഗുണം പ്രതീക്ഷിയ്ക്കാം. സന്താനങ്ങൾ മുഖേന മനഃസന്തോഷത്തിന് സാദ്ധ്യത. ദമ്പതികൾ തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിനു സാധ്യത. സാമ്പത്തിക പരിഹാരത്തിന് ധനാകർഷണ ഭൈരവയന്ത്രം ധരിക്കുക ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം അനുകൂല സമയം.

കേട്ട: വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുകൂല സമയം. സാമ്പത്തിക ഗുണം പ്രതീക്ഷിയ്ക്കാം. കലാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പ്രശസ്തി വർദ്ധിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്തോഷപ്രദമായിരിക്കും സന്താനങ്ങൾക്ക് അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകും. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അന്നദാനം നടത്തുക. മഹാസുദർശന യന്ത്രം പരിഹാരം. ബുധനാഴ്ച ദിവസം ഉത്തമമാണ്.

മൂലം: തൊഴിൽ മുഖേന ആദായം വർദ്ധിക്കും. സർവ്വകാര്യവിജയം. പിതൃഗുണം പ്രതീക്ഷിക്കാം. സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് പുരോഗതി ഉണ്ടാകും,ഗൃഹത്തിൽ മംഗളകർമ്മങ്ങൾ നടക്കും. നൂതന വസ്ത്രാഭരണാദികൾ ലഭിക്കും. ശ്രീകൃഷ്ണന് തൃക്കൈവെണ്ണ നൽകുക. ഗായത്രീ മന്ത്രം ജപിക്കുക. ഞായറാഴ്ച ദിവസം അനുകൂലം.

പൂരാടം: ഗൃഹനിർമ്മാണത്തിന് അനുകൂല സമയം. ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്തോഷപ്രദമായിരിക്കും. പുണ്യക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കും. ഉപരിപഠനത്തിന് സാദ്ധ്യത. വിവാഹകാര്യത്തിൽ അനുകൂല തീരുമാനം ഉണ്ടാകും. ആറ്റുകാൽ ഭഗവതിക്ക് കലശാഭിഷേകം നടത്തുക. മഹാസുദർശന യന്ത്രം പരിഹാരം. വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം അനുകൂലം.

ഉത്രാടം: ഗൃഹത്തിൽ ബന്ധുസമാഗമത്തിന് സാധ്യത,പിതൃഗുണം പ്രതീക്ഷിക്കാം. സർക്കാർ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത സ്ഥലമാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കാം. ദമ്പതികൾ തമ്മിൽ അഭിപ്രയ വ്യത്യാസം വരാം. സാമ്പത്തിക പരിഹാരത്തിന് ധനാകർഷണ ഭൈരവയന്ത്രം ധരിക്കുക. ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം അനുകൂല സമയം.

തിരുവോണം: വിദ്യാർത്ഥികൾ മത്സരപരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കും. ബിസിനസ് രംഗത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമായി വരും. ഗൃഹത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കേണ്ടതായ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും. മംഗള കർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കും വിഷ്ണു ക്ഷേത്ര ദർശനം. മഹാസുദർശന യന്ത്രം ധരിക്കുക. ശനിയാഴ്ച പുതിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നല്ല ദിവസമല്ല.

അവിട്ടം: ജോലിഭാരം വർദ്ധിക്കും. ബന്ധുക്കൾ മുഖേന ശത്രുത ഉണ്ടാകും. മാനസിക സംഘർഷം വർദ്ധിക്കും. ഗൃഹാലങ്കാരവസ്തുക്കൾക്കായി പണം ചെലവഴിക്കും.മേലധികാരികളുടെ അപ്രീതിയുണ്ടാകും,വിവാഹകാര്യത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. മഹാഗണപതിക്ക് കറുക മാല ചാർത്തുക. മഹാഗണപതി യന്ത്രം ധരിക്കുക. ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം അനുകൂല സമയം.

ചതയം: അകന്നു നിന്നിരുന്ന ദമ്പതികൾതമ്മിൽ യോജിക്കും. ഉല്ലാസ യാത്രകളിൽ പങ്കെടുക്കും. മനസിനുസന്തോഷം തരുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ ലഭിക്കും സ്ഥലമോ വീടോ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂല സമയം. കർമ്മപുഷ്ടിക്ക് സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. സുബ്രഹ്മണ്യപ്രീതി വരുത്തുക, ഞായറാഴ്ച ദിവസം അനുകൂലം.

പൂരുരുട്ടാതി: ദാമ്പത്യ സുഖം അനുഭവപ്പെടും. ശത്രുക്കളിൽ നിന്നുള്ള ഉപദ്രവം വർദ്ധിക്കും കർമ്മരംഗത്ത് ഉയർച്ചഅനുഭവപ്പെടും. ഉല്ലാസയാത്രകളിൽ പങ്കെടുക്കും.ധനപരമായി നേട്ടം ഉണ്ടാകും. നരസിംഹമൂർത്തിക്ക് പാനകം നിവേദിക്കുക, മഹാസുദർശന യന്ത്രം ധരിക്കുക. ശനിയാഴ്ച പുതിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നല്ല ദിവസമല്ല.

ഉത്രട്ടാതി: സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും നല്ല പെരുമാറ്റം ഉണ്ടാകും. പല വിധത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ മനസിനെ അലട്ടും. ധനലാഭം ഉണ്ടാകും.ആരോഗ്യപരമായി ശ്രദ്ധിക്കണം. ദാമ്പത്യജീവിതം സന്തോഷപ്രദമായിരിക്കും. സന്താനഗുണം ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക പരിഹാരത്തിന് ധനാകർഷണ ഭൈരവയന്ത്രം ധരിക്കുക. വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം അനുകൂലം.

രേവതി: പുണ്യ ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിന് സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. മംഗള കർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കും ഗൃഹനിർമ്മാണത്തിനായി ധനം ചെലവഴിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്തോഷപ്രദമായിരിക്കും. കലാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂല സമയമല്ല. സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് പുരോഗതി ഉണ്ടാകും. വിഷ്ണുപ്രീതി വരുത്തുക, മഹാസുദർശന യന്ത്രം ധരിക്കുക. ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം അനുകൂല സമയം.
 PRINT THIS PAGE
യു ട്യൂബിൽ അപ്‌ലോഡ്‌ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ മെയിലിൽ ലഭിക്കുവാൻ കൗമുദി ടിവി ഒഫിഷ്യൽ യു ട്യുബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.
ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ കേരള കൗമുദിയുടെതല്ല. സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്ക് വഴി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ അശ്ലീലമോ അസഭ്യമോ തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമോ അപകീർത്തികരമോ നിയമവിരുദ്ധമോ ആയ അഭിപ്രായങ്ങൾ പോസ്റ്റ്‌ ചെയുന്നത് സൈബർ നിയമപ്രകാരം ശിക്ഷാർഹമാണ്.