Monday, 24 July 2017 8.02 PM IST
Jul 24, 2017, 12:15 AM
മേടം : (അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തിക ആദ്യ കാൽ ഭാഗം വരെ)ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാകും. നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ വിജയം. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം.ഇടവം: (കാർത്തിക അവസാന മുക്കാൽ ഭാഗം   തുടർന്ന്...
Jul 23, 2017, 12:26 AM
മേടം : ബന്ധുമിത്രാദികളുടെ സംഗമം. മനഃശാന്തി അനുഭവപ്പെടും. കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായി കലാശിക്കും.ഇടവം : പുതിയ സനേഹബന്ധം. വിഷയങ്ങൾ ലളിതമായി അവതരിപ്പിക്കും. വീടുമാറും.മിഥുനം : സേവനത്തിനു   തുടർന്ന്...
Jul 22, 2017, 12:08 AM
മേ​ടം​ ​:​ ​(​അ​ശ്വ​തി,​ ​ഭ​ര​ണി,​ ​കാർ​ത്തി​ക​ ​ആ​ദ്യ​ ​കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​ ​വ​രെ) സ്വയം പര്യാപ്തത ആർജിക്കും. സഹോദരങ്ങളുമായി രമ്യത. നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ വിജയിക്കും.   തുടർന്ന്...
Jul 21, 2017, 12:06 PM
അശ്വതി:മുൻകോപം നിയന്ത്രിക്കണം, യാത്രാക്ളേശം   തുടർന്ന്...
Jul 21, 2017, 12:59 AM
മേ​ടം​ ​:​ ​(​അ​ശ്വ​തി,​ ​ഭ​ര​ണി,​ ​കാർ​ത്തി​ക​ ​ആ​ദ്യ​ ​കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​ ​വ​രെ)പു​തിയ വ്യാ​പാ​രം തു​ട​ങ്ങും. സാ​മ്പ​ത്തിക പിൻ​ബ​ലം. ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളിൽ കൃ​ത്യ​ത.ഇ​ട​വം​:​ ​(​കാർ​ത്തി​ക​ ​അ​വ​സാ​ന​   തുടർന്ന്...
Jul 20, 2017, 12:59 AM
മേടം : (അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തിക ആദ്യ കാൽ ഭാഗം വരെ) ഉറച്ച തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളും. ആഹോരാത്രം പ്രവർത്തിക്കും. കാര്യവിജയം.   തുടർന്ന്...
Jul 19, 2017, 12:11 AM
മേ​ടം​ ​:​ ​(​അ​ശ്വ​തി,​ ​ഭ​ര​ണി,​ ​കാർ​ത്തി​ക​ ​ആ​ദ്യ​ ​കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​ ​വ​രെ) നി​സ്വാർ​ത്ഥ സേ​വ​നം ചെ​യ്യും. സ​ത്കീർ​ത്തി​യു​ണ്ടാ​കും. അ​ഭി​പ്രായ ഐ​ക്യം.   തുടർന്ന്...
Jul 18, 2017, 12:11 AM
മേ​ടം​ ​:​ ​(​അ​ശ്വ​തി,​ ​ഭ​ര​ണി,​ ​കാർ​ത്തി​ക​ ​ആ​ദ്യ​ ​കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​ ​വ​രെ) ഗൃ​ഹ​മാ​റ്റ​ത്തി​ന് അ​വ​സ​രം. കാ​ര്യ​ങ്ങൾ അ​നു​കൂ​ല​മാ​കും. സാ​മ്പ​ത്തിക കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളിൽ ശ്ര​ദ്ധ.   തുടർന്ന്...
Jul 17, 2017, 10:18 AM
മേ​ടം​ ​:​ ​(​അ​ശ്വ​തി,​ ​ഭ​ര​ണി,​ ​കാർ​ത്തി​ക​ ​ആ​ദ്യ​ ​കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​ ​വ​രെ) സാ​മ്പ​ത്തിക നേ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​കും. വി​ദ്യാ​വി​ജ​യം. തൊ​ഴിൽ പു​രോ​ഗ​തി.   തുടർന്ന്...
Jul 15, 2017, 12:05 AM
മേ​ടം​ ​:​ ​(​അ​ശ്വ​തി,​ ​ഭ​ര​ണി,​ ​കാർ​ത്തി​ക​ ​ആ​ദ്യ​ ​കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​ ​വ​രെ) ബു​ദ്ധി​ശ​ക്തി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കും, വി​നോ​ദ​യാ​ത്ര​യ്​ക്ക് അ​വ​സ​രം. ദേ​ഹാ​സ്വാ​സ്ഥ്യ​മ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടും.   തുടർന്ന്...
Jul 14, 2017, 12:23 AM
മേടം : ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടും. ജോലിയിൽ ഉയർച്ച. മേലധികാരികളുടെ പ്രീതി.ഇടവം :സർവകാര്യ വിജയം. ആശയങ്ങൾ നടപ്പാക്കും. ചുമതലകൾ വർദ്ധിക്കും.മിഥുനം : കഠിനാദ്ധ്വാനം ചെയ്യും. നിസ്വാർത്ഥസേവനത്താൽ   തുടർന്ന്...
Jul 13, 2017, 12:20 AM
മേടം : തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്‌കരിക്കും. കുടുംബത്തിൽ ശാന്തിയും സന്തോഷവും. സഹപ്രവർത്തകരുടെ സഹായമുണ്ടാകും.ഇടവം തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കും. വിട്ടുവീഴ്ചാമനോഭാവം. വ്യത്യസ്തപ്രവർത്തനശൈലി.മിഥുനം: വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പുരോഗതി. ജോലിയിൽ ഉയർച്ച.   തുടർന്ന്...
Jul 12, 2017, 12:03 AM
മേ​ടം​ ​:​ ​(​അ​ശ്വ​തി,​ ​ഭ​ര​ണി,​ ​കാർ​ത്തി​ക​ ​ആ​ദ്യ​ ​കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​ ​വ​രെ) ഉ​പ​രി​പ​ഠ​ന​ത്തി​നു സാ​ദ്ധ്യ​ത, അ​നു​കൂല തീ​രു​മാ​നം ഉ​ണ്ടാ​കും, കൃ​ഷി കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളിൽ നേ​ട്ടം.   തുടർന്ന്...
Jul 11, 2017, 12:14 AM
മേ​ടം​ ​:​ ​(​അ​ശ്വ​തി,​ ​ഭ​ര​ണി,​ ​കാർ​ത്തി​ക​ ​ആ​ദ്യ​ ​കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​ ​വ​രെ)ആ​ത്മീയ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളിൽ പു​രോ​ഗ​തി. സൽ​കീർ​ത്തി ഉ​ണ്ടാ​കും. സാ​മ്പ​ത്തിക ന​ഷ്ടം.   തുടർന്ന്...
Jul 10, 2017, 12:07 AM
മേ​ടം​ ​:​ ​(​അ​ശ്വ​തി,​ ​ഭ​ര​ണി,​ ​കാർ​ത്തി​ക​ ​ആ​ദ്യ​ ​കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​ ​വ​രെ) ഉ​പ​രി​പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് അ​വ​സ​രം, അ​പ​രാ​ധം കേൾ​ക്കും. ക​രാ​റിൽ നി​ന്നു പി​ന്മാ​റും.   തുടർന്ന്...
Jul 9, 2017, 12:27 AM
മേ​ടം​ ​:​ ​(​അ​ശ്വ​തി,​ ​ഭ​ര​ണി,​ ​കാർ​ത്തി​ക​ ​ആ​ദ്യ​ ​കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​ ​വ​രെ)ചി​കി​ത്സ തേ​ടും. വി​ല​പ്പെ​ട്ട നിർ​ദ്ദേ​ശം സ്വീ​ക​രി​ക്കും. പ്ര​വർ​ത്ത​ന​മേ​ഖ​ല​യിൽ മാ​റ്റം.ഇ​ട​വം​:​ ​(​കാർ​ത്തി​ക​ ​അ​വ​സാ​ന​ ​മു​ക്കാൽ​   തുടർന്ന്...
Jul 8, 2017, 12:20 AM
മേടം : സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരം. വാഹന ഉപയോഗത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. ആത്മനിർവൃതിയുണ്ടാകും.ഇടവം : കർമ്മമേഖലകൾ പുഷ്ടിപ്പെടും. മത്സരങ്ങളിൽ വിജയിക്കും. പദ്ധതികളിൽ നേട്ടം.മിഥുനം : ഉദ്യോഗത്തിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം.   തുടർന്ന്...
Jul 7, 2017, 12:45 AM
7.07.17-വെള്ളി മേടം : പ്രാർത്ഥനകളാൽ ഗുണം. അനുകൂലമായ അനുഭവങ്ങൾ. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരം.ഇടവം : മത്സരങ്ങളിൽ വിജയം. പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിജയിക്കും. പഠിച്ച വിദ്യ പ്രാവർത്തികമാക്കും.മിഥുനം :   തുടർന്ന്...
Jul 6, 2017, 12:56 AM
മേടം : പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വിജയം. പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞുതീർക്കും. സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാകും.ഇടവം : ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്ന അവസരങ്ങൾ. ഉദ്യോഗത്തിൽ സ്ഥലമാറ്റം. കഴിവ് പ്രകടിപ്പിക്കും.മിഥുനം : തൊഴിലിൽ ഉയർച്ച.   തുടർന്ന്...
Jul 5, 2017, 1:30 AM
മേ​ടം​ ​:​ ​(​അ​ശ്വ​തി,​ ​ഭ​ര​ണി,​ ​കാർ​ത്തി​ക​ ​ആ​ദ്യ​ ​കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​ ​വ​രെ)പു​തിയ സൗ​ഹൃ​ദം ല​ഭി​ക്കും. പു​തിയ പ്ര​വൃ​ത്തി​ മേ​ഖ​ല. തൊ​ഴിൽ ​രം​ഗ​ത്ത് ഉ​യർ​ച്ച.ഇ​ട​വം​:​ ​(​കാർ​ത്തി​ക​   തുടർന്ന്...
Jul 4, 2017, 12:27 AM
മേ​ടം​ ​:​ ​(​അ​ശ്വ​തി,​ ​ഭ​ര​ണി,​ ​കാർ​ത്തി​ക​ ​ആ​ദ്യ​ ​കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​ ​വ​രെ) മൃ​ദു​സ​മീ​പ​നം സ്വീ​ക​രി​ക്കും. പ​ദ്ധ​തി​കൾ പ്രാ​വർ​ത്തി​ക​മാ​കും. ആ​ശ്ര​യി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​വർ​ക്ക് അ​ഭ​യം.   തുടർന്ന്...
Jul 3, 2017, 12:02 AM
മേ​ടം​ ​:​ ​(​അ​ശ്വ​തി,​ ​ഭ​ര​ണി,​ ​കാർ​ത്തി​ക​ ​ആ​ദ്യ​ ​കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​ ​വ​രെ) പ​ണം നി​ക്ഷേ​പി​ക്കും. പു​തിയ മേ​ഖ​ല​കൾ തേ​ടും. ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പ​ങ്ങൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടും.   തുടർന്ന്...
Jul 2, 2017, 12:06 AM
മേ​ടം​ ​:​ ​(​അ​ശ്വ​തി,​ ​ഭ​ര​ണി,​ ​കാർ​ത്തി​ക​ ​ആ​ദ്യ​ ​കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​ ​വ​രെ) തർ​ക്ക​ങ്ങൾ​ക്ക് പ​രി​ഹാ​രം. വേ​ണ്ട​പ്പെ​ട്ട​വർ ലോ​ഹ്യ​ത്തി​ലാ​യി​തീ​രും. ക​ടം​കൊ​ടു​ത്ത പ​ണം ല​ഭി​ക്കും.   തുടർന്ന്...
Jul 1, 2017, 12:07 AM
മേ​ടം​ ​:​ ​(​അ​ശ്വ​തി,​ ​ഭ​ര​ണി,​ ​കാർ​ത്തി​ക​ ​ആ​ദ്യ​ ​കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​ ​വ​രെ) ഗൃ​ഹ​മാ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​കും. മം​ഗ​ള​കർ​മ്മ​ങ്ങ​ളിൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. സു​ഹൃ​ത്തി​നെ സ​ഹാ​യി​ക്കും.   തുടർന്ന്...
Jun 30, 2017, 1:26 AM
മേ​ടം​ ​:​ ​(​അ​ശ്വ​തി,​ ​ഭ​ര​ണി,​ ​കാർ​ത്തി​ക​ ​ആ​ദ്യ​ ​കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​ ​വ​രെ)വി​ദേശ യാ​ത്ര​യ്ക്ക് അ​വ​സ​രം. സ്വ​ന്തം ആ​ശ​യ​ങ്ങൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കും, പ്ര​വർ​ത്തന വി​ജ​യം.ഇ​ട​വം​:​ ​(​കാർ​ത്തി​ക​ ​അ​വ​സാ​ന​   തുടർന്ന്...
Jun 29, 2017, 2:35 AM
മേ​ടം​ ​:​ ​(​അ​ശ്വ​തി,​ ​ഭ​ര​ണി,​ ​കാർ​ത്തി​ക​ ​ആ​ദ്യ​ ​കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​ ​വ​രെ)ദേ​വാ​ല​യ ദർ​ശ​നം, സാ​മ്പ​ത്തി​ക രം​ഗം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടും, വ്യാ​പാ​ര​ത്തിൽ നേ​ട്ടം.ഇ​ട​വം​:​ ​(​കാർ​ത്തി​ക​ ​അ​വ​സാ​ന​ ​മു​ക്കാൽ​   തുടർന്ന്...
Jun 28, 2017, 12:01 AM
മേ​ടം​ ​:​ ​(​അ​ശ്വ​തി,​ ​ഭ​ര​ണി,​ ​കാർ​ത്തി​ക​ ​ആ​ദ്യ​ ​കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​ ​വ​രെ) അ​പ​വാ​ദ​ങ്ങ​ളിൽ കു​ടു​ങ്ങും. അ​ഭി​പ്രായ വ്യ​ത്യാ​സം തീർ​ക്കും, സ​മാ​ന​ചി​ന്താ​ഗ​തി​ക്കാ​രു​മാ​യി സൗ​ഹൃ​ദം.   തുടർന്ന്...
Jun 27, 2017, 12:15 AM
മേ​ടം​ ​:​ ​(​അ​ശ്വ​തി,​ ​ഭ​ര​ണി,​ ​കാർ​ത്തി​ക​ ​ആ​ദ്യ​ ​കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​ ​വ​രെ) യാ​ത്ര​ക്കാർ​ക്ക് അ​വ​സ​രം, ആ​യുർ​വേദ ചി​കി​ത്സ തു​ട​ങ്ങും, തൊ​ഴിൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളിൽ പു​രോ​ഗ​തി.   തുടർന്ന്...
Jun 25, 2017, 12:41 AM
മേ​ടം​ ​:​ ​(​അ​ശ്വ​തി,​ ​ഭ​ര​ണി,​ ​കാർ​ത്തി​ക​ ​ആ​ദ്യ​ ​കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​ ​വ​രെ)ബ​ന്ധു സ​മാ​ഗ​മം, ആ​ശ്ര​യം നൽ​കും, കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി യാ​ത്ര.ഇ​ട​വം​:​ ​(​കാർ​ത്തി​ക​ ​അ​വ​സാ​ന​ ​മു​ക്കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​   തുടർന്ന്...
Jun 24, 2017, 12:01 AM
മേ​ടം​ ​:​ ​(​അ​ശ്വ​തി,​ ​ഭ​ര​ണി,​ ​കാർ​ത്തി​ക​ ​ആ​ദ്യ​ ​കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​ ​വ​രെ) ജ​ന​സ്വാ​ധീ​നം വർ​ദ്ധി​ക്കും, കു​ടുംബ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളിൽ വി​ജ​യം, വീ​ടു​മാ​റ്റം ഉ​ണ്ടാ​കും.   തുടർന്ന്...
Jun 23, 2017, 12:27 AM
മേ​ടം​ ​:​ ​(​അ​ശ്വ​തി,​ ​ഭ​ര​ണി,​ ​കാർ​ത്തി​ക​ ​ആ​ദ്യ​ ​കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​ ​വ​രെ)ന​ല്ല ശീ​ല​ങ്ങൾ പ​കർ​ത്തും, അ​ഭി​പ്രായ വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങൾ തീ​രും, പ്ര​വർ​ത്ത​ന​ങ്ങൾ തു​ട​ങ്ങും.ഇ​ട​വം​:​ ​(​കാർ​ത്തി​ക​ ​അ​വ​സാ​ന​   തുടർന്ന്...
Jun 22, 2017, 12:46 AM
മേടം : (അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തിക ആദ്യ കാൽ ഭാഗം വരെ)ആഘോഷവേളകളിൽ പങ്കെടുക്കും. പ്രാർത്ഥനകൾ ഫലിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേട്ടം.ഇടവം: (കാർത്തിക അവസാന മുക്കാൽ ഭാഗം   തുടർന്ന്...
Jun 21, 2017, 1:19 AM
മേടം : (അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തിക ആദ്യ കാൽ ഭാഗം വരെ)പ്രായോഗിക ചിന്ത വർദ്ധിക്കും. വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം പുലർത്തും.   തുടർന്ന്...
Jun 20, 2017, 12:16 AM
മേ​ടം​ ​:​ ​(​അ​ശ്വ​തി,​ ​ഭ​ര​ണി,​ ​കാർ​ത്തി​ക​ ​ആ​ദ്യ​ ​കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​ ​വ​രെ) തൊ​ഴിൽ മേ​ഖ​ല​യിൽ പു​രോ​ഗ​തി. പ​രീ​ക്ഷ​യിൽ വി​ജ​യം. സ​ഹായ മ​ന​സ്ഥി​തി കാ​ട്ടും.   തുടർന്ന്...
Jun 19, 2017, 12:58 AM
മേ​ടം​ ​:​ ​(​അ​ശ്വ​തി,​ ​ഭ​ര​ണി,​ ​കാർ​ത്തി​ക​ ​ആ​ദ്യ​ ​കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​ ​വ​രെ)ഗൃ​ഹ​ത്തിൽ സ​മാ​ധാ​നാ​ന്ത​രീ​ക്ഷം. ദ​ഷ​വാ​ലയ ദർ​ശ​നം ന​ട​ത്തും. കാ​ര്യ​വി​ജ​യം.ഇ​ട​വം​:​ ​(​കാർ​ത്തി​ക​ ​അ​വ​സാ​ന​ ​മു​ക്കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​   തുടർന്ന്...
Jun 18, 2017, 12:02 AM
മേ​ടം​ ​:​ ​(​അ​ശ്വ​തി,​ ​ഭ​ര​ണി,​ ​കാർ​ത്തി​ക​ ​ആ​ദ്യ​ ​കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​ ​വ​രെ) സ്ഥി​തി​ഗ​തി​കൾ മ​ന​സി​ലാ​ക്കി പ്ര​വർ​ത്തി​ക്കും. സാ​മ്പ​ത്തിക നേ​ട്ടം. കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി യാ​ത്ര.   തുടർന്ന്...
Jun 17, 2017, 2:09 AM
​മേടം​ ​:​ ​(​അ​ശ്വ​തി,​ ​ഭ​ര​ണി,​ ​കാർ​ത്തി​ക​ ​ആ​ദ്യ​ ​കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​ ​വ​രെ)മേ​ല​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ പ്രീ​തി. ല​ക്ഷ്യ​പ്രാ​പ്​തി നേ​ടും. സ്ഥ​ലം വാ​ങ്ങാൻ ആ​ലോ​ചി​ക്കും.ഇ​ട​വം​:​ ​(​കാർ​ത്തി​ക​ ​അ​വ​സാ​ന​ ​മു​ക്കാൽ​   തുടർന്ന്...
Jun 16, 2017, 1:14 AM
മേ​ടം​ ​:​ ​(​അ​ശ്വ​തി,​ ​ഭ​ര​ണി,​ ​കാർ​ത്തി​ക​ ​ആ​ദ്യ​ ​കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​ ​വ​രെ)ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം വർ​ദ്ധി​ക്കും. യാ​ത്രാ​ക്‌​ളേ​ശം അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടും. സു​ഹൃ​ത്തി​നെ സ​ഹാ​യി​ക്കും.ഇ​ട​വം​:​ ​(​കാർ​ത്തി​ക​ ​അ​വ​സാ​ന​ ​മു​ക്കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​   തുടർന്ന്...
Jun 15, 2017, 12:03 AM
മേടം : യുക്തിപരമായ സമീപനം. ദൗത്യങ്ങൾ വിജയിക്കും. ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടും. ഇടവം : ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാകും. മേലധികാരസ്ഥാനം ലഭിക്കും. ആശയ വിനിമയങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം.മിഥുനം :   തുടർന്ന്...
Jun 14, 2017, 1:17 AM
മേ​ടം​ ​:​ ​(​അ​ശ്വ​തി,​ ​ഭ​ര​ണി,​ ​കാർ​ത്തി​ക​ ​ആ​ദ്യ​ ​കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​ ​വ​രെ)സം​സാ​രം പ​രു​ഷ​മാ​കാ​തെ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ക. മ​ന​സ​ന്തോ​ഷം. വി​നോ​ദ​ത്തിൽ ഏർ​പ്പെ​ടും.ഇ​ട​വം​:​ ​(​കാർ​ത്തി​ക​ ​അ​വ​സാ​ന​ ​മു​ക്കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​   തുടർന്ന്...
Jun 13, 2017, 12:11 AM
മേ​ടം​ ​:​ ​(​അ​ശ്വ​തി,​ ​ഭ​ര​ണി,​ ​കാർ​ത്തി​ക​ ​ആ​ദ്യ​ ​കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​ ​വ​രെ)ഗൃ​ഹോ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങൾ വാ​ങ്ങും. അ​ഭി​പ്രായ വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങൾ തീർ​ക്കും. ആ​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങൾ സ​ഫ​ല​മാ​കും.ഇ​ട​വം​:​ ​(​കാർ​ത്തി​ക​ ​അ​വ​സാ​ന​ ​മു​ക്കാൽ​   തുടർന്ന്...
Jun 12, 2017, 1:23 AM
മേ​ടം​ ​:​ ​(​അ​ശ്വ​തി,​ ​ഭ​ര​ണി,​ ​കാർ​ത്തി​ക​ ​ആ​ദ്യ​ ​കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​ ​വ​രെ)മം​ഗ​ള​കർ​മ്മ​ങ്ങ​ളിൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ജോ​ലി​യിൽ ന​ഷ്ടം. കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളിൽ കൂ​ടു​തൽ ശ്ര​ദ്ധ.ഇ​ട​വം​:​ ​(​കാർ​ത്തി​ക​ ​അ​വ​സാ​ന​ ​മു​ക്കാൽ​   തുടർന്ന്...
Jun 11, 2017, 1:23 AM
മേ​ടം​ ​:​ ​(​അ​ശ്വ​തി,​ ​ഭ​ര​ണി,​ ​കാർ​ത്തി​ക​ ​ആ​ദ്യ​ ​കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​ ​വ​രെ)ഉ​ല്ലാ​സ​യാ​ത്ര ന​ട​ത്തും. സാ​ഹി​ത്യ​രം​ഗ​ത്ത് നേ​ട്ടം. ക​ലാ​രം​ഗ​ത്ത് ഉ​യർ​ച്ച.ഇ​ട​വം​:​ ​(​കാർ​ത്തി​ക​ ​അ​വ​സാ​ന​ ​മു​ക്കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​   തുടർന്ന്...
Jun 10, 2017, 1:53 AM
മേ​ടം​ ​:​ ​(​അ​ശ്വ​തി,​ ​ഭ​ര​ണി,​ ​കാർ​ത്തി​ക​ ​ആ​ദ്യ​ ​കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​ ​വ​രെ)മാ​ന​സിക സ​ന്തോ​ഷം. വി​ദ്യാ​വി​ജ​യം. പ്ര​ശ​സ്തി ല​ഭി​ക്കും.ഇ​ട​വം​:​ ​(​കാർ​ത്തി​ക​ ​അ​വ​സാ​ന​ ​മു​ക്കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​ ​രോ​ഹി​ണി,​   തുടർന്ന്...
Jun 9, 2017, 12:27 AM
മേ​ടം​ ​:​ ​(​അ​ശ്വ​തി,​ ​ഭ​ര​ണി,​ ​കാർ​ത്തി​ക​ ​ആ​ദ്യ​ ​കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​ ​വ​രെ)ചെ​ല​വു​കൾ വർ​ദ്ധി​ക്കും. മേ​ലു​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥർ ഇ​ട​യും. വി​ദ്യാർ​ത്ഥി​കൾ​ക്ക് ഉ​യർ​ച്ച.ഇ​ട​വം​:​ ​(​കാർ​ത്തി​ക​ ​അ​വ​സാ​ന​ ​മു​ക്കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​   തുടർന്ന്...
Jun 8, 2017, 8:56 AM
മേ​ടം​ ​:​ ​(​അ​ശ്വ​തി,​ ​ഭ​ര​ണി,​ ​കാർ​ത്തി​ക​ ​ആ​ദ്യ​ ​കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​ ​വ​രെ)ഉ​ന്നത വ്യ​ക്തി​ക​ളു​മാ​യി സൗ​ഹൃ​ദം. ക്ര​യ​വി​ക്ര​യ​ങ്ങൾ​ക്ക് ത​ട​സം. പ്രൊ​മോ​ഷൻ ല​ഭി​ക്കും.ഇ​ട​വം​:​ ​(​കാർ​ത്തി​ക​ ​അ​വ​സാ​ന​ ​മു​ക്കാൽ​   തുടർന്ന്...
Jun 7, 2017, 1:41 AM
മേ​ടം​ ​:​ ​(​അ​ശ്വ​തി,​ ​ഭ​ര​ണി,​ ​കാർ​ത്തി​ക​ ​ആ​ദ്യ​ ​കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​ ​വ​രെ)ചെ​ല​വു​കൾ വർ​ദ്ധി​ക്കും. വി​ദ്യാ​ഗു​ണം ഉ​ണ്ടാ​കും. ദൂ​ര​യാ​ത്ര ന​ട​ത്തും.ഇ​ട​വം​:​ ​(​കാർ​ത്തി​ക​ ​അ​വ​സാ​ന​ ​മു​ക്കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​   തുടർന്ന്...
Jun 6, 2017, 2:44 AM
മേ​ടം​ ​:​ ​(​അ​ശ്വ​തി,​ ​ഭ​ര​ണി,​ ​കാർ​ത്തി​ക​ ​ആ​ദ്യ​ ​കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​ ​വ​രെ)ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വ​ങ്ങൾ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കും. ഉ​ന്നത വ്യ​ക്തി​ക​ളു​മാ​യി സൗ​ഹൃ​ദം. ക​ഠി​ന​മാ​യി പ്ര​യ​ത്നി​ക്കും.ഇ​ട​വം​:​ ​(​കാർ​ത്തി​ക​ ​അ​വ​സാ​ന​ ​മു​ക്കാൽ​   തുടർന്ന്...
Jun 5, 2017, 12:40 AM
മേ​ടം​ ​:​ ​(​അ​ശ്വ​തി,​ ​ഭ​ര​ണി,​ ​കാർ​ത്തി​ക​ ​ആ​ദ്യ​ ​കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​ ​വ​രെ) അ​ഭി​പ്രായ വ്യ​ത്യാ​സം തീ​രും. കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളിൽ ഉ​ണർ​വ്. മ​ന​സി​നി​ണ​ങ്ങിയ ജീ​വിത രീ​തി.ഇ​ട​വം​:​ ​(​കാർ​ത്തി​ക​   തുടർന്ന്...
Jun 4, 2017, 4:28 PM
മേടം : (അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തിക ആദ്യ കാൽ ഭാഗം വരെ) അനാവശ്യ ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകും. ബിസിനസ് മേഖലയിൽ ഉയർച്ച. ധനനഷ്ടത്തിന് സാദ്ധ്യത.   തുടർന്ന്...