Friday, 22 September 2017 3.33 PM IST
Sep 22, 2017, 12:25 AM
താൻ ചൊല്ലിക്കൊടുത്ത സാക്ഷാൽ ശിവൻ തന്നെ എഴുതിയെടുത്ത പ്രസിദ്ധമായ വേദം വിരചിച്ച മഹാസിദ്ധനാണോ ഈ അനുകമ്പയാണ്ടവൻ. ജീവിച്ചിരിക്കവേ ദേഹത്തോടെ സ്വർഗത്തു പോയ പരമകാരുണികനായ ശിവഭക്തനാണോ ഈ അനുകമ്പാമൂർത്തി.   തുടർന്ന്...
Sep 21, 2017, 12:20 AM
ഒരു പോംവഴിയുമില്ലാതെ വേദന കൊണ്ട് പിടഞ്ഞ് ഒടുവിൽ ഭഗവത് കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ച് കടുത്ത വയറ്റുവേദന ഭേദമാക്കിയ മഹാജ്ഞാനിയായിരുന്ന 'അപ്പർ" എന്ന സിദ്ധനാണോ ഈ അനുകമ്പയാണ്ടവൻ.   തുടർന്ന്...
Sep 20, 2017, 12:39 AM
ഭസ്മം പൂശി കുബ്‌ജ പാണ്ഡ്യന്റെ ജ്വരം ഭേദമാക്കി മുമ്പാരും കാണിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അത്ഭുതങ്ങൾ കാട്ടിയ മഹാസിദ്ധനായിരുന്ന തിരുജ്ഞാന സംബന്ധരാണോ ഈ അനുകമ്പാമയൻ?   തുടർന്ന്...
Sep 19, 2017, 9:25 AM
പുരുഷ വേഷം ധരിച്ചെത്തിയ സാക്ഷാലീശ്വരൻ തന്നെയാണോ ഈ അനുകമ്പയാണ്ടവൻ. അതോ ദിവ്യമായ മനുഷ്യരൂപം ധരിച്ചെത്തിയ സാക്ഷാൽ ധർമം തന്നെയാണോ. ദൈവപുത്രനായി ജനിച്ച ക്രിസ്തുദേവനാണോ അതോ കരുണാനിധിയായി വില തീരാത്ത രത്നമായി ശോഭിച്ച നബിദേവൻ തന്നെയാണോ?   തുടർന്ന്...
Sep 18, 2017, 12:20 AM
ജീവകാരുണ്യത്തിനും സഹനശക്തിക്കും സമുദ്രമായി വർത്തിച്ച സാക്ഷാൽ ബുദ്ധനോ ഗീതയ്ക്കും ഉപനിഷത്തുകൾക്കും ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിനും ലളിതമായ അദ്വൈതഭാഷ്യം ചമച്ച ശ്രീശങ്കരനാണോ അനുകമ്പാ മൂർത്തി.   തുടർന്ന്...
Sep 17, 2017, 12:30 AM
അർജുനനിലൂടെ ലോകത്തിന് സത്യസ്ഥിതി വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ട് അർജുനന്റെ തേർ നടത്തിയ സത്യസ്വരൂപനായ കൃഷ്ണനാണോ അനുകമ്പ നിറഞ്ഞ മൂർത്തി.   തുടർന്ന്...
Sep 16, 2017, 9:55 AM
ജനിക്കുക, ഉണ്ടായിരിക്കുക, വർദ്ധിക്കുക, പരിണമിക്കുക, ക്ഷയിക്കുക, നശിക്കുക എന്നിങ്ങനെ ജഡത്തിന് സംഭവിക്കുന്ന ആറുതരം മാറ്റങ്ങളും സത്യസ്വരൂപമായ ബോധത്തിന് സംഭവിക്കുന്നില്ല.   തുടർന്ന്...
Sep 15, 2017, 12:05 AM
പ്രാരബ്ധമൊടുങ്ങി ആത്മാനിഷ്ഠനായിത്തീർന്നയാൾസദാ ആത്മാരാമനായി വർത്തിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം ദേഹകാര്യങ്ങളിൽപോലും കർത്തവ്യം അവശേഷിക്കുന്നില്ല.   തുടർന്ന്...
Sep 14, 2017, 12:30 AM
വാസനയുടെ വിത്തുമുഴുവൻ ജ്ഞാനാഗ്നി കൊണ്ടെരിച്ചു ചാമ്പലാക്കിയയാൾ സാമാന്യബോധ സ്വരൂപമായ സത്യമായിമാറുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളയാൾ ജീവിച്ചാലും മരിച്ചാലും പിന്നൊരിക്കലും ദുഃഖപാതമായി ഭവിക്കുന്നില്ല.   തുടർന്ന്...
Sep 13, 2017, 12:20 AM
അറിവും അനുകമ്പയും ഒരുവനിൽ ഇല്ലെന്നു വന്നാൽ ആ മനുഷ്യൻ പിന്നെ തൊലി, രക്തം, മാംസം, മേദസ്, അസ്ഥി, മജ്ജ, ശുക്ളം എന്നീ ഏഴ് മലങ്ങളെക്കൊണ്ടു നിർമ്മിച്ച ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന ദേഹം മാത്രമാണ്. ആ മനുഷ്യൻ മരുഭൂമിയിലെ വെള്ളമാണ്. അവന്റെ ജീവിതം കായും മണവുമില്ലാത്ത എരുക്കിൻ പൂ പോലെ പ്രയോജനശൂന്യം.   തുടർന്ന്...
Sep 12, 2017, 12:35 AM
ജ്ഞാനം, സ്നേഹം, കാരുണ്യം, ഈ മൂന്നിനും ആസ്പദമായ സത്യം ഒന്നു തന്നെ. ഈ സത്യം ജീവനെ സംസാര ദുഃഖങ്ങളുടെ മറുകര കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു. ജ്ഞാനമുള്ളവൻ മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവൻ. ഒമ്പതക്ഷരമുള്ള ഒരു മന്ത്രമെന്ന പോലെ ഇക്കാര്യം സദാ ഉരുവിടണം.   തുടർന്ന്...
Sep 11, 2017, 12:20 AM
ജ്ഞാനത്താൽ സുഖം വന്നുചേരും. സ്നേഹമില്ലാത്ത ഹൃദയത്താൽ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും വന്നുചേരും. അജ്ഞത സ്നേഹത്തെയില്ലാതാക്കും. അങ്ങനെ അജ്ഞാനം ദുഃഖത്തിനാസ്പദമായിത്തീരും. ഇത് ഏതാപത്തിനും വിത്തായിത്തീരും.   തുടർന്ന്...
Sep 10, 2017, 12:35 AM
കരുണാസമുദ്രമായ അല്ലയോ ഭഗവൻ 'എന്നിൽ നിന്നും ഒരു ഉറുമ്പിനു പോലും വേദനയുണ്ടാകാൻ ഇടയാകരുത് എന്ന രൂപത്തിലുള്ള കാരുണ്യവും അങ്ങയുടെ ദിവ്യരൂപം ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് മറന്നുപോകാത്ത വിധമുള്ള സ്മരണയും തന്നനുഗ്രഹിക്കുക.   തുടർന്ന്...
Sep 9, 2017, 12:30 AM
ഈ ലോകത്തു ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് ഭയന്നവന് എങ്ങനെയാണോ പിശാച് പൊന്തിവന്നു കാണപ്പെടുന്നത് അതുപോലെയാണ് അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് പ്രപഞ്ചം പൊന്തിവളർന്നു കാണപ്പെടുന്നത്.   തുടർന്ന്...
Sep 8, 2017, 12:10 AM
ഈ ലോകത്തു എന്തൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ടോ അവയെല്ലാം സർവ വ്യാപിയായ മനസിന്റെ സൃഷ്ടികളാണ്. മനസു കാണിച്ചു തരുന്ന വെറും കാഴ്ചകൾ മാത്രമാണ് എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും.   തുടർന്ന്...
Sep 7, 2017, 10:03 AM
രതി വിഷരാഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് അഹന്ത, ഇന്ദ്രിയം, മനസ്, ശരീരം എന്നിവയിൽ വികസിക്കുന്നത്. ഇതിന് അവസാനമില്ല. അറിയുന്നവൻ ഇവയിൽ നിന്നും ഭിന്നനാണ് എന്നറിയുന്നതുവരെ ഇതേപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അറിവിൽ നിന്ന് അഹന്ത ഉണ്ടാകും.   തുടർന്ന്...
Sep 6, 2017, 12:15 AM
പ്രാരബ്ധമൊടുങ്ങി ആത്മാനിഷ്ഠനായിത്തീർന്നയാൾസദാ ആത്മാരാമനായി വർത്തിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം ദേഹകാര്യങ്ങളിൽപോലും കർത്തവ്യം അവശേഷിക്കുന്നില്ല.   തുടർന്ന്...
Sep 4, 2017, 12:35 AM
വാസനയുടെ വിത്തുമുഴുവൻ ജ്ഞാനാഗ്നി കൊണ്ടെരിച്ചു ചാമ്പലാക്കിയയാൾ സാമാന്യബോധ സ്വരൂപമായ സത്യമായിമാറുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളയാൾ ജീവിച്ചാലും മരിച്ചാലും പിന്നൊരിക്കലും ദുഃഖപാതമായി ഭവിക്കുന്നില്ല.   തുടർന്ന്...
Sep 3, 2017, 12:05 AM
ശുദ്ധമെന്നും അശുദ്ധമെന്നും നിർവാണം രണ്ടുവിധം. അവയിൽ വാസന തീരെയില്ലാത്തതു ശുദ്ധം വാസനയോടുകൂടിയത് അശുദ്ധം.   തുടർന്ന്...
Sep 2, 2017, 12:05 AM
ദേഹം കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നു നോക്കിയല്ല വാസനാക്ഷയം പരീക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത്. രാപകൽ ദേഹം കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്താലും ഒരു ജീവന്മുക്തൻ ഒരിക്കലും വാസനാബദ്ധനായിത്തീരുന്നില്ല.   തുടർന്ന്...
Sep 1, 2017, 12:05 AM
വാസനാ ബന്ധമാണ് ബന്ധം. വാസനാ ക്ഷയമാണ് മോക്ഷം. ഒരാൾക്ക് വ്യക്തമായ വസ്തുബോധമുണ്ടായാലും വാസന പൂർണമായി ഒടുങ്ങിയിരിക്കണമെന്നില്ല. പൂർണമായ വാസനാനാശമാണ് ജീവന്മുക്തി.   തുടർന്ന്...
Aug 31, 2017, 12:25 AM
പരമസത്യം സാക്ഷാത്‌കരിച്ചാൽ വസ്തു ഒന്നേയുള്ളൂ എന്ന് ബോദ്ധ്യപ്പെടും. ഈ അദ്വയവസ്തുവിൽത്തന്നെയാണ് ജീവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും കൂടിച്ചേർന്നു പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാക്കിയനുഭവിക്കുന്നത്.   തുടർന്ന്...
Aug 30, 2017, 12:30 AM
അറിയേണ്ട വസ്തുവിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ദൃഷ്ടാന്ത സഹിതം ധരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥത്തെ ഇതാണ് ആ മൃഗം എന്ന മട്ടിൽ അറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന ജ്ഞാനമാണ് ഉപമിതിജ്ഞാനം.   തുടർന്ന്...
Aug 29, 2017, 12:20 AM
ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും പദാർത്ഥങ്ങളുടെയും പരസ്പര സാമിപ്യംകൊണ്ട് എല്ലാം സ്വാഭാവികമായിത്തന്നെ അറിയാനിടവരുന്ന ജ്ഞാനമാണ് പ്രത്യക്ഷ ജ്ഞാനം.   തുടർന്ന്...
Aug 28, 2017, 12:20 AM
കയറിൽ സർപ്പത്തെക്കാണുന്നിടത്ത് കയറാണ് വസ്തു എന്നു ഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ ഏതനുഭവത്തിലും വസ്തുവിനെ ഉള്ളതുപോലെ ധരിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം. ഇതിനു വിപരീതമായത് അയഥാർത്ഥ ജ്ഞാനവും.   തുടർന്ന്...
Aug 27, 2017, 10:59 AM
അറിവ് ഒന്നേയുള്ളൂ. എന്നാൽ ഉപാധിയോടു കൂടിയും ഉപാധിയില്ലാതെയും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അഹങ്കാരം മുതലിങ്ങോട്ടുള്ള നാമരൂപങ്ങളെല്ലാം   തുടർന്ന്...
Aug 26, 2017, 11:17 AM
എണ്ണമറ്റതും ജഡദൃശ്യരൂപത്തിലുള്ളതുമായ അഹങ്കാരം മുതലിങ്ങോട്ടുള്ള കാര്യരൂപങ്ങളെ അറിഞ്ഞനുഭവിക്കുന്ന ജ്ഞാനമാണ് അനാത്മജ്ഞാനം. ഇത് ജഡജ്ഞാനമെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.   തുടർന്ന്...
Aug 25, 2017, 12:20 AM
ഞാൻ സാക്ഷിമിത്രനാണ്. എനിക്ക് യാതൊരു നാമരൂപവുമായും യഥാർത്ഥത്തിൽ ബന്ധമില്ല. ഇക്കാര്യം ആരൊരാൾ വേർതിരിച്ചറിയുമോ അയാൾ മുക്തനാണ്.   തുടർന്ന്...
Aug 24, 2017, 12:05 AM
ആത്മാവല്ലാത്ത ജഡരൂപങ്ങളായ അഹങ്കാരാദിദൃശ്യങ്ങളെ നിർവികാരമായി സാക്ഷിരൂപത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ചു നിൽക്കുന്ന സത്യത്തെ കാട്ടിത്തരുന്ന ജ്ഞാനമാണ് ആത്മജ്ഞാനം.   തുടർന്ന്...
Aug 23, 2017, 12:15 AM
ഞാൻ, ഞാൻ എന്നുള്ള 'അഹംവൃത്തി"യെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ളിലും, ഇത്, ഇത് എന്നുള്ള ഇദംവൃത്തിയെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തും അനുഭവവിഷയമാകുന്ന ജ്ഞാനമാണ് സോപാധിക ജ്ഞാനം.   തുടർന്ന്...
Aug 22, 2017, 12:20 AM
അറിവ് ഒന്നേയുള്ളൂ. എന്നാൽ ഉപാധിയോടു കൂടിയും ഉപാധിയില്ലാതെയും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അഹങ്കാരം മുതലിങ്ങോട്ടുള്ള നാമരൂപങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞുമാറി വിലസുന്ന അറിവാണ് നിരുപാധിക ജ്ഞാനം.   തുടർന്ന്...
Aug 21, 2017, 12:36 AM
സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, മനുഷ്യൻ എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളൊന്നും അറിവിൽ നിന്നും ഭിന്നമല്ല. എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളിലും സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന അറിവ് അഥവാ ബോധം ഒന്നുതന്നെ.   തുടർന്ന്...
Aug 20, 2017, 12:30 AM
ഇല്ലാത്തതുണ്ടാകുന്നില്ല. ഉള്ളതു ഇല്ലാതാകുന്നുമില്ല. ഉണ്മയുടെയും ഇല്ലായ്മയുടെയും രഹസ്യം തത്ത്വദർശികർ നല്ലവണ്ണം അറിയുന്നു. ഒന്നേയുള്ളൂ. പലതില്ല എന്നതാണ് ആ രഹസ്യം.   തുടർന്ന്...
Aug 19, 2017, 12:10 AM
ഒന്നിനു മാത്രമേ നിലനില്പുള്ളൂ എങ്കിൽ മറ്റൊന്നു പിന്നെ എവിടെയുണ്ടാകാനാണ്? നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നിൽ തന്നെ മറ്റൊന്നാണ്ടാകുന്നു എന്നു വന്നാൽ അവിടെ ആത്മാശ്രയം എന്ന ദോഷം വന്നുപോകും.   തുടർന്ന്...
Aug 18, 2017, 12:30 AM
കാരണത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടാത്തതാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പ്രത്യേകം ഉള്ളതായിത്തീരും. കാര്യം പ്രത്യേകം ഇല്ലെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് കാരണം ഇല്ലെന്നും എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും?   തുടർന്ന്...
Aug 17, 2017, 12:20 AM
സൃഷ്ടിയും ലയവും അഥവാ ജനനവും മരണവും ഇല്ലാത്തതാണ്. പരമ കാരണമായ ബ്രഹ്മം അതു സ്വശക്തിയെ ആശ്രയിച്ച് തന്നിൽ സൃഷ്ടിയും ലയവും ഉണ്ടെന്ന് വെറുതെ ഭ്രമിപ്പിക്കുന്നു.   തുടർന്ന്...
Aug 15, 2017, 12:05 AM
കാരണത്തിൽ നിന്ന് വേറെയല്ല കാര്യം. അതുകൊണ്ട് വേറുവേറായിക്കാണുന്ന ഈ പ്രപഞ്ച ഘടകങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാത്തവയാണ്. ഇല്ലാത്തവ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിവരാനാണ്?   തുടർന്ന്...
Aug 14, 2017, 12:30 AM
ഒരു ജീവന്മുക്തൻ ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടെന്ന മട്ടിൽ വ്യവഹരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനിത് കട്ട പിടിച്ച സത്ത അതായത് ഉണ്മ മാത്രമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് പ്രപഞ്ചം ഇല്ലെന്ന് വന്നാൽ കട്ടിപിടിച്ച ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതുമാണ്.   തുടർന്ന്...
Aug 13, 2017, 10:32 AM
ബാഹ്യദൃശ്യ രൂപങ്ങളിൽ സ്ഥൂലമായും സങ്കല്പവാസനാ തലങ്ങളിൽ സൂക്ഷ്മമായും കാണപ്പെടുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചം അഖണ്ഡ ബോധ വസ്തുവിൽ ആവിർഭവിച്ചതാണ്.   തുടർന്ന്...
Aug 12, 2017, 12:07 AM
സത്യം ഒന്നേയുള്ളൂ. രണ്ടാമതൊന്നില്ല. പലതു തോന്നുന്നിടത്തു അസത്യം തന്നെയാണ് സത്യമെന്ന പോലെ പ്രകാശിക്കുന്നത്. ശിവപ്രതിമ കല്ലു   തുടർന്ന്...
Aug 10, 2017, 12:35 AM
ജഗത്തിന്റെ മുഴുവൻ ആരംഭത്തിലുള്ള കാരണം മായാശക്തിമാ തന്നെയാണ്. അവളാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട എല്ലാം ഒരു യോഗിയുടെ സിദ്ധി സമൂഹമെന്ന പോലെ ഇല്ലാത്തതാണ്.   തുടർന്ന്...
Aug 9, 2017, 12:30 AM
പാലിൽ നിന്നു തൈരുണ്ടാകുന്നതു പോലെ ആത്മാവ് പ്രപഞ്ചമായി പരിണമിച്ചിരിക്കുകയല്ല. ഇന്ദ്രജാലവിദ്യകൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ പ്രപഞ്ചമെല്ലാം ആത്മാവിൽ വിർത്തമെന്നറിയണം.   തുടർന്ന്...
Aug 8, 2017, 12:40 AM
ജീവന്മുക്തന് ബോധസ്വരൂപമായ ആത്മാവിൽ മരുഭൂവിൽ കാനൽ ജലമെന്നപോലെ പ്രപഞ്ചം തോന്നുന്നുണ്ടാകണം.   തുടർന്ന്...
Aug 7, 2017, 12:34 AM
സങ്കല്പത്തിനും മനസിനും തമ്മിൽ യാതൊരു ഭേദവുമില്ല. ഈ മനസുതന്നെയാണ് അവിദ്യയെന്നും തമസെന്നും ഒക്കെ പ്രസിദ്ധിയാർജിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഇന്ദ്രജാലംപോലെ അത്‌ഭുതമാണ്.   തുടർന്ന്...
Aug 6, 2017, 12:02 AM
പുറമേയുള്ള കാഴ്ച സങ്കല്പം ഉണ്ടാക്കിത്തീർക്കുന്നതാണ്. സങ്കല്പം എവിടെയുണ്ടോ ദൃശ്യവും അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. കയറിലെ സർപ്പം എന്നപോലെ ദൃശ്യം മറ്റൊരിടത്തും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നില്ല.   തുടർന്ന്...
Aug 5, 2017, 12:35 AM
ഇരുട്ടിൽ നിന്നും ഭയന്നവന് എങ്ങനെയാണോ പിശാച് പൊന്തിവന്നു കാണപ്പെടുന്നത് അതുപോലെയാണ് അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നും പ്രപഞ്ചം പൊന്തിവളർന്നു കാണപ്പെടുന്നത്.   തുടർന്ന്...
Aug 4, 2017, 12:05 AM
ഇവിടെ പലതില്ല. ഒന്നേയുള്ളൂ എന്നു കാട്ടിത്തരുന്ന ശക്തിയാണ് വിദ്യ. ശ്രവണ മനന ധ്യാനങ്ങൾ വഴി വിദ്യക്ക് ശക്തി കൂടി വരും തോറും അവിദ്യ എങ്ങോ ലയിച്ചു മറയുന്നു.   തുടർന്ന്...
Aug 3, 2017, 12:20 AM
മനസിൽ നിന്നും മറ്റൊന്നല്ലാത്ത അവിദ്യയാൽ കല്പിക്കപ്പെടുന്നതാണീ ജഗത്തു മുഴുവൻ. അവിദ്യ വിദ്യകൊണ്ട് ഇല്ലാതായി മറയുന്നു. അപ്പോൾ ജഗത്തു കേവലം ചിത്രം പോലെ കാണാറാകുന്നു.   തുടർന്ന്...
Aug 2, 2017, 12:20 AM
മണ്ണ്, തീ,വെള്ളം എന്നിവയും കാറ്ര്, ആകാശം ഇവയും ആത്മദർശനത്തിൽ ഭാഗംവച്ച് പിരിയുന്നതുപോലെ പിരിഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞുമാറും. സ്വർഗവും നരകവും എല്ലാം.   തുടർന്ന്...
Aug 1, 2017, 12:20 AM
ജഡങ്ങളെ ഒഴിച്ചുമാറ്റി നിത്യമേത് അനിത്യമേതു എന്ന് വേർതിരിക്കുന്ന ബോധം പതിനായിരം സൂര്യന്മാരൊരുമിച്ചുയർന്ന പോലെ ആവിർഭവിക്കും. അറിവിനെ മൂടിയിരുന്ന മായാമറയെ പൊളിച്ചുമാറ്റിക്കൊണ്ടുയർന്ന ബോധമാണ് ആദി സൂര്യൻ.   തുടർന്ന്...