Saturday, 22 July 2017 2.12 AM IST
Jul 21, 2017, 9:10 AM
ഒരു സ്വർണപ്പണിക്കാരൻ ആഭരണമുണ്ടാക്കുമ്പോൾ പണിക്കാരൻ നിമിത്തകാരണവും സ്വർണം ഉപാദാനകാരണവുമാണ്. അതുപോലെ പ്രപഞ്ചനിർമ്മിതിയിൽ സത്വരൂപിണിയായ മായയുടെ മൂടുപടം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ബോധവ്‌സ്തു നിമിത്തകാരണവും മൂടുപടമായി   തുടർന്ന്...
Jul 20, 2017, 12:10 AM
നാമരൂപങ്ങളായി വേർതിരിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇക്കാണുന്ന പ്രപഞ്ചം വാസനാ രൂപത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതുതന്നെ. പിന്നീട് സർവ്വജ്ഞനായ ഈശ്വരൻ ഒരിന്ദ്രജാലക്കാരനെപ്പോലെ തന്റെ ശക്തിയായ മായയെ സമാശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തെ ഇങ്ങനെനാമരൂപങ്ങളാക്കി.   തുടർന്ന്...
Jul 19, 2017, 12:21 AM
കടലിൽ തിരകൾ പൊന്തിമറയുന്നതുപോലെ പ്രപഞ്ചഘടകങ്ങൾ പൊന്തിവന്നു മറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇതവസാനിക്കുന്നതല്ല. ഇത് ആദികാരണമായ ബോധസമുദ്രത്തിൽ അനാദിയായി സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്.   തുടർന്ന്...
Jul 18, 2017, 12:05 AM
കയറിൽ സർപ്പത്തെക്കാണുന്നിടത്ത് കയറാണ് വസ്തു എന്ന് ഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ ഏതനുഭവത്തിലും വസ്തുവിനെ ഉള്ളതുപോലെ ധരിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം. ഇതിന് നേരേ വിപരീതമായിട്ടുള്ളത് അയഥാർത്ഥ ജ്ഞാനവും.   തുടർന്ന്...
Jul 17, 2017, 12:07 AM
സാദാ വണ്ടിനെപ്പോലെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും പുറമേയാണെന്ന പോലെ ഉള്ളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നതുമായ പ്രകാശിക്കലാണ് ദാനം. ഈ ദാനം സാമാന്യമെന്നും വിശേഷമെന്നും രണ്ടു വിധത്തിൽ മാത്രം വേർതിരിയുന്നു.   തുടർന്ന്...
Jul 15, 2017, 10:06 AM
ജ്ഞാനത്താൽ സുഖം വന്നുചേരും. സ്‌നേഹമില്ലാത്ത ഹൃദയത്താൽ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും വന്നുചേരും. അജ്ഞത സ്‌നേഹത്തെ ഇല്ലാതാക്കും. അങ്ങനെ അജ്ഞാനം ദുഃഖത്തിനാസ്പദമായിത്തീരും.   തുടർന്ന്...
Jul 14, 2017, 12:04 AM
കരുണാസമുദ്രമായ അല്ലയോ ഭഗവാൻ എന്നിൽ നിന്നും ഒരുറുമ്പിനു പോലും വേദനയുണ്ടാകരുത് എന്ന രൂപത്തിലുള്ള കാരുണ്യവും എല്ലായ്‌പ്പോഴും അങ്ങയുടെ ദിവ്യരൂപം ഹൃദയത്തിൽ നിന്നു മറന്നുപോകാത്ത വിധമുള്ള സ്മരണയും തന്നനുഗ്രഹിക്കുക.   തുടർന്ന്...
Jul 13, 2017, 12:25 AM
സർവശക്തിമത്തായ അഖണ്ഡബോധ വസ്തുവിൽ വെള്ളത്തിൽ പതപോലെ അവിദ്യാശക്തി പൊന്തിക്കുന്ന സങ്കല്പമാണ് മനസ്. അപാരമായ ബോധ സമുദ്രത്തിൽ പൊന്തുന്ന സ്വയംഭൂവാണിത്.   തുടർന്ന്...
Jul 12, 2017, 12:35 AM
സങ്കല്പത്തിനും മനസിനും തമ്മിൽ യാതൊരു ഭേദവുമില്ല. ഈ മനസു തന്നെയാണ് അവിദ്യകൊണ്ടും തമസെന്നും ഒക്കെ പ്രശസ്തിയാർജിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഇന്ദ്രജാലം പോലെ അത്ഭുതമാണ്.   തുടർന്ന്...
Jul 11, 2017, 12:25 AM
മനസിൽ നിന്നും മറ്റൊന്നല്ലാത്ത അവിദ്യയാൽ കല്പിക്കപ്പെടുന്നതാണീ ജഗത്ത് മുഴുവൻ. അവിദ്യ വിദ്യകൊണ്ട് ഇല്ലാതായി മറയുന്നു. അപ്പോൾ ജഗത്തു കേവലം ചിത്രം പോലെ കാണാറാകുന്നു.   തുടർന്ന്...
Jul 10, 2017, 12:25 AM
ആനന്ദം അതുതന്നെയാണ് ഉണ്മ, അതുതന്നെയാണ് ബോധം. ഇതുമൂന്നും ഒന്നുതന്നെ. പക്ഷേ, മറ്റൊന്നുണ്ടെന്നു തോന്നിയാൽ അതു പൂർണമായി പ്രകാശിക്കാതാകും.   തുടർന്ന്...
Jul 9, 2017, 12:26 AM
ഇക്കാണുന്ന പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ മനസിന്റെ തന്നെ രൂപഭേദമാണ്. ആ മനസോ ഒരിടത്തും കാണപ്പെടുന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ആകാശത്തിൽ നീല നിറവും മരുഭൂമിയിൽ വെള്ളവും മറ്റും കാണപ്പെടുന്നതുപോലെ ആത്മാവിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് പ്രപഞ്ചം.   തുടർന്ന്...
Jul 8, 2017, 12:25 AM
ഈ ലോകത്ത് ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് ഭയന്നവന് എങ്ങനെയാണോ പിശാച് പൊന്തി വന്നു കാണപ്പെടുന്നത് അതുപോലെയാണ് അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് പ്രപഞ്ചം പൊന്തി വളർന്നു കാണപ്പെടുന്നത്.   തുടർന്ന്...
Jul 7, 2017, 12:24 AM
മനസിനും ദേഹത്തിനും ബലം തരുന്നതോടൊപ്പം അടിസ്ഥാനപരമായ ചില ജീവിതക്ളേശങ്ങളും ഒഴിവാക്കിത്തന്നാലേ സുഗമമായ ഈശ്വര ഭജനം സാദ്ധ്യമാകൂ എന്നാണ് ഭക്തൻ ഇനിയും അറിയുന്നത്.   തുടർന്ന്...
Jul 6, 2017, 12:15 AM
മനസ് ഒരു വിഷയം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ നാമറിയാതെ അതു മറ്റൊരു ലോകവിഷയത്തിലേക്ക് പാഞ്ഞുകളയും. അതിനനുവദിക്കാതെ ബോധപൂർവം അതിനെ ആത്മനിഷ്ഠയിൽ ഉറപ്പിക്കണം.   തുടർന്ന്...
Jul 5, 2017, 12:15 AM
ഞാൻ ആനന്ദമാണ്, ഞാൻ ബ്രഹ്മാവാണ്. ഞാൻ ആത്മാവാണ് എന്നീ രൂപത്തിൽ സദാ ഭാവന ചെയ്തുറപ്പിക്കുന്നവൻ ഭക്തനെന്നറിയപ്പെടുന്നു.   തുടർന്ന്...
Jul 4, 2017, 12:35 AM
ആനന്ദം ആത്മാവ്, ബ്രഹ്മം എന്നീ ഓരോ നാമവും ഒരേ സത്യത്തിന് തന്നെ നൽകപ്പെടുന്നവയാണ്. ഇക്കാര്യം ഉറപ്പായി ധരിച്ചിട്ടുള്ളയാളാണ് ഭക്തൻ.   തുടർന്ന്...
Jul 3, 2017, 12:30 AM
ആത്മാവുതന്നെയാണ് ബ്രഹ്മം. ആത്മാവിനെ അറിയുന്നയാൾ ആത്മാവിനെ ഭജിക്കുന്നു. മറ്റൊന്നിനെയും ഭജിക്കുന്നില്ല. ആത്മാവിനെ ഭജിക്കുന്നതാണ് ഭക്തി.   തുടർന്ന്...
Jul 2, 2017, 12:10 AM
സകലരും ആനന്ദം തന്നെയാണ് കൊതിക്കുന്നത്. ആരും ദുഃഖം കൊതിക്കുന്നില്ല. ആനന്ദലബ്ധിക്കായുള്ള ബുദ്ധിയുടെ ഏകാഗ്രപ്പെടലാണ് ഭക്തി.   തുടർന്ന്...
Jul 1, 2017, 12:35 AM
ബ്രഹ്മം ആനന്ദഘനമാണ്. അതുകൊണ്ട് സത്യാന്വേഷികൾ ധ്യാനമനനങ്ങളിൽ കൂടി ബ്രഹ്മസ്വരൂപം പിൻതുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇടവിടാതെയുള്ള ബ്രഹ്മസ്വരൂപാനുസന്ധാനമാണ് ഭക്തി.   തുടർന്ന്...
Jun 30, 2017, 12:19 AM
ഭക്തി ആത്മാനുസന്ധനമാണ്. ആത്മാവ് ആനന്ദവലനമായ സത്തയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആത്മതത്വം ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളയാൾ എപ്പോഴും ബുദ്ധികൊണ്ട് ആത്മാവിനെ പിൻതുടരുന്നു.   തുടർന്ന്...
Jun 28, 2017, 12:20 AM
ഈ ലോകത്ത് എല്ലാറ്റിനും ഉണ്ടായിരിക്കുക ജനിക്കുക തുടങ്ങിയ വികാരങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. കേവലം ഭ്രമരൂപത്തിലുള്ള ഈ വികാരങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടെന്നു തോന്നിക്കുന്നയാൾ ആത്മാവല്ലാതെ മറ്റാരുമല്ല.   തുടർന്ന്...
Jun 27, 2017, 12:30 AM
യാതൊരു കർമ്മചലനത്തിനും വഴങ്ങാത്ത ഒരേ ഒരാത്മാവു തന്നെയാണ് പ്രാണനെന്നറിയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഉയർന്നു മുകളിലേക്കു സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അപാനൻ എന്നറിയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് താഴ്‌ന്നു കീഴ്‌പോട്ടു സഞ്ചരിക്കുന്നത്.   തുടർന്ന്...
Jun 25, 2017, 12:15 AM
ഒരേ ആത്മാവു തന്നെ അഗ്നിയായി ജ്വലിക്കുന്നു. കാറ്റായി വീശുന്നു, മേഘമായി വർഷിക്കുന്നു. ഭൂമിയായി ജീവികളെ പോറ്റി പുലർത്തുന്നു. നദിയായി ഒഴുകുന്നു.   തുടർന്ന്...
Jun 24, 2017, 12:20 AM
ആത്മാവ് ഒരിക്കലും ഒന്നിനോടും ബന്ധപ്പെടാതെ തന്നെ വർത്തിക്കുകയാണ്. ഈ വസ്തു സ്ഥിതി മറന്നുപോകുന്നതുകൊണ്ടു ചിലപ്പോൾ ബന്ധമുള്ളവനെപ്പോലെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ ഇടവരുന്നു.   തുടർന്ന്...
Jun 23, 2017, 12:10 AM
ആത്മാവിന് അനിർവചനീയമായ ഒരു ശക്തിയുണ്ട്. ആത്മാവിൽ നിന്നും അത് ഒരിക്കലും വേർപെട്ടു നിൽക്കുന്നതല്ല. കർമരഹിതമായ ആത്മാവിൽ ആ ശക്തി തന്നെയാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ആരോപിച്ചു ഉണ്ടെന്നു തോന്നിക്കുന്നത്.   തുടർന്ന്...
Jun 22, 2017, 12:05 AM
ആത്മാവ് നേരിട്ടു ഒന്നിനോടും ബന്ധിക്കാതെ നിൽക്കുന്ന നിർവികാര വസ്തുവാണ്. അത് സ്വാനുഭവത്തോടെ സ്വയം പ്രകാശിച്ചു വിളങ്ങുന്നു. എങ്കിലും ആത്മാവ് തന്നെയാണ് സ്വപ്നത്തിലെ തൈജസനെപ്പോലെ ശക്തിയെ ആശ്രയിച്ച് കർമ്മം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.   തുടർന്ന്...
Jun 21, 2017, 12:20 AM
ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു, ഞാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ എടുക്കുന്നു, ഞാൻ കേൾക്കുന്നു എന്നിപ്രകാരം ചിത്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നീ ഉപകരണങ്ങളോട് താദാമ്യപ്പെട്ടുനിന്നുകൊണ്ട് പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ് കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്.   തുടർന്ന്...
Jun 20, 2017, 12:25 AM
കർമ്മചലനങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആത്മാവു മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നുള്ളൂ. വേറെ യാതൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നില്ല. ആ ആത്മാവിൽ നിന്നും ആത്മാവ് തന്നെ സ്വന്തം ശക്തിയെ ഇളക്കിവിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.   തുടർന്ന്...
Jun 19, 2017, 12:06 AM
പുരാണകാലത്തുതന്നെ വേദവ്യാസന്റെ പിതാവായ പരാശരമഹർഷി അദൃശ്യന്തി എന്നുപേരായ പറച്ചിയിൽ നിന്ന് ജനിച്ചതായി കാണുന്നു. ബ്രഹ്മസൂത്രം രചിച്ച വേദവ്യാസൻ മത്സ്യഗന്ധി എന്നുപേരായ മുക്കുവസ്ത്രീയിലാണ് ജനിച്ചത്.   തുടർന്ന്...
Jun 18, 2017, 12:20 AM
എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, എപ്പോൾവന്നു, എവിടെനിന്നുവരുന്നു, നീ ആരാണ് ഇത്തരം വാദങ്ങളുടെയെല്ലാം അവസാനം ആർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ അയാൾക്ക് മാത്രമേ നിർവൃതിയുള്ളൂ.   തുടർന്ന്...
Jun 16, 2017, 1:11 AM
എന്തിനെ ഭാവന ചെയ്യുന്നുവോ മനസ് അതിന്റെ രൂപം പ്രാപിക്കും. ഹൃദയരഹസ്യം ഇതാണ്. ചഞ്ചലമായ പദാർത്ഥത്തെ ഭാവന ചെയ്താൽ മനസ് ചഞ്ചലമാകും.   തുടർന്ന്...
Jun 15, 2017, 12:04 AM
വരൂ, പോകൂ, പോകരുത്, കടന്നുവരൂ, എവിടേക്കാണ് പോക്ക് കർമ്മപരമായ ഇത്തരം വാദകോലാഹലങ്ങളുടെ അവസാനം ആർക്കുണ്ടാകുന്നുവോ അയാൾക്ക് മാത്രമേ നിർവൃതി അനുഭവപ്പെടൂ.   തുടർന്ന്...
Jun 14, 2017, 12:20 AM
നാടേതാണ്, ജാതി ഏതാണ്, തൊഴിലെന്താണ്, വയസെത്രയായി, ആർക്കാണോ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അവസാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അവനുതന്നെയാണ് മോക്ഷം അഥവാ ശാശ്വതശാന്തി കൈവന്നിട്ടുള്ളത്.   തുടർന്ന്...
Jun 13, 2017, 12:25 AM
അറിവ് അഥവാ ബോധം അനാദിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അറിയപ്പെടുന്ന പ്രപഞ്ചവും അനാദിയാണ്. പക്ഷേ അറിവിനെ പൂർണമായി അറിഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചവും അറിവുതന്നെയാണെന്നറിയാറാകും.   തുടർന്ന്...
Jun 12, 2017, 12:05 AM
കാനൽജലം, ആകാശത്തിലെ നീല മേൽക്കട്ടി ഇവ ആകാശപുഷ്പമെന്ന പോലെ അസത്യമാണ്. അവയുടെ സ്ഥാനത്ത് മരുഭൂമി ആകാശം എന്നിവ മാത്രമാണ് പരമാർത്ഥം.   തുടർന്ന്...
Jun 11, 2017, 12:25 AM
ആനന്ദം, അതുതന്നെയാണ് സത്ത അഥവാ ഉണ്മ. അതുതന്നെയാണ് ജ്ഞാനം. ഇവ മൂന്നും ഒന്നുതന്നെ. പക്ഷേ ഈ അഖണ്ഡമായ നിലനില്പിൽ മറ്റൊന്നുണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിച്ചുപോയാൽ അഖണ്ഡസത്ത ഇല്ലെന്നുതോന്നും.   തുടർന്ന്...
Jun 10, 2017, 12:20 AM
സത്യം കണ്ടനുഭവിക്കുന്നയാൾക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചം സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമാണ്. അത് ബോധവും ആനന്ദവും ഘനീഭവിച്ച ഉണ്മയാണ്. അജ്ഞാനിയായ ലൗകികന് പ്രപഞ്ചം ആനന്ദമേയല്ല.   തുടർന്ന്...
Jun 9, 2017, 12:25 AM
ആത്മാവിന് അനിർവചനീയമായ ഒരു ശക്തിയുണ്ട്. ആത്മാവിൽനിന്ന് അത് ഒരിക്കലും വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്നതല്ല. കർമ്മരഹിതമായ ആത്മാവിൽ ആ ശക്തിതന്നെയാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ആരോപിച്ച് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിക്കുന്നത്.   തുടർന്ന്...
Jun 8, 2017, 12:25 AM
കർമ്മചലനങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആത്മാവ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നുള്ളൂ. വേറെ യാതൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നില്ല. ആ ആത്മാവിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് തന്നെ സ്വന്തം ശക്തിയെ ഇളക്കിവിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.   തുടർന്ന്...
Jun 7, 2017, 12:15 AM
ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു, ഞാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ എടുക്കുന്നു, ഞാൻ കേൾക്കുന്നു എന്നിപ്രകാരം ചിത്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നീ ഉപകരണങ്ങളോട് താദാത്മ്യപ്പെട്ടുനിന്നുകൊണ്ട് പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ് കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്.   തുടർന്ന്...
Jun 6, 2017, 12:15 AM
ആത്മാവ് നേരിട്ട് ഒന്നിനോടും ബന്ധിക്കാതെ നിൽക്കുന്ന നിർവികാരവസ്തുവാണ്. അത് സ്വാനുഭവത്തോടെ സ്വയം പ്രകാശിച്ചുവിളങ്ങുന്നു. എങ്കിലും ആ ആത്മാവ് തന്നെയാണ് പ്രപഞ്ചഘടകങ്ങളുടെ രൂപംധരിച്ച് ശക്തിയെ ആശ്രയിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്.   തുടർന്ന്...
Jun 5, 2017, 12:10 AM
മറ്റൊന്നിനാൽ പ്രകാശിക്കപ്പെടുന്നതൊക്കെ കൂടിക്കലർപ്പുള്ളതായിരിക്കും. കൂടിക്കലരാത്തത് മറ്റൊന്നിനാൽ പ്രകാശിക്കപ്പെടുന്നതായിരിക്കയില്ല. കൂടിക്കലർപ്പുള്ളതൊക്കെ അസത്യമാണ്.   തുടർന്ന്...
Jun 4, 2017, 12:20 AM
കണ്ണുകണ്ണിനെ സ്വയം കാണുന്നില്ല. അതുപോലെ ആത്മാവ് ആത്മാവിനെയും തന്നെത്താൻ കാണുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ആത്മാവ് മറ്റൊന്നിനാൽ പ്രകാശിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുവല്ല.   തുടർന്ന്...
Jun 3, 2017, 12:05 AM
എവിടെ രണ്ടിന്റെ പ്രകാശിക്കലുണ്ടോ അവിടെ ദർശന വിഷയമാകുന്ന കാഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കും. എവിടെ രണ്ടിന്റെ പ്രകാശിക്കലില്ലേ അവിടെ ദർശന വിഷയമാകുന്ന കാഴ്ചയും കാണുകില്ല.   തുടർന്ന്...
Jun 2, 2017, 12:05 AM
സൃഷ്ടിയുടെ ആദിയിൽ വേദങ്ങൾ നാലും ആദ്യമായി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ട് വ്യാസഭഗവാന് നാലായി വേർതിരിച്ചു കാട്ടിക്കൊടുത്തു. തുടർന്ന് ആ വേദം തിരുക്കുറളിന്റെ കർത്താവായ വള്ളുവരുടെ നാവിലൂടെയും ദേവി സരസ്വതി കേൾപ്പിച്ചു.   തുടർന്ന്...
Jun 1, 2017, 12:18 AM
മുത്തുച്ചിപ്പിയിൽ കല്പിച്ചു കാണുന്ന വെള്ളിക്കു കാരണം അജ്ഞാനമാണ്. അതുപോലെ ആത്മാവിൽ കല്പിച്ചു കാണുന്ന ജഗത്തിനും കാരണം അജ്ഞാനമാണ്.   തുടർന്ന്...
May 31, 2017, 12:15 AM
ശാശ്വത വസ്തുവിൽ അഭയം തേടുക മാത്രമാണ് മനസിന്റെ ഏകാഗ്രതയ്ക്കുള്ള വഴി. ഈ ഏകാഗ്രത തന്നെയാണ് ഭക്തി. ഇതു അനന്തമായ ആനന്ദത്തിന്റെ കവാടം തുറക്കുന്നു.   തുടർന്ന്...
May 30, 2017, 12:15 AM
എന്തിനെ ഭാവന ചെയ്യുന്നുവോ മനസ് അതിന്റെ രൂപം പ്രാപിക്കും. ഹൃദയരഹസ്യം ഇതാണ്. ചഞ്ചലമായ പദാർത്ഥത്തെ ഭാവന ചെയ്താൽ മനസ് ചഞ്ചലമാകും.   തുടർന്ന്...
May 29, 2017, 10:23 AM
ബാ​ഹ്യ​സ​മ്പ​ത്തു​കളും മ​മ​താ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും ബു​ദ്ധി​ക്കൊ​രി​ക്ക​ലും ഏ​കാ​ഗ്ര​ത നേ​ടി​ത്ത​രി​ക​യി​ല്ല. ഇ​ക്കാ​ര​ണ​ത്താൽ ഭൗ​തി​ക​ത​യിൽ മു​ഴു​കു​ന്ന​വ​രു​ടെ മ​ന​സ് സ​ദാ ച​ഞ്ച​ല​മാ​യി കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്നു   തുടർന്ന്...