Friday, 31 March 2017 6.10 AM IST
Mar 31, 2017, 12:20 AM
മുത്തുച്ചിപ്പിയിൽ കല്പിച്ചുകാണുന്ന വെള്ളിക്കു കാരണം അജ്ഞാനമാണ്. അതുപോലെ ആത്മാവിൽ കല്രപിച്ചുകാണുന്ന ജഗത്തിനും കാരണം അജ്ഞാനമാണ്. ഈ അജ്ഞാനമാണ് തമസെന്നറിയപ്പെടുന്നത്.   തുടർന്ന്...
Mar 30, 2017, 12:20 AM
മറ്റൊന്നിനാൽ പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതൊക്കെ കൂടിക്കലർപ്പുള്ളതായിരിക്കും. കൂടിക്കലരാത്തത് മറ്റൊന്നിനാൽ പ്രകാശിക്കപ്പെടുന്നതായിരിക്കില്ല.   തുടർന്ന്...
Mar 29, 2017, 12:11 AM
കണ്ണ് കണ്ണിനെ സ്വയം കാണുന്നില്ല. അതുപോലെ ആത്മാവ് ആത്മാവിനെയും തന്നെത്താൻ കാണുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ആത്മാവ് മറ്റൊന്നിനാൽ പ്രകാശിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുവല്ല. യാതൊന്നിനെ കാണുന്നുവോ അത് മറ്റൊന്നിനാൽ   തുടർന്ന്...
Mar 28, 2017, 10:03 AM
പുരുഷനെന്നും സ്ത്രീയെന്നും മറ്റാരും പറയാതെ തന്നെ ലക്ഷണം കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നതു പോലെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നതേതോ അതാണ് ജാതി. വ്യക്തമായ ലക്ഷണം കൊണ്ട് ഇതുപോലെയാണ് നാം ജാതി തിരിച്ചറിയേണ്ടത്‌.   തുടർന്ന്...
Mar 27, 2017, 1:07 AM
അ​റി​വി​ലെ​ ​വെ​റും​ കാ​ഴ്ച​ ​മാ​ത്ര​മാ​ണ് ​പ്ര​പ​ഞ്ച​മെ​ങ്കിൽ​ ​അ​റി​വും​ ​പ്ര​പ​ഞ്ച​വും​ ​ഒ​ന്നാ​ണെ​ന്ന് ​തീർ​ച്ച.​ ​കാ​ര​ണ​ത്തിൽ​ ​ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തൊ​ന്നും​ ​കാ​ര്യ​ത്തിൽ​ ​ഉ​ണ്ടാ​കു​ക​ ​വ​യ്യ.​ ​വെ​ള്ള​വും​ ​തി​രയും ഒ​ന്നാ​ണ​ല്ലോ   തുടർന്ന്...
Mar 26, 2017, 12:30 AM
തന്റെ വാഹനമായ സ്വർണനിറമുള്ള മയിലിന്റെ മുകളിൽ കയറി വേലും ധരിച്ച് ഭക്തവാത്സല്യം നിമിത്തം കണ്ണുകൾ രണ്ടിലും കണ്ണീർത്തുള്ളി തുളുമ്പി ജനന മരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ചുടുകാടു പോലെ തോന്നുന്ന സംസാരരംഗത്തു കളിയാടി വിളങ്ങുന്ന സുബ്രഹ്മണ്യ മൂർത്തി കാത്തുരക്ഷിക്കണം.   തുടർന്ന്...
Mar 25, 2017, 12:20 AM
സൃഷ്ടിയുടെ ആദിയിൽ വേദങ്ങൾ നാലും ആദ്യമായി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ട് വ്യാസഭഗവാന് നാലായി വേർതിരിച്ചു കാട്ടിക്കൊടുത്തു.   തുടർന്ന്...
Mar 24, 2017, 12:10 AM
വ്യാസ മഹർഷി ഭാരതം രചിച്ച കാലത്ത് നല്ലവണ്ണം കേൾക്കാൻ കഴിവുള്ള വലിയ ചെവിയുമായി പണ്ടേ മുറിഞ്ഞുപോയ തന്റെ കൊമ്പിന്റെ കഷണം കൊണ്ട് യുദ്ധപ്രധാനമായ മഹാഭാരതമെന്ന ഇതിഹാസം പർവതത്തിൽ വച്ച് എഴുതി പൂർത്തിയാക്കി ഭക്തർക്ക് അനുഗ്രഹമരുളുന്ന വിഘ്‌നേശ്വരമൂർത്തി രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ.   തുടർന്ന്...
Mar 23, 2017, 12:05 AM
അഗ്നിപർവതം പോലെ തേജോമയനായ അല്ലയോ ഭഗവൻ അങ്ങയെ ഇതുവരെ അടുത്തു കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ജ്ഞാന കർമേന്ദ്രിയങ്ങളോടൊപ്പം ജീവാത്മാവായ എന്നെ അങ്ങയുടെ സ്വരൂപത്തോടലയിച്ചു ചേർത്ത് നൃത്തം വച്ചാലും.   തുടർന്ന്...
Mar 22, 2017, 12:15 AM
ഹൃദയകേന്ദ്രത്തിൽനിന്നും താഴോട്ട് അപാനനാകുന്ന പന്നി കടന്നുപോയി. ഹൃദയസ്ഥിതനായ ഭഗവാന്റെ മുകൾഭാഗത്തേക്ക് പ്രാണനാകുന്ന അരയന്നപ്പക്ഷിയും പറന്നുവരുന്നതു കണ്ടു. മംഗളസ്വരൂപിയായ ഭഗവാനു നമസ്കാരം.   തുടർന്ന്...
Mar 21, 2017, 12:35 AM
പുരുഷത്വത്തിന്റെ പേരിൽ ആ അഹങ്കാരം വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാലും അല്ലയോ വേലായുധ അങ്ങയുടെ നാമമന്ത്രം വിട്ടുപോയാൽ പിന്നെ രക്ഷയില്ല എന്നു ചിന്തിച്ചു മനസലിഞ്ഞുനിൽക്കുമെങ്കിൽ ആ അഹങ്കാരത്തിന് സമാധാനപ്പെടാൻ വഴിയുണ്ട്.   തുടർന്ന്...
Mar 20, 2017, 9:23 AM
അജ്ഞാനമറയിൽ നിന്നു വീണു പരിഭ്രമിച്ച് അല്ലയോ മനസേ ഒരു മദ്യപാനിയെപ്പോലെ പാപം വരുത്തിവയ്ക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് മനസേ വിഷയമോഹം ചുരുങ്ങി സുബ്രഹ്മണ്യനെ ഏകാഗ്രതയോടെ ഉള്ളിലുറപ്പിക്കുക   തുടർന്ന്...
Mar 19, 2017, 1:17 AM
നന്നായി എന്റെ സമീപത്തെത്തിനിന്ന് ചുറ്റും ആയിരമായിരം കിരണങ്ങൾ വ്യാപിച്ച് ശോഭിക്കുന്ന ആയുധമായ വേൽ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച കൈകൊണ്ടിവനെ അനുഗ്രഹിക്കുമെങ്കിൽ അഹങ്കാരം ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്ന അങ്ങയുടെ ഒരു   തുടർന്ന്...
Mar 17, 2017, 12:15 AM
അജ്ഞാനമറയിൽ നിന്നു വീണു പരിഭ്രമിച്ച് അല്ലയോ മനസേ ഒരു മദ്യപാനിയെപ്പോലെ പാപം വരുത്തിവയ്ക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് മനസേ വിഷയമോഹം ചുരുങ്ങി സുബ്രഹ്മണ്യനെ ഏകാഗ്രതയോടെ ഉള്ളിലുറപ്പിക്കുക.   തുടർന്ന്...
Mar 16, 2017, 12:25 AM
നാടുനീളെ കാണപ്പെടുന്ന ശബ്ദ സ്പർശാദി ജഡവിഷയങ്ങളോട് മോഹബന്ധനായി ഇങ്ങനെ സംസാരത്തിൽ ഭ്രമിച്ചു നടക്കാൻ ഇനിമേൽ കഴിയുകയില്ല. അല്ലയോ സുബ്രഹ്മണ്യ ഭഗവാൻ ശക്തിയായി പറ്റിപ്പിടിക്കുവാൻ അനുഗ്രഹിക്കുക.   തുടർന്ന്...
Mar 15, 2017, 12:10 AM
അങ്ങുപേക്ഷിച്ചാൽ ഉടൻ ഇവനു പിന്നെ വേദനയാണ്. അജ്ഞാനത്തിന്റെ സന്താനമായ ജീവൻ പൊന്തിവന്ന് ഉപരിതലത്തിൽ ഒരു പൊട്ടുപോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഈ സംസാരത്തിന് മുഴുവൻ താങ്ങായ അങ്ങു ഇവനിൽ കാരുണ്യപൂർവം രക്ഷിച്ച് ചെയ്തരുളിയാലും.   തുടർന്ന്...
Mar 14, 2017, 12:30 AM
പരീക്ഷിക്കാനെത്തിയ നില മാറ്റി വാത്സല്യപൂർവം ഓടിയെത്തി ഈ അല്പനായ ജീവനിൽ ഒന്നു കടാക്ഷിച്ചാലും. എന്നാൽ ഉടനെ അജ്ഞാന ദുഃഖമൊക്കെ നീങ്ങും. അല്ലയോ വേലായുധ, ഈ കളിയൊക്കെ എന്തൊരു കപട നാട്യമാണ്.   തുടർന്ന്...
Mar 13, 2017, 12:20 AM
ഈ ഭക്തൻ മാനിനെ കൈയിൽ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ശിവഭഗവാനുമായി ആനന്ദമഗ്നനായി കഴിയാൻ അങ്ങയുമൊരുമിച്ചെത്തിച്ചേരണം.   തുടർന്ന്...
Mar 11, 2017, 12:10 AM
ലോകാനുഭവത്തിൽ വന്നുചേരുന്ന ദുഃഖസുഖഭ്രമങ്ങളെ പല ചിന്തകന്മാരും യുക്തിവിചാരംകൊണ്ട് നീക്കാൻ നോക്കി. പരിഹാസ്യം തന്നെ. സൂര്യതുല്യം സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്ന ആനന്ദസത്യം എങ്ങും നിറഞ്ഞുവിളങ്ങുന്നു.   തുടർന്ന്...
Mar 10, 2017, 12:30 AM
സർവത്ര ഇടതിങ്ങി അനുഭവപ്പെടുന്ന സമുദ്രം പോലെയുള്ള ഭഗവത് കാരുണ്യം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഭക്തൻ ജ്ഞാനത്തിനായി ഹൃദയത്തിൽ ഗംഗയും ചന്ദ്രക്കലയുമണിഞ്ഞ ഭഗവാനോട് കുതിരപ്പുറത്തെന്നപോലെ പ്രാണനിലൂടെ എത്തിച്ചേർന്നു.   തുടർന്ന്...
Mar 9, 2017, 12:35 AM
എന്റെ തലയിലെഴുത്തൊന്നു മാറിയെങ്കിൽ, ഈ ഭക്തനിൽ ഒരിക്കൽ അല്പമൊരു കാരുണ്യം കാണിച്ചാലും. എന്നാൽ പിന്നെ ഞാനും ഭഗവാനും ഒരുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെന്ന സ്ഥിതിയും ഫലവത്തായിത്തീരും.   തുടർന്ന്...
Mar 8, 2017, 12:10 AM
ഹിമവാന്റെ മകളുടെ മകനായ നിന്റെ പദകമലങ്ങളിൽ ഈ ഞാനും അവിടുന്നും ഒരുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെന്ന ബോധം ശിവപുത്രനായ അല്ലയോ സുബ്രഹ്മണ്യ, ന്യായമാണോ? ഈ ഭക്തനെ ഒരു കുഞ്ഞിനെപ്പോലെയിട്ടു കളിപ്പിക്കരുത്.   തുടർന്ന്...
Mar 7, 2017, 12:10 AM
ലക്ഷ്മ്മീദേവിയിൽ പിറന്ന കാമനും പേടിച്ചോടി ആയിരമടിക്കുള്ളിലെങ്ങും ഉണ്ടാകാതെ നോക്കുമെന്ന് അങ്ങയുടെ സുന്ദര ശരീരം കണ്ടാൽ ആർക്ക് തോന്നുകയില്ല. മനസലിഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കാത്തവരിൽ പരമശിവൻ തുടങ്ങിയ ദേവന്മാരുടെ കാരുണ്യം വന്നുഭവിക്കുകയില്ല.   തുടർന്ന്...
Mar 6, 2017, 12:10 AM
ലോകഗതി ചിന്തിച്ചാൽ സംസാര ദുഃഖത്തിൽ പെട്ടുഴലുന്ന നമുക്ക് ഈ ജഗദീശ്വര സ്വരൂപത്തിൽ മുറുകെപ്പിടിക്കുന്നതുകൊണ്ടേ രക്ഷയുള്ളൂ.   തുടർന്ന്...
Mar 5, 2017, 12:25 AM
സ്ത്രീയുടെ പിന്നാലെ പറ്റിക്കൂടി അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞ് കാമചേഷ്ടകൾ കാട്ടി ഭ്രമിക്കുന്നതിന് ഒരുനിമിഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കാനിടവരാതെ എന്റെ മനസിനെ ഭക്തിഭാവത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് അങ്ങയുടെ സ്വരൂപത്തോട് ഏകീഭവിപ്പിക്കണം.   തുടർന്ന്...
Mar 3, 2017, 2:32 AM
സ്വ​പ്ന​വേ​ള​യി​ലും​ ​താൻ​ ​മാ​ത്ര​മ​ല്ലാ​ത്ത​ ​മ​റ്റൊ​ന്നും​ ​ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ​ഉ​ണ​രു​മ്പോൾ​ ​തെ​ളി​യും.​ ​അ​തു​പോ​ലെ​ ​ആ​ത്മ​സ​ത്യം​ ​സാ​ക്ഷാ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മ്പോൾ​ ​പ്ര​പ​ഞ്ചം​ ​ക​ണ്ടു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന​പ്പോ​ഴും​ ​ആ​ത്മാ​വ​ല്ലാ​തെ​ ​മ​റ്റൊ​ന്നും​ ​ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ​ബോ​ദ്ധ്യ​മാ​കും   തുടർന്ന്...
Mar 2, 2017, 12:15 AM
മാറിൽ മുത്തുമാലയണിഞ്ഞവനും മഹത്വം നിറഞ്ഞവനും ധർമ്മപത്നിയായ ദേവസേന തലോടി സുഖിപ്പിക്കുന്ന പാദപത്മത്തോടുകൂടിയവനുമായ സുബ്രഹ്മണ്യനെ നമസ്കരിച്ച് ഉപാസിക്കുവിൻ.   തുടർന്ന്...
Mar 1, 2017, 12:40 AM
പ്രത്യേകം പാർപ്പിടമില്ലാത്തവനും ഭുവനത്തിന് പാർപ്പിടമായിട്ടുള്ളവനും ചെമ്പരത്തിപ്പൂപോലെ ചുവന്നു മനോഹരമായ ദേഹത്തോടു കൂടിയവനുമായ സുബ്രഹ്മണ്യനെ നമസ്‌ക്കരിച്ച് ഉപാസിക്കുവിൻ.   തുടർന്ന്...
Feb 28, 2017, 12:35 AM
ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസിനെയും നിയമനം ചെയ്ത ഋഷിമാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ സദാ കുടികൊള്ളുന്നവനും ഒരിക്കലും ഒരു മാറ്റവുമില്ലാത്തവനുമായ സുബ്രഹ്മണ്യനെ നമസ്‌ക്കരിച്ച് ഉപാസിക്കുവിൻ.   തുടർന്ന്...
Feb 27, 2017, 12:40 AM
ഓരോന്നായി എണ്ണിയെണ്ണി തൊട്ട് കണക്കാക്കാവുന്ന കാഴ്ചകളെല്ലാം മാറിയാൽ അവയുടെ കണ്ണായി അഥവാ കാഴ്ചക്കാരനായി നിന്നപോലെ വസ്തു തെളിയും.   തുടർന്ന്...
Feb 26, 2017, 10:54 AM
കഷ്ടം, എന്റെ തലയിലെഴുത്തൊന്നു മാറിയെങ്കിൽ! ഈ ഭക്തനിൽ ഒരിക്കൽ അല്പമൊരു കാരുണ്യം കാണിച്ചാലും. എന്നാൽ ഞാനും ഭഗവാനും ഒരുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെന്ന സ്ഥിതിയും ഫലവത്തായിത്തീരും.   തുടർന്ന്...
Feb 25, 2017, 12:25 AM
തപസുമുടക്കാനെത്തിയ കാമദേവൻ ദഹിക്കത്തക്കവണ്ണം തീജ്വാല ചൊരിഞ്ഞ നെറ്റിക്കണ്ണും പ്രപഞ്ചം സംഹരിക്കാനൊരുമ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന പുരികക്കൊടിയും എനിക്ക് കാണാനിടവരണം.   തുടർന്ന്...
Feb 24, 2017, 12:25 AM
അങ്ങയുടെ ശിരസിലണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചന്ദ്രക്കലയും ചെമ്പിച്ച ജടയ്ക്കുള്ളിലെ ഗംഗയും സർപ്പമാലയും വിശേഷപ്പെട്ട കുറികളും എനിക്ക് കാണാനിടവരണം.   തുടർന്ന്...
Feb 23, 2017, 12:05 AM
സകല പാപങ്ങളെയും ഹരിക്കുന്ന ഭഗവാനേ, അങ്ങയുടെ ഈ മായാ വിനോദം വിഷ്ണു ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊക്കിൾ താമരയിൽ പിറന്ന ബ്രഹ്മാവും ആരും വ്യക്തമായി ധരിച്ചിട്ടില്ല.   തുടർന്ന്...
Feb 22, 2017, 12:10 AM
ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്റെ പല മാഹാത്മ്യങ്ങളും ഉള്ളിൽ അറിയാമായിരുന്നിട്ടും മായാമോഹിതനായ ഈ ഭക്തൻ ദുഃഖമയമായ ഈ ലോകത്ത് മമതാബദ്ധനായി ക്ളേശിക്കുന്നു.   തുടർന്ന്...
Feb 21, 2017, 12:30 AM
മംഗള സ്വരൂപിയായ ഭഗവാനേ, അങ്ങയുടെ ദിവ്യനാമത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം ആലോചിച്ചാൽ ലോകത്തൊരിടത്തും വേറെ ഒന്നും ഇൗ നാമത്തിന് തുല്യമായി കാണാനില്ല.   തുടർന്ന്...
Feb 20, 2017, 10:06 AM
ബലപ്രയോഗം നല്ലതാണെന്ന് നാം കരുതുന്നില്ല. സാധാരണ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചടത്തോളം ബലപ്രയോഗം ന്യായമായിരിക്കുകയില്ല.   തുടർന്ന്...
Feb 19, 2017, 12:06 PM
നിങ്ങൾ ഇരട്ടക്കാളവണ്ടി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കരുത്തുണ്ടായാൽ മാത്രം മതിയോ? രണ്ടു കാളകളും ഒരു മനസോടെ വലിച്ചില്ലെങ്കിൽ വണ്ടി മുന്നോട്ടു നീങ്ങുമോ? നിങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നതുമായ തൊഴിൽ ഒരു കാളവണ്ടിയെപ്പോലെയാണ്.   തുടർന്ന്...
Feb 17, 2017, 8:34 AM
ജടക്കെട്ടിൽ സർപ്പങ്ങളെ അണിഞ്ഞിട്ടുള്ളവനും പ്രണവം അഥവാ ഓങ്കാരം പ്രതീകമായിട്ടുള്ളവനും ശിവപുത്രനും വീരനുമായിട്ടുള്ള വിനായകനെ ഞാൻ ഉപാസിക്കുന്നു.   തുടർന്ന്...
Feb 16, 2017, 12:25 AM
ആസുരവൃക്ഷത്തിന്റെ തച്ചനായിട്ടുള്ളവനും ബ്രഹ്മാനന്ദമനുഭവിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നവനും ഐശ്വര്യവും മംഗളവും തുളുമ്പിനിൽക്കുന്ന കണ്ണുകളോടുകൂടിയവനുമായ വിനായകനെ ഞാൻ ഉപാസിക്കുന്നു.   തുടർന്ന്...
Feb 14, 2017, 12:10 AM
മാതാവായ പരാശക്തിയുടെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതിപ്രളയകർമ്മങ്ങളിൽ സഹായിക്കുന്നവനും ആശ്രിതർക്ക് കല്പവൃക്ഷമായി വിളങ്ങുന്നവനുമായ വിനായകനെ ഞാൻ ഉപാസിക്കുന്നു.   തുടർന്ന്...
Feb 13, 2017, 12:05 AM
ഉള്ളംകൈയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മോക്ഷത്തോടുകൂടിയവനും ആപത്തുകളെ ഒഴിച്ചു മാറ്റുന്നതിൽ സമർത്ഥനും താമരയുടെ ഇതൾപോലെ മനോഹരമായ കണ്ണുകളോടുകൂടിയവനുമായ വിനായകനെ ഞാൻ ഉപാസിക്കുന്നു.   തുടർന്ന്...
Feb 11, 2017, 12:35 AM
മാറിടത്തിൽ മുത്തുമാലയണിഞ്ഞവനും ചന്ദ്രക്കലയെ ശിരോഭൂഷണമാക്കിയിട്ടുള്ളവനുമായ വിനായകനെ ഞാൻ ഉപാസിക്കുന്നു.   തുടർന്ന്...
Feb 10, 2017, 12:35 AM
വേദശത്രുക്കളായ അസുരന്മാർക്ക് കാലനായിട്ടുള്ളവനും പരമശിവന്റെ പ്രിയ പുത്രനും ഭസ്മക്കുറിയിട്ട നെറ്റിയോടുകൂടിയവനുമായ വിനായകനെ ഞാൻ ഉപാസിക്കുന്നു.   തുടർന്ന്...
Feb 9, 2017, 12:30 AM
കഴുത്തിൽ കാർമേഘംപോലെ കറുത്തനിറത്തോടുകൂടിയവനും ഭക്തന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ നൽകുക ശീലമുള്ളവനുമായ വിനായകനെ ഞാൻഉപാസിക്കുന്നു.   തുടർന്ന്...
Feb 8, 2017, 12:25 AM
ഒഴുകുന്ന മദജലധാരയോടുകൂടിയവനും ഇളകുന്ന സർപ്പമാലയണിഞ്ഞിട്ടുള്ളവനുമായ വിനായകനെ ഞാൻ ഉപാസിക്കുന്നു.   തുടർന്ന്...
Feb 7, 2017, 12:05 AM
ഭക്തന്മാരുടെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങൾക്കും അരിവാളായി വർത്തിക്കുന്നവനും ശക്തിസ്വരൂപിണിയായ പാർവ്വതിയുടെ മകനായിട്ടുള്ളവനുമായ വിനായകനെ ഞാൻ ഉപാസിക്കുന്നു.   തുടർന്ന്...
Feb 6, 2017, 12:25 AM
ശരത്കാല ചന്ദ്രനെപ്പോലെ പ്രസന്നമായ മുഖത്തോടുകൂടിയവനും വേദങ്ങളുടെ വാസസ്ഥാനമായിട്ടുള്ളവനുമായ വിനായകനെ ഞാൻ ഉപാസിക്കുന്നു.   തുടർന്ന്...
Feb 5, 2017, 12:02 AM
എല്ലായ്പ്പോഴും ആനന്ദ സ്വരൂപനായിത്തന്നെ കഴിയുന്നവനും ഭക്തന്മാരുടെ ഉറ്റസുഹൃത്തുമായ വിനായകനെ ഞാൻ ഉപാസിക്കുന്നു.   തുടർന്ന്...
Feb 4, 2017, 12:09 AM
ലീലാമയമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ദേവന്മാരുടെ വംശത്തിൽ ജനിച്ചവനും തിളങ്ങുന്ന സ്വർണം പോലെയുള്ള ശരീരത്തോടുകൂടിയവനുമായ വിനായകനെ ഞാൻ ഉപാസിക്കുന്നു.   തുടർന്ന്...