Sunday, 26 February 2017 5.50 PM IST
Feb 26, 2017, 10:54 AM
കഷ്ടം, എന്റെ തലയിലെഴുത്തൊന്നു മാറിയെങ്കിൽ! ഈ ഭക്തനിൽ ഒരിക്കൽ അല്പമൊരു കാരുണ്യം കാണിച്ചാലും. എന്നാൽ ഞാനും ഭഗവാനും ഒരുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെന്ന സ്ഥിതിയും ഫലവത്തായിത്തീരും.   തുടർന്ന്...
Feb 25, 2017, 12:25 AM
തപസുമുടക്കാനെത്തിയ കാമദേവൻ ദഹിക്കത്തക്കവണ്ണം തീജ്വാല ചൊരിഞ്ഞ നെറ്റിക്കണ്ണും പ്രപഞ്ചം സംഹരിക്കാനൊരുമ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന പുരികക്കൊടിയും എനിക്ക് കാണാനിടവരണം.   തുടർന്ന്...
Feb 24, 2017, 12:25 AM
അങ്ങയുടെ ശിരസിലണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചന്ദ്രക്കലയും ചെമ്പിച്ച ജടയ്ക്കുള്ളിലെ ഗംഗയും സർപ്പമാലയും വിശേഷപ്പെട്ട കുറികളും എനിക്ക് കാണാനിടവരണം.   തുടർന്ന്...
Feb 23, 2017, 12:05 AM
സകല പാപങ്ങളെയും ഹരിക്കുന്ന ഭഗവാനേ, അങ്ങയുടെ ഈ മായാ വിനോദം വിഷ്ണു ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊക്കിൾ താമരയിൽ പിറന്ന ബ്രഹ്മാവും ആരും വ്യക്തമായി ധരിച്ചിട്ടില്ല.   തുടർന്ന്...
Feb 22, 2017, 12:10 AM
ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്റെ പല മാഹാത്മ്യങ്ങളും ഉള്ളിൽ അറിയാമായിരുന്നിട്ടും മായാമോഹിതനായ ഈ ഭക്തൻ ദുഃഖമയമായ ഈ ലോകത്ത് മമതാബദ്ധനായി ക്ളേശിക്കുന്നു.   തുടർന്ന്...
Feb 21, 2017, 12:30 AM
മംഗള സ്വരൂപിയായ ഭഗവാനേ, അങ്ങയുടെ ദിവ്യനാമത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം ആലോചിച്ചാൽ ലോകത്തൊരിടത്തും വേറെ ഒന്നും ഇൗ നാമത്തിന് തുല്യമായി കാണാനില്ല.   തുടർന്ന്...
Feb 20, 2017, 10:06 AM
ബലപ്രയോഗം നല്ലതാണെന്ന് നാം കരുതുന്നില്ല. സാധാരണ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചടത്തോളം ബലപ്രയോഗം ന്യായമായിരിക്കുകയില്ല.   തുടർന്ന്...
Feb 19, 2017, 12:06 PM
നിങ്ങൾ ഇരട്ടക്കാളവണ്ടി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കരുത്തുണ്ടായാൽ മാത്രം മതിയോ? രണ്ടു കാളകളും ഒരു മനസോടെ വലിച്ചില്ലെങ്കിൽ വണ്ടി മുന്നോട്ടു നീങ്ങുമോ? നിങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നതുമായ തൊഴിൽ ഒരു കാളവണ്ടിയെപ്പോലെയാണ്.   തുടർന്ന്...
Feb 17, 2017, 8:34 AM
ജടക്കെട്ടിൽ സർപ്പങ്ങളെ അണിഞ്ഞിട്ടുള്ളവനും പ്രണവം അഥവാ ഓങ്കാരം പ്രതീകമായിട്ടുള്ളവനും ശിവപുത്രനും വീരനുമായിട്ടുള്ള വിനായകനെ ഞാൻ ഉപാസിക്കുന്നു.   തുടർന്ന്...
Feb 16, 2017, 12:25 AM
ആസുരവൃക്ഷത്തിന്റെ തച്ചനായിട്ടുള്ളവനും ബ്രഹ്മാനന്ദമനുഭവിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നവനും ഐശ്വര്യവും മംഗളവും തുളുമ്പിനിൽക്കുന്ന കണ്ണുകളോടുകൂടിയവനുമായ വിനായകനെ ഞാൻ ഉപാസിക്കുന്നു.   തുടർന്ന്...
Feb 14, 2017, 12:10 AM
മാതാവായ പരാശക്തിയുടെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതിപ്രളയകർമ്മങ്ങളിൽ സഹായിക്കുന്നവനും ആശ്രിതർക്ക് കല്പവൃക്ഷമായി വിളങ്ങുന്നവനുമായ വിനായകനെ ഞാൻ ഉപാസിക്കുന്നു.   തുടർന്ന്...
Feb 13, 2017, 12:05 AM
ഉള്ളംകൈയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മോക്ഷത്തോടുകൂടിയവനും ആപത്തുകളെ ഒഴിച്ചു മാറ്റുന്നതിൽ സമർത്ഥനും താമരയുടെ ഇതൾപോലെ മനോഹരമായ കണ്ണുകളോടുകൂടിയവനുമായ വിനായകനെ ഞാൻ ഉപാസിക്കുന്നു.   തുടർന്ന്...
Feb 11, 2017, 12:35 AM
മാറിടത്തിൽ മുത്തുമാലയണിഞ്ഞവനും ചന്ദ്രക്കലയെ ശിരോഭൂഷണമാക്കിയിട്ടുള്ളവനുമായ വിനായകനെ ഞാൻ ഉപാസിക്കുന്നു.   തുടർന്ന്...
Feb 10, 2017, 12:35 AM
വേദശത്രുക്കളായ അസുരന്മാർക്ക് കാലനായിട്ടുള്ളവനും പരമശിവന്റെ പ്രിയ പുത്രനും ഭസ്മക്കുറിയിട്ട നെറ്റിയോടുകൂടിയവനുമായ വിനായകനെ ഞാൻ ഉപാസിക്കുന്നു.   തുടർന്ന്...
Feb 9, 2017, 12:30 AM
കഴുത്തിൽ കാർമേഘംപോലെ കറുത്തനിറത്തോടുകൂടിയവനും ഭക്തന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ നൽകുക ശീലമുള്ളവനുമായ വിനായകനെ ഞാൻഉപാസിക്കുന്നു.   തുടർന്ന്...
Feb 8, 2017, 12:25 AM
ഒഴുകുന്ന മദജലധാരയോടുകൂടിയവനും ഇളകുന്ന സർപ്പമാലയണിഞ്ഞിട്ടുള്ളവനുമായ വിനായകനെ ഞാൻ ഉപാസിക്കുന്നു.   തുടർന്ന്...
Feb 7, 2017, 12:05 AM
ഭക്തന്മാരുടെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങൾക്കും അരിവാളായി വർത്തിക്കുന്നവനും ശക്തിസ്വരൂപിണിയായ പാർവ്വതിയുടെ മകനായിട്ടുള്ളവനുമായ വിനായകനെ ഞാൻ ഉപാസിക്കുന്നു.   തുടർന്ന്...
Feb 6, 2017, 12:25 AM
ശരത്കാല ചന്ദ്രനെപ്പോലെ പ്രസന്നമായ മുഖത്തോടുകൂടിയവനും വേദങ്ങളുടെ വാസസ്ഥാനമായിട്ടുള്ളവനുമായ വിനായകനെ ഞാൻ ഉപാസിക്കുന്നു.   തുടർന്ന്...
Feb 5, 2017, 12:02 AM
എല്ലായ്പ്പോഴും ആനന്ദ സ്വരൂപനായിത്തന്നെ കഴിയുന്നവനും ഭക്തന്മാരുടെ ഉറ്റസുഹൃത്തുമായ വിനായകനെ ഞാൻ ഉപാസിക്കുന്നു.   തുടർന്ന്...
Feb 4, 2017, 12:09 AM
ലീലാമയമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ദേവന്മാരുടെ വംശത്തിൽ ജനിച്ചവനും തിളങ്ങുന്ന സ്വർണം പോലെയുള്ള ശരീരത്തോടുകൂടിയവനുമായ വിനായകനെ ഞാൻ ഉപാസിക്കുന്നു.   തുടർന്ന്...
Feb 1, 2017, 12:20 AM
പൂനിലാവൊളി വിതറുന്ന ചന്ദ്രനെ തലയിൽ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നവനും ലക്ഷ്മീസമേതനായ വിഷ്ണുവിനാൽ ഭജിക്കപ്പെടുന്നവനുമായ വിനായകനെ ഞാൻ ഉപാസിക്കുന്നു.   തുടർന്ന്...
Jan 31, 2017, 12:35 AM
തലകുനിച്ചു വണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ദേവസമൂഹത്തോടുകൂടിയവനും വേദങ്ങളുടെ സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്ന നാരായവേരായി വിളങ്ങുന്നവനുമായ വിനായകനെ ഞാൻ ഉപാസിക്കുന്നു.   തുടർന്ന്...
Jan 30, 2017, 12:30 AM
ക​ഴി​ഞ്ഞ​ ​ജ​ന്മ​ങ്ങ​ളി​ലെ​ ​കർ​മ്മ​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ​യെ​ല്ലാം​ ​പാ​ടെ​ ​നശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും​ ​തൊ​ണ്ടി​പ്പ​ഴ​ത്തെ​തോ​ല്പി​ക്കു​ന്ന​ ​ശോ​ഭ​യു​ള്ള​ ​ചു​ണ്ടും​ ​കാ​ന്തി​വി​ത​റു​ന്ന​ ​മു​ത്തി​നു​ ​തു​ല്യ​മാ​യ​ ​അ​ങ്ങ​യു​ടെ​ ​പ​ല്ലും​ ​പൂർ​ണ​ ​ച​ന്ദ്ര​നെ​ ​പോ​ലെ​ ​വി​ള​ങ്ങു​ന്ന​ ​ക​വിൾ​ത്ത​ട​ങ്ങ​ളും​ ​കാണാനിട​വ​ര​ണം.   തുടർന്ന്...
Jan 29, 2017, 9:46 AM
സ്വപ്നം അനുഭവവേളയിൽ സത്യമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഉണരും വരെ സ്വപ്നം നേരാണെന്ന് ധരിക്കുന്നു. ഉണർന്നാൽ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടതെല്ലാം സ്വപ്നം കണ്ടയാൾ തന്നെത്തന്നെ പലതായിക്കണ്ട കാഴ്ചകളാണെന്ന് ബോദ്ധ്യപ്പെടും.   തുടർന്ന്...
Jan 26, 2017, 12:30 AM
സകല പ്രപഞ്ച ദൃശ്യങ്ങളിലും അകവും പുറവും നിറഞ്ഞ് അവയെ കവിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഏകവസ്തു ദൃഷ്ടിഗോചരമായിത്തന്നെ അനുഭവപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ അദ്വൈതമാണ് പരമസത്യമെന്നുറപ്പിക്കാം.   തുടർന്ന്...
Jan 25, 2017, 12:20 AM
ജ്ഞാ​നം, സ്നേ​ഹം, കാ​രു​ണ്യം ഈ മൂ​ന്നി​നും ആ​സ്പ​ദ​മായ സ​ത്യം ഒ​ന്നു​ത​ന്നെ. ഈ സ​ത്യം ജീ​വ​നെ സം​സാ​ര​ദുഃ​ഖ​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​റു​ക​ര​യെ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. ജ്ഞാ​ന​മു​ള്ള​വൻ മാ​ത്ര​മാ​ണ് യ​ഥാർ​ത്ഥ​ത്തിൽ ജീ​വി​ക്കു​ന്ന​വൻ.   തുടർന്ന്...
Jan 24, 2017, 10:12 AM
എല്ലാ ജീവികളിലും ഒരേ ഈശ്വരാംശം ദർശിച്ചു കാരുണ്യനിധി യായി വർത്തിക്കുന്നവരെയാണ് ബ്രാഹ്മണർ എന്നു വിളിക്കേണ്ടത്. ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്നയാൾ എല്ലാ പ്രാണികളിലും ഈശ്വരനെ കാണുന്നു.   തുടർന്ന്...
Jan 20, 2017, 12:30 AM
സത്യസ്വരൂപം പ്രാപിച്ചു പൂർണതയിലെത്തിയ മനുഷ്യനിൽ തെളിയുന്ന മഹത്വത്തെ ആ മഹത്വം പ്രാപിച്ച ഋഷിമാർ രചിച്ച വേദം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞുതരുന്നതാണ്.   തുടർന്ന്...
Jan 19, 2017, 12:05 AM
ശബ്ദം, സ്പർശം, രൂപം, രസം, ഗന്ധം ഈ അഞ്ചു വിഷയങ്ങളെയും വേർതിരിച്ച് അറിയുന്ന ബോധസ്വരൂപമായ വസ്തുവിൽത്തന്നെ അനന്തമായ പ്രപഞ്ചം അടങ്ങുന്നു എന്ന് സന്യാസി അറിയുന്നു.   തുടർന്ന്...
Jan 18, 2017, 12:45 AM
സ്വധർമ്മത്തിന് വിരുദ്ധമായതു ചെയ്തു മഹത്വം നേടാൻ കൊതിക്കുന്നവർ പരമസത്യം കാണാത്ത അല്പബുദ്ധികളാണ്. യഥാർത്ഥ മഹാന്മാർ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് അനുഷ്ഠിക്കുകയില്ല.   തുടർന്ന്...
Jan 17, 2017, 12:35 AM
വസ്തു ഒന്നേയുള്ളൂ എന്ന അദ്വൈതജ്ഞാനമാകുന്ന തോട്ടികൊണ്ട് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളാകുന്ന അഞ്ച് മദയാനകളെയും പാട്ടിലാക്കിയ വൻ മോക്ഷമാകുന്ന വിളഭൂമിയിൽ കിളിർത്തുകഴിഞ്ഞ വിത്തായി ഭവിക്കുന്നു.   തുടർന്ന്...
Jan 16, 2017, 12:35 AM
സുഖസാമഗ്രികൾകൊണ്ടു നിറഞ്ഞ സ്വർഗത്തിൽ ദേവന്മാർക്കു നാഥനായ ഇന്ദ്രൻ ഭൂമിയിൽ ഇന്ദ്രിയ ജയം നേടിയ സന്യാസിയുടെ പ്രഭാവത്തിന് വേണ്ടിടത്തോളം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു സാക്ഷിയാണ്.   തുടർന്ന്...
Jan 15, 2017, 12:35 AM
ഈ ഭൂമിയിൽ സന്യാസത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തിന് ദൃഷ്ടാന്തം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊന്നില്ലെങ്കിൽ ലോകമാകെ മരിച്ചവരെന്ന് കണക്കാക്കാൻ ഇടവരുമോ അതിന് തുല്യമാണ്.   തുടർന്ന്...
Jan 14, 2017, 12:05 AM
വേണ്ടരീതിയിൽ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നതു കൊണ്ടുള്ള മഹത്വം ഈ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ഉത്‌കൃഷ്ടമായി കരുതപ്പെടുന്നു. സത്യാന്വേഷണശാസ്ത്രത്തിൽ ഇക്കാര്യം അത്യന്തം അഭികാമ്യമായ ജീവിതലക്ഷ്യമായി തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.   തുടർന്ന്...
Jan 12, 2017, 12:30 AM
വേണ്ടരീതിയിൽ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നതു കൊണ്ടുള്ള മഹത്വം ഈ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ഉത്‌കൃഷ്ടമായി കരുതപ്പെടുന്നു. സത്യാന്വേഷണശാസ്ത്രത്തിൽ ഇക്കാര്യം അത്യന്തം അഭികാമ്യമായ ജീവിതലക്ഷ്യമായി തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.   തുടർന്ന്...
Jan 11, 2017, 12:25 AM
ജഡത്തിൽ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഒതുങ്ങും. അതിനുപരിസാക്ഷിയായി വിളങ്ങി എല്ലാ പ്രപഞ്ച ഘടകങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചും രക്ഷിച്ചും സംഹരിച്ചും വർത്തിക്കുന്ന ഒരേയൊരു പരബ്രഹ്മം അവിടുന്നു തന്നെയല്ലേ?   തുടർന്ന്...
Jan 9, 2017, 12:30 AM
ദേഹം പലതരം കാമങ്ങളിലേക്കും വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്നു രക്ഷപ്പെടാൻ അവിടുന്നു സന്തോഷപൂർവം അനുഗ്രഹിക്കണം.   തുടർന്ന്...
Jan 8, 2017, 12:35 AM
ഈ ദേഹം കഴുകൻ മുതലായ ക്ഷുദ്രജന്തുക്കൾ ഭക്ഷിക്കാനുള്ള അവയുടെ ആഹാരമല്ലേ? ഈ ജഡ ദേഹങ്ങളെയൊക്കെ പ്രകടമാക്കി വലിയ സൃഷ്ടി നടത്തുന്ന അല്ലയോ അമ്മേ, ദേഹം പലതരം കാമങ്ങളിലേക്കും ജീവിതത്തെ വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നു.   തുടർന്ന്...
Jan 7, 2017, 12:05 AM
കയറിൽ സർപ്പത്തെ കാണുന്നിടത്ത് അന്വേഷിച്ചു ചെല്ലുമ്പോൾ സർപ്പം ഉള്ളതല്ല, കയറാണുള്ളത്. അതുപോലെ ആത്മാവിലെ കാഴ്ചയായ ജഡം സത്യമല്ല, ആത്മാവാണ് സത്യം എന്ന് കാട്ടിത്തരുന്ന ശക്തിയാണ് വിദ്യ.   തുടർന്ന്...
Jan 6, 2017, 9:16 AM
ഭാര്യ കേവലം ഭർത്താവിനെയോ ഭർത്താവ് കേവലം ഭാര്യയെയോ അല്ല ഭജിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ബാഹ്യവിഷയത്തെ ആശ്രയിച്ചുളവാകുന്ന ആത്മാവിനെത്തന്നെയാണ് ഭജിക്കുന്നത്.   തുടർന്ന്...
Jan 5, 2017, 12:30 AM
പുരുഷ വേഷം ധരിച്ചെത്തിയ സാക്ഷാലീശ്വരൻ തന്നെയാണോ ഈ അനുകമ്പയാണ്ടവൻ.   തുടർന്ന്...
Jan 4, 2017, 12:25 AM
ജനിക്കുക, ഉണ്ടായിരിക്കുക, വർദ്ധിക്കുക, പരിണമിക്കുക, ക്ഷയിക്കുക, നശിക്കുക എന്നിങ്ങനെ ജഡത്തിന് സംഭവിക്കുന്ന ആറുതരം മാറ്റങ്ങളും സത്യസ്വരൂപമായ ബോധത്തിന് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കുന്നില്ല.   തുടർന്ന്...
Jan 3, 2017, 12:30 AM
അറിവും അനുകമ്പയുമില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ മരുഭൂമിയിലെ വെള്ളമാണ്. അവന്റെ ജീവിതം കായും മണവുമില്ലാത്ത എരിക്കിൻ പൂവുപോലെ പ്രയോജനശൂന്യമായി ഭവിക്കുന്നു.   തുടർന്ന്...
Jan 2, 2017, 12:35 AM
ബോധസത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും തുടർന്നുള്ള അനുകമ്പയും ഒരുവനിൽ ഇല്ലെന്ന് വന്നാൽ ആ മനുഷ്യൻ പിന്നെ തൊലി, രക്തം, മാംസം, മേദസ്, അസ്ഥി, മജ്ജ, ശുക്ളം എന്നീ ഏഴു മലങ്ങളെക്കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന ദേഹം മാത്രമായി കരുതപ്പെടും.   തുടർന്ന്...
Jan 1, 2017, 12:30 AM
ജ്ഞാനം, സ്നേഹം, കാരുണ്യം ഈ മൂന്നിനും ആസ്പദമായ സത്യം ഒന്നുതന്നെ. ഈ സത്യം ജീവനെ സംസാരദുഃഖങ്ങളുടെ മറുകരയെത്തിക്കുന്നു. ജ്ഞാനമുള്ളവൻ മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവൻ.   തുടർന്ന്...
Dec 31, 2016, 12:30 AM
ജ്ഞാനത്താൽ സുഖം വന്നുചേരും. സ്നേഹമില്ലാത്ത ഹൃദയാത്താൽ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും വന്നുചേരും. അജ്ഞത സ്നേഹത്തെയില്ലാതാക്കും. അങ്ങനെ അജ്ഞാനം ദുഃഖത്തിന് കാരണമായിത്തീരും.   തുടർന്ന്...
Dec 30, 2016, 12:30 AM
കരുണാ സമുദ്രമായ അല്ലയോ ഭഗവൻ എന്നിൽ നിന്നും ഒരു ഉറുമ്പിനു പോലും വേദനയുണ്ടാകാൻ ഇടയാകരുത് എന്ന രൂപത്തിലുള്ള കാരുണ്യവും അങ്ങയുടെ ദിവ്യരൂപം മറന്നുപോകാത്ത വിധമുള്ള സ്മരണയും തന്നനുഗ്രഹിക്കുക.   തുടർന്ന്...
Dec 29, 2016, 12:30 AM
അർത്ഥകാമങ്ങൾ ധർമ്മരൂപമായ കർമ്മത്തിനും ധർമ്മം മോക്ഷത്തിനും വഴിതെളിക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ അർത്ഥകാമങ്ങൾക്ക് പുരുഷാർത്ഥ സിദ്ധിയുള്ളൂ.   തുടർന്ന്...
Dec 28, 2016, 12:20 AM
ധർമ്മമാണ് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത്. എന്തിനാണൊരാൾ സമ്പത്ത് സഞ്ചയിക്കുന്നത്. സുഖം കണ്ടെത്താൻ. ബ്രഹ്മം ഒന്നുമാത്രമാണ് സുഖ സ്വരൂപം. ഭൗതിക സമ്പത്തുകൾ കൊണ്ടനുഭവിക്കുന്ന ക്ഷണിക സുഖങ്ങൾ പോലും ബ്രഹ്മാനന്ദത്തിന്റെ ലേശങ്ങൾ മാത്രമാണ്.   തുടർന്ന്...
Dec 27, 2016, 9:41 AM
ധർമ്മം തന്നെയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിനാദികാരണമായ പരബ്രഹ്മം. ധർമ്മം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത്. ധർമ്മം എല്ലായിടത്തും വിജയം കൈവരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള   തുടർന്ന്...