Monday, 29 May 2017 9.26 AM IST
May 28, 2017, 12:14 AM
അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു2017​-19 വർഷത്തെ ബി.​എഡ്, എം.​എഡ് പ്രവേ​ശ​ന​ത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണി​ച്ചു. മെയ് 29ന് ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മുതൽ ജൂൺ 15   തുടർന്ന്...
May 28, 2017, 12:14 AM
പി. ജി പ്രവേശനപ്പരീക്ഷ : അഡ്മിറ്റ് കാർഡ്സർവകലാശാലാ വിവിധ പഠനവകുപ്പുകളിലെ പി. ജി പ്രവേശനത്തിനായി നടത്തുന്ന പരിക്ഷയുടെ (ക്യാറ്റ് -എം. ജി. യൂ) അഡ്മിറ്റ്   തുടർന്ന്...
May 27, 2017, 11:26 PM
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സെക്യൂരിറ്റി സർവീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കൂലി നിരക്കുകൾ പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചു. തസ്തിക, കുറഞ്ഞ അടിസ്ഥാന വേതന നിരക്ക്   തുടർന്ന്...
May 27, 2017, 11:24 PM
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെപേപ്പർ നിർമാണ വ്യവസായമേഖലയിൽജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് നൽകേണ്ട ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കൂലി നിരക്കുകൾ നിശ്ചയിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവായി. തസ്തിക, കുറഞ്ഞ അടിസ്ഥാനവേതന   തുടർന്ന്...
May 27, 2017, 12:11 AM
പട്ടി​ക​വർഗ വിഭാ​ഗ​ത്തിൽപ്പെട്ട യുവ​ജ​ന​ങ്ങ​ളുടെ നൈപു​ണ്യ വിക​സ​ന​ത്തിനും ജീവ​നോ​പാധി ഉറ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മായി പട്ടി​ക​വർഗ വിക​സന വകുപ്പ് ഗോത്ര​ജീ​വിക   തുടർന്ന്...
May 27, 2017, 12:10 AM
ജൂണിൽ നട​ക്കുന്ന രണ്ടാം വർഷ സേ/ഇംപ്രൂ​വ്‌മെന്റ് പരീ​ക്ഷയ്ക്ക് ഇതു​വ​രെ ഫീസ് അടച്ച് രജി​സ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത   തുടർന്ന്...
May 27, 2017, 12:10 AM
എം. ജി ബിരുദ ഏകജാലക പ്രവേശനം : അപേക്ഷാതീയതികൾ നീട്ടി   തുടർന്ന്...
May 27, 2017, 12:10 AM
എം.പി.എഡ് പ്രവേശനം: 31 വരെ അപേക്ഷിക്കാം   തുടർന്ന്...
May 27, 2017, 12:10 AM
എം.ബി.എ കോഴ്സ്: തീയതി നീട്ടി   തുടർന്ന്...
May 27, 2017, 12:10 AM
ഓൺലൈൻ പരീക്ഷ   തുടർന്ന്...
May 27, 2017, 12:09 AM
ബി.​പി.​എഡ് പരീ​ക്ഷ​കേരള   തുടർന്ന്...
May 26, 2017, 12:11 AM
പരീക്ഷാതീയതി രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ ബിഎ ഡിഗ്രി (റീ അപ്പിയറൻസ്) പരീക്ഷാതീയതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. വിഷയം, തീയതി എന്നിവ ചുവടെ:   തുടർന്ന്...
May 26, 2017, 12:10 AM
പുനർ മൂല്യനിർണയ അപേക്ഷഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നാലാം സെമസ്റ്റർ ബി.എസ്.സി, ബി.സി.എ (സി.യു.സി.ബി.സി.എസ്.എസ്) റഗുലർ ഏപ്രിൽ 2016 പരീക്ഷയുടെ പുനർമൂല്യനിർണ്ണയത്തിന്   തുടർന്ന്...
May 26, 2017, 12:10 AM
സ്‌കോൾ കേരള (മുൻ ഓപ്പൺ സ്‌കൂൾ) മുഖേന നടത്തുന്ന ഹയർ സെക്കൻഡറി ഓപ്പൺ റഗുലർ കോഴ്സിന്റെ   തുടർന്ന്...
May 26, 2017, 12:10 AM
ബി.എസ്‌സി ഹോട്ടൽ മാനേ​ജ്‌മെന്റ് ആന്റ് കാറ്റ​റിംഗ് പ്രാക്ടി​ക്കൽ പരീ​ക്ഷ​   തുടർന്ന്...
May 26, 2017, 12:10 AM
തിരുവനന്തപുരം : കെൽട്രോൺ നടത്തുന്ന ഡിപ്ളോമ ഇൻ പ്രീ പ്രൈമറി ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിംഗ് മോണ്ടിസോറി ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിംഗ് കോഴ്സുകളിലേക്ക്   തുടർന്ന്...
May 26, 2017, 12:10 AM
തിരുവനന്തപുരം: സർക്കാർ, സ്വാശ്രയ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും കല്പിത സർവകലാശാലയിലും ഒഴിവുള്ള പി.ജി മെഡിക്കൽ സീറ്റുകളിലേക്ക് 28ന് രാവിലെ 9.30മുതൽ സ്പോട്ട് അലോട്ട്മെന്റ് നടത്തും.   തുടർന്ന്...
May 26, 2017, 12:10 AM
തിരുവനന്തപുരം: സർക്കാർ, സ്വാശ്രയ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും കല്പിത സർവകലാശാലയിലും ഒഴിവുള്ള എം.ഡി.എസ് സീറ്റുകളിലേക്ക് 29ന് രാവിലെ 9.30മുതൽ സ്പോട്ട് അലോട്ട്മെന്റ് നടത്തും.   തുടർന്ന്...
May 25, 2017, 8:03 PM
പരീക്ഷാതീയതി   തുടർന്ന്...
May 25, 2017, 12:10 AM
ഗ്രേസ് മാർക്ക് അപേക്ഷ   തുടർന്ന്...
May 25, 2017, 12:10 AM
ഏകജാലക പ്രവേശനം : 53153 അപേക്ഷകർ   തുടർന്ന്...
May 25, 2017, 12:10 AM
ഒ.​എം.​ആർ. പരീക്ഷ   തുടർന്ന്...
May 25, 2017, 12:10 AM
കോളേജുകൾ ജൂൺ ഒന്നിന് തുറക്കും   തുടർന്ന്...
May 25, 2017, 12:10 AM
കാര്യവട്ടം യൂണി​വേ​ഴ്‌സിറ്റി എൻജിനി​യ​റിംഗ് കോളേജിൽ ബി.​ടെക് എൻ.ആർ.ഐ ക്വാട്ടയിലേക്ക് ​ അപേ​ക്ഷി​ക്കാം   തുടർന്ന്...
May 24, 2017, 12:10 AM
കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുടെ രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ എം.എസ്‌സി ഇലക്‌ട്രോണിക്സ് (റഗുലർ/സപ്ലിമെന്ററി/ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ്) പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.   തുടർന്ന്...
May 24, 2017, 12:10 AM
ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ്   തുടർന്ന്...
May 24, 2017, 12:10 AM
രണ്ടാം വർഷ ബി.ഫാം (2015 അഡ്മിഷൻ - റഗുലർ/2015 ന് മുൻപുള്ള അഡ്മിഷൻ സപ്ലിമെന്ററി) ഡിഗ്രി പരീക്ഷകൾ   തുടർന്ന്...
May 24, 2017, 12:10 AM
യു.ജി.സി ഫാക്കൽറ്റി ഡവ​ല​പ്‌മെന്റ് പ്രോഗ്രാ​മി​ലേക്ക് അദ്ധ്യാ​പ​ക​രിൽ നിന്ന് പ്രിൻസി​പ്പൽ മുഖാ​ന്തരം അപേ​ക്ഷ​കൾ ക്ഷണിച്ചു.   തുടർന്ന്...
May 24, 2017, 12:10 AM
തിരുവനന്തപുരം: കേരള സ്റ്റേറ്റ് റൂട്രോണിക്സിന്റെ പി.എസ്.സി നിയമനങ്ങൾക്ക് യോഗ്യമായ പി.ജി.ഡി.സി.എ, ഡി.സി.എ, ഡാറ്റാ എൻട്രി, കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിംഗ്,   തുടർന്ന്...
May 24, 2017, 12:10 AM
കോർപ്പറേറ്റ് ഭരണരംഗത്തെ നൂതന പ്രവണതകൾ: അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനം   തുടർന്ന്...
May 24, 2017, 12:10 AM
കോഴിക്കോട് : കാലിക്കറ്റ് പ്രസ് ക്ലബിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ജേണലിസം നടത്തുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ജേർണലിസം   തുടർന്ന്...
May 23, 2017, 11:02 PM
പോളിടെക്നിക് കോഴ്സിന് സംസ്ഥാനത്ത് എൻ.സി.സി കേഡറ്റുകൾക്ക് സംവരണം ചെയ്ത സീറ്റുകളിലേക്ക് 30 വരെ   തുടർന്ന്...
May 23, 2017, 12:10 AM
മേയ് 5ന് റദ്ദ് ചെയ്ത നാലാം സെമസ്റ്റർ ബി.എസ്‌സി മാത്തമാറ്റിക്സ് ഡിഗ്രിയുടെ എലമെന്റ്സ് ഒഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് II പരീക്ഷ   തുടർന്ന്...
May 23, 2017, 12:10 AM
സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്‌സ് ഡെവലപ്‌മെന്റിന്റെ (ഐ.എച്ച്.ആർ.ഡി) കീഴിൽ എം.ജി സർവകലാശാലയുമായി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള   തുടർന്ന്...
May 23, 2017, 12:10 AM
സെനറ്റ്/ സ്റ്റുഡന്റ്‌സ് കൗൺസിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒമ്പതിന്   തുടർന്ന്...
May 23, 2017, 12:10 AM
കാറ്റഗറി നമ്പർ 336/2016 പ്രകാരം സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിൽ കാർപ്പന്ററി ഇൻസ്ട്രക്ടർ തസ്തികയിലേക്ക് 24.05.2017 നടക്കുന്ന ഒ.എം.ആർ. പരീക്ഷയ്ക്ക് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ കൊല്ലം ഗവൺമെന്റ്   തുടർന്ന്...
May 23, 2017, 12:09 AM
ബിരുദ പ്രവേശനം : 37887 അപേക്ഷകർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു   തുടർന്ന്...
May 23, 2017, 12:09 AM
തിരുവനന്തപുരം : ശ്രീചിത്തിര തിരുനാൾ എൻജിനിയറിംഗ്കോളേജിൽ ബി.ടെക് എൻ.ആർ.ഐ സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷിക്കേണ്ട തീയതി ജൂൺ 5 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു.   തുടർന്ന്...
May 23, 2017, 12:09 AM
ബി.​എ​സ്.സി ഫാഷൻ ഡിസൈ​നിംഗ്: അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു   തുടർന്ന്...
May 22, 2017, 12:10 AM
കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്തെ പുതിയ റേഷൻ കാർഡ് വിതരണം ഇന്ന് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ആരംഭിക്കും.   തുടർന്ന്...
May 22, 2017, 12:10 AM
തിരുവനന്തപുരം : സർക്കാർ മെഡിക്കൽകോളേജുകളിൽ നിലവിലുള്ള ഒഴിവുകളിലേക്കും അഖിലേന്ത്യാ ക്വാട്ടയിൽനിന്ന് റിവർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട സീറ്റുകളിലെയും   തുടർന്ന്...
May 21, 2017, 1:08 AM
നാലാം സെമസ്റ്റർ പി.ജി.സി.എസ്.എസ് റഗുലർ/സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷകൾ 22 മുതൽ നടത്തും. മെയ് 17, 18, 19 തീയതികളിലെ മാറ്റിവച്ച പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ തീയതികൾ പിന്നീട് അറിയിക്കും.   തുടർന്ന്...
May 21, 2017, 1:08 AM
വിവിധ പഠ​ന​വ​കു​പ്പു​ക​ളിൽ അസി​സ്റ്റന്റ് പ്രൊഫ​സർ (ഗസ്റ്റ്) കരാർ നിയ​മ​ന​ത്തി​നായി നട​ത്തുന്ന വാക്​-​ഇൻ​-​ഇന്റർവ്യൂ​വി​ൽ പങ്കെ​ടു​ക്കുന്ന ഉദ്യോ​ഗാർത്ഥി​കൾ താഴെ കാണിച്ച   തുടർന്ന്...
May 20, 2017, 12:11 AM
തുരുവനന്തപുരം: ചക്കസംസ്‌കരണത്തെപ്പറ്റി വനിതകൾക്ക് 27ന് ശ്രീവരാഹം വനിതാസമിതിയിൽ വച്ച് പരിശീലനം നൽകുന്നു.   തുടർന്ന്...
May 20, 2017, 12:10 AM
തിരുവനന്തപുരം : സ്പീഡ് ഡിറ്റക്ഷൻ കാമറകളിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ ട്രാഫിക്ക് നിയമലംഘനത്തിന് പിഴയൊടുക്കാൻ വീഴ്ച്ച വരുത്തിയവർ   തുടർന്ന്...
May 20, 2017, 12:10 AM
റഷ്യൻ ഡിപ്ലോമ : അപേക്ഷ ക്ഷണി​ച്ചു   തുടർന്ന്...
May 20, 2017, 12:10 AM
അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജുകളിലും യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളേജ് ഒഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസസിലും നടത്തിയ നാലാം സെമസ്റ്റർ എം.സി.എ   തുടർന്ന്...
May 20, 2017, 12:10 AM
ബി.ആർക് കോളേജ് മാറ്റത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു   തുടർന്ന്...
May 20, 2017, 12:09 AM
കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിവിൽ സർവീസ് അക്കാഡമി, സിവിൽ സർവീസ് പ്രിലിമിനറി പരിശീലന കോഴ്‌സിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനായി തിരുവനന്തപുരം സെന്ററിൽ 21ന് നടത്തുന്ന പ്രവേശനപരീക്ഷയുടെ വേദി   തുടർന്ന്...
May 19, 2017, 12:10 AM
കൊച്ചി: ജൂൺ 4, 11, 18 തീയതികളിൽ കൊച്ചുവേളിയിൽ നിന്ന് ഗുഹാവതിയിലേക്ക് സുവിധ സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ ഓ‌ടിക്കും.   തുടർന്ന്...