Saturday, 22 July 2017 2.13 AM IST
Jul 22, 2017, 12:08 AM
മേ​ടം​ ​:​ ​(​അ​ശ്വ​തി,​ ​ഭ​ര​ണി,​ ​കാർ​ത്തി​ക​ ​ആ​ദ്യ​ ​കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​ ​വ​രെ) സ്വയം പര്യാപ്തത ആർജിക്കും. സഹോദരങ്ങളുമായി രമ്യത. നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ വിജയിക്കും.   തുടർന്ന്...
Jul 21, 2017, 12:06 PM
അശ്വതി:മുൻകോപം നിയന്ത്രിക്കണം, യാത്രാക്ളേശം   തുടർന്ന്...
Jul 21, 2017, 9:10 AM
ഒരു സ്വർണപ്പണിക്കാരൻ ആഭരണമുണ്ടാക്കുമ്പോൾ പണിക്കാരൻ നിമിത്തകാരണവും സ്വർണം ഉപാദാനകാരണവുമാണ്. അതുപോലെ പ്രപഞ്ചനിർമ്മിതിയിൽ സത്വരൂപിണിയായ മായയുടെ മൂടുപടം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ബോധവ്‌സ്തു നിമിത്തകാരണവും മൂടുപടമായി   തുടർന്ന്...
Jul 21, 2017, 12:59 AM
മേ​ടം​ ​:​ ​(​അ​ശ്വ​തി,​ ​ഭ​ര​ണി,​ ​കാർ​ത്തി​ക​ ​ആ​ദ്യ​ ​കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​ ​വ​രെ)പു​തിയ വ്യാ​പാ​രം തു​ട​ങ്ങും. സാ​മ്പ​ത്തിക പിൻ​ബ​ലം. ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളിൽ കൃ​ത്യ​ത.ഇ​ട​വം​:​ ​(​കാർ​ത്തി​ക​ ​അ​വ​സാ​ന​   തുടർന്ന്...
Jul 20, 2017, 11:40 AM
അ​ശ്വ​തി​:​ ​രോ​ഗ​ഭ​യം,​ ​സാ​മ്പ​ത്തി​ക​ ​ലാ​ഭം,​ശ​രീ​ര​സു​ഖം.   തുടർന്ന്...
Jul 20, 2017, 12:59 AM
മേടം : (അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തിക ആദ്യ കാൽ ഭാഗം വരെ) ഉറച്ച തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളും. ആഹോരാത്രം പ്രവർത്തിക്കും. കാര്യവിജയം.   തുടർന്ന്...
Jul 20, 2017, 12:10 AM
നാമരൂപങ്ങളായി വേർതിരിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇക്കാണുന്ന പ്രപഞ്ചം വാസനാ രൂപത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതുതന്നെ. പിന്നീട് സർവ്വജ്ഞനായ ഈശ്വരൻ ഒരിന്ദ്രജാലക്കാരനെപ്പോലെ തന്റെ ശക്തിയായ മായയെ സമാശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തെ ഇങ്ങനെനാമരൂപങ്ങളാക്കി.   തുടർന്ന്...
Jul 19, 2017, 4:17 PM
അശ്വതി: കർമ്മസംബന്ധമായി നേട്ടമുണ്ടാകും. പിതൃഗുണം പ്രതീക്ഷിക്കാം. സഹോദരസ്ഥാനീയരിൽ നിന്നും മനഃക്ലേശത്തിന് സാദ്ധ്യത. സംഗീതാദി കലകളിൽ താത്പര്യം വർദ്ധിക്കും. ശിവധാര, അഘോര അർച്ചന നടത്തുക, മഹാസുദർശന യന്ത്രം ധരിക്കുക.   തുടർന്ന്...
Jul 19, 2017, 1:58 PM
അ​ശ്വ​തി: മ​റ്റു​ള്ള​വർ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന സ്വ​ഭാ​വം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കും, ക​ടം വർ​ദ്ധി​ക്കും.   തുടർന്ന്...
Jul 19, 2017, 12:21 AM
കടലിൽ തിരകൾ പൊന്തിമറയുന്നതുപോലെ പ്രപഞ്ചഘടകങ്ങൾ പൊന്തിവന്നു മറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇതവസാനിക്കുന്നതല്ല. ഇത് ആദികാരണമായ ബോധസമുദ്രത്തിൽ അനാദിയായി സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്.   തുടർന്ന്...
Jul 19, 2017, 12:11 AM
മേ​ടം​ ​:​ ​(​അ​ശ്വ​തി,​ ​ഭ​ര​ണി,​ ​കാർ​ത്തി​ക​ ​ആ​ദ്യ​ ​കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​ ​വ​രെ) നി​സ്വാർ​ത്ഥ സേ​വ​നം ചെ​യ്യും. സ​ത്കീർ​ത്തി​യു​ണ്ടാ​കും. അ​ഭി​പ്രായ ഐ​ക്യം.   തുടർന്ന്...
Jul 18, 2017, 10:20 AM
അശ്വതി: പുത്രഗുണം, ബന്ധു ഗുണം, ബുദ്ധി വർദ്ധിക്കും   തുടർന്ന്...
Jul 18, 2017, 12:35 AM
ഞാൻ ഊട്ടി ഗുരുകുലത്തിൽ താമസിക്കുന്നു. ഇവിടെ ദിവസവും കാലത്തും വൈകിട്ടും ക്ലാസ് നടത്തുന്നു.   തുടർന്ന്...
Jul 18, 2017, 12:11 AM
മേ​ടം​ ​:​ ​(​അ​ശ്വ​തി,​ ​ഭ​ര​ണി,​ ​കാർ​ത്തി​ക​ ​ആ​ദ്യ​ ​കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​ ​വ​രെ) ഗൃ​ഹ​മാ​റ്റ​ത്തി​ന് അ​വ​സ​രം. കാ​ര്യ​ങ്ങൾ അ​നു​കൂ​ല​മാ​കും. സാ​മ്പ​ത്തിക കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളിൽ ശ്ര​ദ്ധ.   തുടർന്ന്...
Jul 18, 2017, 12:05 AM
കയറിൽ സർപ്പത്തെക്കാണുന്നിടത്ത് കയറാണ് വസ്തു എന്ന് ഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ ഏതനുഭവത്തിലും വസ്തുവിനെ ഉള്ളതുപോലെ ധരിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം. ഇതിന് നേരേ വിപരീതമായിട്ടുള്ളത് അയഥാർത്ഥ ജ്ഞാനവും.   തുടർന്ന്...
Jul 17, 2017, 2:33 PM
അ​ശ്വ​തി: ​പു​തി​യ​ ​ചി​ന്ത​കൾ ​പി​റ​ക്കും, സ്ഥാ​ന​മാ​ന​ലാ​ഭം,​ ​   തുടർന്ന്...
Jul 17, 2017, 10:18 AM
മേ​ടം​ ​:​ ​(​അ​ശ്വ​തി,​ ​ഭ​ര​ണി,​ ​കാർ​ത്തി​ക​ ​ആ​ദ്യ​ ​കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​ ​വ​രെ) സാ​മ്പ​ത്തിക നേ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​കും. വി​ദ്യാ​വി​ജ​യം. തൊ​ഴിൽ പു​രോ​ഗ​തി.   തുടർന്ന്...
Jul 17, 2017, 6:51 AM
ഭക്തിയുടേയും, തീർത്ഥാടനത്തിന്റേയും പുണ്യമാസം ഇന്ന് ആരംഭിക്കും. ദുർഘടം നിറഞ്ഞ മാസം എന്നു വിളിക്കുമെങ്കിലും കർക്കിടകം പുണ്യമാസമാണ്. കർക്കിടകം രാശിയുടെ ആദ്യബിന്ദുവിലൂടെ സൂര്യൻ കടന്നു പോകാൻ   തുടർന്ന്...
Jul 17, 2017, 12:07 AM
സാദാ വണ്ടിനെപ്പോലെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും പുറമേയാണെന്ന പോലെ ഉള്ളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നതുമായ പ്രകാശിക്കലാണ് ദാനം. ഈ ദാനം സാമാന്യമെന്നും വിശേഷമെന്നും രണ്ടു വിധത്തിൽ മാത്രം വേർതിരിയുന്നു.   തുടർന്ന്...
Jul 17, 2017, 12:05 AM
ചിലദിവസങ്ങളിൽ മനസ് ശാന്തമായിരിക്കും. ശരീരത്തിന് നല്ല ഉണർവും ബുദ്ധിക്ക് തെളിച്ചവും ഉണ്ടാകും. ആരെ സഹായിക്കാനും മടിയുണ്ടാവില്ല. എന്നാൽ ചില ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ ഉറക്കമുണരുമ്പോൾ മുതൽ അസ്വസ്ഥതതോന്നും.   തുടർന്ന്...
Jul 15, 2017, 11:46 AM
അ​ശ്വ​തി​:​ ​​ധ​ന​ന​ഷ്ടം,​ ​മാ​ന​സി​ക​ ​അ​സ്വ​സ്ഥ​ത.​   തുടർന്ന്...
Jul 15, 2017, 10:06 AM
ജ്ഞാനത്താൽ സുഖം വന്നുചേരും. സ്‌നേഹമില്ലാത്ത ഹൃദയത്താൽ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും വന്നുചേരും. അജ്ഞത സ്‌നേഹത്തെ ഇല്ലാതാക്കും. അങ്ങനെ അജ്ഞാനം ദുഃഖത്തിനാസ്പദമായിത്തീരും.   തുടർന്ന്...
Jul 15, 2017, 12:05 AM
മേ​ടം​ ​:​ ​(​അ​ശ്വ​തി,​ ​ഭ​ര​ണി,​ ​കാർ​ത്തി​ക​ ​ആ​ദ്യ​ ​കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​ ​വ​രെ) ബു​ദ്ധി​ശ​ക്തി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കും, വി​നോ​ദ​യാ​ത്ര​യ്​ക്ക് അ​വ​സ​രം. ദേ​ഹാ​സ്വാ​സ്ഥ്യ​മ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടും.   തുടർന്ന്...
Jul 14, 2017, 11:56 AM
അശ്വതി: , ജോലിഭാരം വർദ്ധിക്കും, സ്ഥാനമാനലാഭം.   തുടർന്ന്...
Jul 14, 2017, 12:23 AM
മേടം : ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടും. ജോലിയിൽ ഉയർച്ച. മേലധികാരികളുടെ പ്രീതി.ഇടവം :സർവകാര്യ വിജയം. ആശയങ്ങൾ നടപ്പാക്കും. ചുമതലകൾ വർദ്ധിക്കും.മിഥുനം : കഠിനാദ്ധ്വാനം ചെയ്യും. നിസ്വാർത്ഥസേവനത്താൽ   തുടർന്ന്...
Jul 14, 2017, 12:04 AM
കരുണാസമുദ്രമായ അല്ലയോ ഭഗവാൻ എന്നിൽ നിന്നും ഒരുറുമ്പിനു പോലും വേദനയുണ്ടാകരുത് എന്ന രൂപത്തിലുള്ള കാരുണ്യവും എല്ലായ്‌പ്പോഴും അങ്ങയുടെ ദിവ്യരൂപം ഹൃദയത്തിൽ നിന്നു മറന്നുപോകാത്ത വിധമുള്ള സ്മരണയും തന്നനുഗ്രഹിക്കുക.   തുടർന്ന്...
Jul 13, 2017, 11:51 AM
അശ്വതി:സ്ഥാനക്കയറ്റം, കാര്യപുരോഗതി   തുടർന്ന്...
Jul 13, 2017, 12:25 AM
സർവശക്തിമത്തായ അഖണ്ഡബോധ വസ്തുവിൽ വെള്ളത്തിൽ പതപോലെ അവിദ്യാശക്തി പൊന്തിക്കുന്ന സങ്കല്പമാണ് മനസ്. അപാരമായ ബോധ സമുദ്രത്തിൽ പൊന്തുന്ന സ്വയംഭൂവാണിത്.   തുടർന്ന്...
Jul 13, 2017, 12:20 AM
മേടം : തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്‌കരിക്കും. കുടുംബത്തിൽ ശാന്തിയും സന്തോഷവും. സഹപ്രവർത്തകരുടെ സഹായമുണ്ടാകും.ഇടവം തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കും. വിട്ടുവീഴ്ചാമനോഭാവം. വ്യത്യസ്തപ്രവർത്തനശൈലി.മിഥുനം: വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പുരോഗതി. ജോലിയിൽ ഉയർച്ച.   തുടർന്ന്...
Jul 12, 2017, 4:13 PM
അശ്വതി: അപ്രതീക്ഷിതമായി ധനം വന്നു ചേരാൻ ഇടയുണ്ട്. അംഗീകാരവും പ്രശസ്തിയും ലഭിക്കും. പുതിയ സുഹൃത്ത് ബന്ധം മുഖേന ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകും. തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. ശനിയാഴ്ച ദിവസം ശിവക്ഷേത്ര ദർശനം, രാമായണ പാരായണം അത്യുത്തമം.   തുടർന്ന്...
Jul 12, 2017, 12:35 PM
അ​ശ്വ​തി​:​ ​കാ​ര്യ​ത​ട​സം,​ ​അ​നാ​വ​ശ്യ​ ​ചെ​ല​വ്,​ ​മാ​ന​ഹാ​നി.   തുടർന്ന്...
Jul 12, 2017, 12:35 AM
സങ്കല്പത്തിനും മനസിനും തമ്മിൽ യാതൊരു ഭേദവുമില്ല. ഈ മനസു തന്നെയാണ് അവിദ്യകൊണ്ടും തമസെന്നും ഒക്കെ പ്രശസ്തിയാർജിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഇന്ദ്രജാലം പോലെ അത്ഭുതമാണ്.   തുടർന്ന്...
Jul 12, 2017, 12:03 AM
മേ​ടം​ ​:​ ​(​അ​ശ്വ​തി,​ ​ഭ​ര​ണി,​ ​കാർ​ത്തി​ക​ ​ആ​ദ്യ​ ​കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​ ​വ​രെ) ഉ​പ​രി​പ​ഠ​ന​ത്തി​നു സാ​ദ്ധ്യ​ത, അ​നു​കൂല തീ​രു​മാ​നം ഉ​ണ്ടാ​കും, കൃ​ഷി കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളിൽ നേ​ട്ടം.   തുടർന്ന്...
Jul 11, 2017, 3:41 PM
അശ്വതി : ഇഷ്ടഭക്ഷണ സമൃദ്ധി, കാര്യനേട്ടം, തൊഴിൽ പുരോഗതി, വിദ്യാവിജയം.   തുടർന്ന്...
Jul 11, 2017, 12:25 AM
മനസിൽ നിന്നും മറ്റൊന്നല്ലാത്ത അവിദ്യയാൽ കല്പിക്കപ്പെടുന്നതാണീ ജഗത്ത് മുഴുവൻ. അവിദ്യ വിദ്യകൊണ്ട് ഇല്ലാതായി മറയുന്നു. അപ്പോൾ ജഗത്തു കേവലം ചിത്രം പോലെ കാണാറാകുന്നു.   തുടർന്ന്...
Jul 11, 2017, 12:14 AM
മേ​ടം​ ​:​ ​(​അ​ശ്വ​തി,​ ​ഭ​ര​ണി,​ ​കാർ​ത്തി​ക​ ​ആ​ദ്യ​ ​കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​ ​വ​രെ)ആ​ത്മീയ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളിൽ പു​രോ​ഗ​തി. സൽ​കീർ​ത്തി ഉ​ണ്ടാ​കും. സാ​മ്പ​ത്തിക ന​ഷ്ടം.   തുടർന്ന്...
Jul 10, 2017, 2:03 PM
അ​ശ്വ​തി : പു​ത്ര​സു​ഖം, ബ​ന്ധു​യോ​ഗം, ദാ​മ്പ​ത്യ​ക​ല​ഹം, ധ​ന​ന​ഷ്ടം.   തുടർന്ന്...
Jul 10, 2017, 12:25 AM
ആനന്ദം അതുതന്നെയാണ് ഉണ്മ, അതുതന്നെയാണ് ബോധം. ഇതുമൂന്നും ഒന്നുതന്നെ. പക്ഷേ, മറ്റൊന്നുണ്ടെന്നു തോന്നിയാൽ അതു പൂർണമായി പ്രകാശിക്കാതാകും.   തുടർന്ന്...
Jul 10, 2017, 12:07 AM
മേ​ടം​ ​:​ ​(​അ​ശ്വ​തി,​ ​ഭ​ര​ണി,​ ​കാർ​ത്തി​ക​ ​ആ​ദ്യ​ ​കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​ ​വ​രെ) ഉ​പ​രി​പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് അ​വ​സ​രം, അ​പ​രാ​ധം കേൾ​ക്കും. ക​രാ​റിൽ നി​ന്നു പി​ന്മാ​റും.   തുടർന്ന്...
Jul 10, 2017, 12:05 AM
തലസ്ഥാനത്തെ നേപ്പിയർ മ്യൂസിയത്തിന്റെ നടപ്പാതയിലൂടെ ഒരു അലസഗമനം നടത്തുമ്പോഴാണ് ആ യുവകൂട്ടായ്മ കണ്ണിൽപ്പെട്ടത്. കുലീനത്വം തോന്നുന്ന നാല് യുവാക്കൾ അവിടെ കൂടിയിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നു.   തുടർന്ന്...
Jul 9, 2017, 8:00 AM
വടക്കൻ കേരളത്തിലും തെക്കൻ കേരളത്തിലും തീയ്യാട്ടുണ്ട്. മലബാറുകാർക്ക് തീയ്യാട്ടെന്നാൽ അത് അയ്യപ്പൻ തീയ്യാട്ടാണ്. മധ്യതിരുവിതാംകൂറുകാരുടെ തീയ്യാട്ട് ഭദ്രകാളി തീയ്യാട്ടും.   തുടർന്ന്...
Jul 9, 2017, 12:27 AM
മേ​ടം​ ​:​ ​(​അ​ശ്വ​തി,​ ​ഭ​ര​ണി,​ ​കാർ​ത്തി​ക​ ​ആ​ദ്യ​ ​കാൽ​ ​ഭാ​ഗം​ ​വ​രെ)ചി​കി​ത്സ തേ​ടും. വി​ല​പ്പെ​ട്ട നിർ​ദ്ദേ​ശം സ്വീ​ക​രി​ക്കും. പ്ര​വർ​ത്ത​ന​മേ​ഖ​ല​യിൽ മാ​റ്റം.ഇ​ട​വം​:​ ​(​കാർ​ത്തി​ക​ ​അ​വ​സാ​ന​ ​മു​ക്കാൽ​   തുടർന്ന്...
Jul 9, 2017, 12:26 AM
ഇക്കാണുന്ന പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ മനസിന്റെ തന്നെ രൂപഭേദമാണ്. ആ മനസോ ഒരിടത്തും കാണപ്പെടുന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ആകാശത്തിൽ നീല നിറവും മരുഭൂമിയിൽ വെള്ളവും മറ്റും കാണപ്പെടുന്നതുപോലെ ആത്മാവിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് പ്രപഞ്ചം.   തുടർന്ന്...
Jul 9, 2017, 12:10 AM
ഒരാഴ്ച നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന നാരായണഗുരുകുല കൺവെൻഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ മുറിക്കുള്ളിൽ സെമിനാറിൽ അവതരിപ്പിച്ച പ്രബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച പുറത്തുനടക്കുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മുറിക്കുള്ളിലേക്ക് കടന്നുവന്നു. കുറച്ചുനാൾ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുള്ളതുപോലെ.   തുടർന്ന്...
Jul 8, 2017, 11:32 AM
അ​ശ്വ​തി : സാ​മ്പ​ത്തിക ഞെ​രു​ക്കം, മാ​ന​സിക പി​രി​മു​റു​ക്കം, തൊ​ഴിൽ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളിൽ നേ​രിയ പു​രോ​ഗ​തി.   തുടർന്ന്...
Jul 8, 2017, 12:25 AM
ഈ ലോകത്ത് ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് ഭയന്നവന് എങ്ങനെയാണോ പിശാച് പൊന്തി വന്നു കാണപ്പെടുന്നത് അതുപോലെയാണ് അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് പ്രപഞ്ചം പൊന്തി വളർന്നു കാണപ്പെടുന്നത്.   തുടർന്ന്...
Jul 8, 2017, 12:20 AM
മേടം : സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരം. വാഹന ഉപയോഗത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. ആത്മനിർവൃതിയുണ്ടാകും.ഇടവം : കർമ്മമേഖലകൾ പുഷ്ടിപ്പെടും. മത്സരങ്ങളിൽ വിജയിക്കും. പദ്ധതികളിൽ നേട്ടം.മിഥുനം : ഉദ്യോഗത്തിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം.   തുടർന്ന്...
Jul 7, 2017, 11:52 AM
അ​ശ്വ​തി​:​ ​ആ​രോ​ഗ്യ​ ​ക്കു​റ​വ്,സ്ത്രീ​ക​ളെ​ ​ക്കൊ​ണ്ട് ഗു​ണം,​ ​ദ്ര​വ്യ​ലാ​ഭം.   തുടർന്ന്...
Jul 7, 2017, 12:45 AM
7.07.17-വെള്ളി മേടം : പ്രാർത്ഥനകളാൽ ഗുണം. അനുകൂലമായ അനുഭവങ്ങൾ. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരം.ഇടവം : മത്സരങ്ങളിൽ വിജയം. പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിജയിക്കും. പഠിച്ച വിദ്യ പ്രാവർത്തികമാക്കും.മിഥുനം :   തുടർന്ന്...
Jul 7, 2017, 12:24 AM
മനസിനും ദേഹത്തിനും ബലം തരുന്നതോടൊപ്പം അടിസ്ഥാനപരമായ ചില ജീവിതക്ളേശങ്ങളും ഒഴിവാക്കിത്തന്നാലേ സുഗമമായ ഈശ്വര ഭജനം സാദ്ധ്യമാകൂ എന്നാണ് ഭക്തൻ ഇനിയും അറിയുന്നത്.   തുടർന്ന്...