Bookmark Keralakaumudi Online    

KERALAKAUMUDI   Online Edition

 

 

    Founder Editor - K. SUKUMARAN B.A.

 

Keralakaumudi Online Edition Home

About US  |  Editor@Kaumudi  |  Marketing  |  Download Font  |  Print Ad.Rates  |  Calendar 2014  

 
Saturday, 26 July 2014 10.37 AM IST
 MORE
Go!

 


 
H dQ BjL  


mjii lih dnt D١
Posted on: Monday, 02 July 2012

©O¡a¬«: ±dns¢¨Êi¤« ±d©hp·¢¨Êi¤« hj¤¼¤Jw Hj¢´v Dd©i¡L¢µ¡v d¢¼£¨T©¸¡r¤« Jr¢©´Ù¢ lj¤©h¡? 

D·j«: ©j¡L¡lÌ Y¤Tj¤¼Y® ¨J¡Ù¡X® hj¤¼® c¢s¤·¡u dס·Y®. O¤j¤´« O¢kj¢v YY®´¡k©·¨´Æ¢k¤« ©j¡L¡lÌ d¢ul¡¹¤©Ø¡w hj¤¼® c¢t·¡c¡l¤«. d©È H©¼¡ j©Ù¡ ltn« Jr¢º¡v Alt l£Ù¤« dri hj¤¼® Y¨¼ Jr¢´¤¼Y¡i¢ J¡X¡«. ©i¡L, ±dJ¦Y¢O¢J¢Ë, j¡l¢¨ki¤qq Hj¤ hX¢´¥t cT·« F¼¢li¢k¥¨T O¢kt hj¤¼¢v c¢¼® (©j¡L·¢v c¢¼¿) h¤J®Yj¡l¡s¤¨Ù¼Y® oY¬h¡X®. h¡co¢J o«Mtn« J¥T¤©Ø¡w ±dns¢¨Êi¤« n¤Ls¢¨Êi¤« hj¤¼® J¥T¤Yv Jr¢©´Ù¢ lj¤¼lt´® o«Mtn¡lo®Zi¢¿¡Y¡l¤©Ø¡w hj¤¼® J¤si®´¡©c¡ c¢s¤·¡©c¡ Jr¢i¤«. 

©O¡a¬«: Bo®Y®hi®´® Cu©pkt Hj¢´k¤d©i¡L¢µ¡v d¢¼£T® o®Z¢jh¡i¢ ©lÙ¢ lj¤©h¡? Cu©pks¢c® L¤q¢J©i´¡w ©V¡o® J¥T¤Yk¡©X¡? 

D·j«: Cu©pks¤Jq¢v L¤q¢Ji¢k¤qqY¢¨c´¡w c¥s¢¨k¡¼® hj¤©¼i¤qq¥. AY® ©cj¢¶® m§¡o©J¡m·¢¨k·¤¼¤. AY¢v Hj¤ mYh¡c« jÇ·¢©k´® lk¢¨µT¤´¤¼¤. O¢kt´® jÙ® ltn« Cu©pkt Dd©i¡L¢µ ©mn« c¢s¤·¡c¡J¤«. hפ O¢kt´® CTi®´¤ h¡±Y« hY¢i¡l¤«. O¢k©¸¡w ±d©i¡L« Y¤T©jÙ¢i¤« lj¤«.

©O¡a¬«: ©V¡J®Tth¡t c¡k¤« AÕ¤« hj¤¼¤J¨qr¤Y¤¼Y® Fɤ ¨J¡Ù¡X®?

D·j«: F¿¡ hj¤¼¢c¤« d¡tm§ek¹q¤Ù®. d¡tm§ek¹q¤¾ hj¤¼¤Jw´¡X® hs¤hj¤¨¼r¤Y¤¼Y®. Da¡pjX·¢c® Hj¤ ©laco«p¡j¢¨ir¤Y¤©Ø¡w L¬¡o¢c¤« Ao¢V¢×¢´¤h¤qq Hj¤ hj¤¼¤« c£j® lj¡Y¢j¢´¡c¤qq Hj¤ hj¤¼¤« Fr¤Y¤«. J¥T¡¨Y c£j¢¨Ê hj¤¼® Jr¢´¤©Ø¡w ¨¨JJ¡v ©JT¡J¡Y¢j¢´¡u J¡Ë¬« AT¹¢i hj¤¼¤« ©lÙ¢ lj¤«. C¹¨ci¡X® hj¤¼¤Jq¤¨T FXå« J¥T¡c¢Ti¡l¤¼Y®. 

©O¡a¬«: BÊ¢ f©i¡¶¢´¤Jw Jr¢µ¡v ©a¡nh¤©Ù¡? ©J¡r®o® d¥t·¢i¡´¤¼¨YÉ¢c¡X®?

D·j«: f¡J®T£j¢i DÙ¡´¤¼ ©j¡L·¢¨cY¢¨j mj£j« ±dY¢Jj¢´¡·©¸¡r¡X®® BÊ¢f©i¡¶¢J®o® Jr¢©´Ù¢lj¤¼Y®. CY¤ ©j¡L¡X¤l¢¨cY¢¨ji¿¡¨Y mj£j·¢¨cY¢¨j Hj¤ Yj·¢k¤« ±dlt·¢´¤Ji¢¿. Ad¥tá« O¢kj¢v s¢i¡J®nc¤Ù¡J¤¨h¼¤h¡±Y«. BÊ¢f©i¡¶¢´¤Jw AT¤·T¤· CT©lqJq¢v Dd©i¡L¢´¤©Ø¡w ©j¡L¡X¤Jw¨´Y¢¨j ±dY¢Jj¢´¡c¤¾ mÇ¢ mj£j·¢c® cn®Th¡©i´¡«. BÊ¢f©i¡¶¢´¤Jq¤¨T ©J¡r®o® h¢´li¤¨TY¤« G×l¤« J¤sºY® AÕ¤a¢loh¡X®. A±Yi¤« d¥t·¢i¡´¢i¢¨¿Æ¢v ©j¡L¡X¤Jw hj¤¼¢¨c AY¢Q£l¢´¤«.

©V¡. ¨J. ±da£d® J¤h¡t
e¢o¢n¬u, F.¨J. Q¢ o®h¡jJ
opJjX Bm¤d±Y¢ ¨djq©mj¢
©e¡x:0497–2827434,
0497–2827374(l£T®)


Rating: 2.6/5 (8 votes cast)

ClT JT Agdiw JjqJhaiTY. onv clt lr Otiv dTlt Amkh Aogh YעڡjXQcJh AdJtJjh cihljکh Bi Agdiw dͮ O़Y oft cihdJj mȡtphX.

 

JTYv ltJw   hJqk TOP

കണിക്കൊന്ന ഉത്തമ ഔഷധം

നടുവേദന: അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും ആയുർവ്വേദ പ്രതിവിധികളും

എലിയെ പേടിക്കണം, ഇല്ലം ചുടേണ്ട

പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഉണർവ്വേകാൻ പഴച്ചാറുകൾ കഴിക്കൂ

ലൈംഗികരോഗങ്ങൾക്ക് വിട

മധുരം ചതിക്കും അധികമാകാതെ സൂക്ഷിക്കുക

മഴക്കാലത്ത്​ കഞ്ഞിയും പയറുമാണ്​ ഉത്തമം​

എലിപ്പനി ഒരു ചതിപ്പനി

നല്ല മുടിക്ക് കറ്റാർവാഴ

വായ്പ്പുണിനെ നിലയ്ക്ക് നിറുത്താം

പ​ക​ലു​റ​ക്കം​ ​ദോ​ഷ​മാ​ണ് പക്ഷേ....

പേരയ്ക്ക പാവപ്പെട്ടവന്റെ ആപ്പിൾ

പല്ല് സംരക്ഷിക്കാം കേടും പോടുമില്ലാതെ

കുളിക്കുമ്പോൾ തലയിൽ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കരുത്

യുറിറ്ററിക് മൂത്രക്കല്ലുകളുടെ ചികിത്സ

യൂഫോർബിയയെ സൂക്ഷിക്കണം

കണ്ണുകൾക്ക്​ ബദാം

കണ്ണുകടി ഉണ്ടെങ്കിൽ

കർക്കടക കഞ്ഞി

മുടി വളരാൻ ചില പൊടിക്കൈകൾ

രക്തശുദ്ധിയുണ്ടാവാൻ അശോകം

കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയിൽ പോഷകാഹാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം

കസ്തൂരിമഞ്ഞളിന്റെ ഗുണങ്ങൾ

കാപ്പികുടിച്ചാൽ പ്രമേഹം പടിക്കുപുറത്ത്

താളം തെറ്റാതിരിക്കാൻ അഞ്ചുവഴികൾ

കാരറ്റ് കിഴങ്ങുവർഗത്തിലെ റാണി

മദ്യം എന്ന വിപത്ത്

മുരിങ്ങയില ബുദ്ധിശക്തി കൂട്ടും

മീൻ രുചി മാത്രമല്ല, ആരോഗ്യവും നൽകുന്നു

ശൈശവകാലത്തെ ആഹാര രീതികൾ

ഗുണമറിഞ്ഞാൽ കടുകെണ്ണയെ കേരളീയർ ഇഷ്‌ടപ്പെടും

ആപ്പിൾ പതിവായികഴിച്ചാൽ സംതൃപ്തി കൂടും

ഭാര്യയുമായി സല്ലപിച്ചാൽ ഹൃദയത്തിന് ഹാപ്പിയാകും

ആവർത്തിച്ചുള്ള പഠനം ദേഷമെന്ന് ഗവേഷകർ

നടുവേദനയെ നിസാരമാക്കരുത്

ഔഷധ ഗുണമുള്ള മല്ലി

പരിപ്പിന്റെ ചില ഗുണങ്ങൾ

പാർക്കിൻസൺസ് രോഗം

അൽഷിമേഴ്സ് നേരത്തെ അറിയാൻ രക്ത പരിശോധന

പഴങ്ങൾ ജ്യൂസടിക്കാതെ കഴിക്കൂ

നിലക്കടല പോഷക സമ്പന്നം

ലേസർ: വേ​ദ​ന​ര​ഹി​ത ദ​ന്ത​ചി​കി​ത്സ​യു​ടെ പുതി​യ പേര്

ഉന്മേഷത്തിനും ഉണർവ്വിനും കറുവാപ്പട്ട

സമയമായി ചികിത്സയ്ക്ക്

പ്രോസ്റ്റേറ്റ് വീക്കത്തിന്റെ രോഗനിർണ്ണയം

തൂക്കക്കുറവുള്ള ശിശുക്കളുടെ പരിചരണം

ചൂടുള്ള ഭക്ഷണവും തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളവും

ആസ്‌ത്‌മയെ പേടിവേണ്ട

പോഷകഗുണത്തിലും ശരീരസൗന്ദര്യത്തിനും കൂൺ

കാരണമുണ്ട് നടുവേദനയ്ക്ക്


 H dQ BjL     hJqk TOP

 
 
 

ഗാസയിൽ 12 മണിക്കൂർ വെടിനിറുത്തൽ,​ മരണം 884 ആയി

വ്യോമസേനാ കോപ്ടർ അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരിൽ മലയാളിയും

പിതൃമോക്ഷം തേടി ലക്ഷങ്ങൾ ബലിയിട്ടു

മൂന്നാർ: സംസ്ഥാന താൽപര്യം സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി

കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ്: സന്താഷി മാറ്റസക്ക് വെങ്കലം

ജാർഖണ്ഡിൽ മാവോയിസ്റ്റുകൾ അഞ്ചുപേരെ വധിച്ചു

മലേഷ്യൻ വിമാനദുരന്തം: ഉക്രയിനിലേക്ക് ആസ്ട്രേലിയ സൈന്യത്തെ അയയ്ക്കുന്നു

ഉത്തരാഖണ്ഡ് അസംബ്ളി ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ്: കോൺഗ്രസിന് മികച്ച വിജയം

ജുവനൈൽ നിയമ ഭേദഗതിക്ക് നിയമമന്ത്രാലയത്തിന്റെ അംഗീകാരം

പൊട്ടിത്തെറിച്ചും പൊട്ടിക്കരഞ്ഞും സാനിയ മിർസ

കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ബിയർ വിലകുറച്ച് വിറ്റ ബാർ പൂട്ടിച്ചു

ജയചന്ദ്രനെ എം.എൽ.എ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നല്ല അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പോലീസ്

സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞാൽ യു.പിയിൽ പെൺകുട്ടികൾ സുരക്ഷിതരല്ല: ഗോവ മുഖ്യമന്ത്രി

അഭിനവ് ബിന്ദ്രയ്ക്ക് സ്വർണ്ണം

വ്യോമസേനയുടെ ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്ന് ഏഴ് സൈനികർ മരിച്ചു

രവീന്ദ്ര ജഡേജയ്ക്ക് പിഴ, ആൻഡേഴ്‌സന്രെ വിധി ആഗസ്റ്റ് ഒന്നിന്

എംഎൽഎ ഹോസ്റ്റലിലെ സംഭവം: പൊലീസിനു വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടില്ലെന്ന് ചെന്നിത്തല

എംഎൽഎ ഹോസ്റ്റലിൽ മുറി അനുവദിച്ചതിൽ ക്രമക്കേടുണ്ടായെങ്കിൽ നടപടിയെന്ന് സ്പീക്കർ

കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ്: പുരുഷ ഹോക്കിയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിജയം

ചപ്പാത്തി സംഭവം ഖേദകരമെന്ന് കേന്ദ്രം

കൊച്ചി ബ്ലൂഫിലിം ബ്ലാക്മെയിലിംഗ് കേസ് പ്രതി ഒളിച്ചത് എം.എൽ.എ ഹോസ്റ്റലിൽ

അസിസ്റ്റന്റ് നിയമനത്തട്ടിപ്പ്: ഏഴ് പ്രതികളെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സർക്കാർ അനുമതി

മൂന്നാറിൽ പൊളിച്ച റിസോർട്ടുകൾക്ക് സർക്കാർ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണം

ഹൈക്കോടതി വിധിയിൽ ദുരൂഹത: വി.എസ്

വീഴ്ച അന്വേഷിക്കും, സർവകക്ഷിയോഗം വിളിക്കും:സ്പീക്കർ

ഇന്ന് വാവുബലി

വിഴിഞ്ഞം കേന്ദ്ര പങ്കാളിത്തത്തോടെ നിർമ്മിക്കണം:ഒ.രാജഗോപാൽ

സ്കൂൾകുട്ടികൾക്ക് പന്നിമാംസം വിളമ്പിയതിന്റെ പേരിൽ സംഘർഷം

ഭൂമി കൈയേറ്റം:നികുഞ്ജത്തിന്റെ മറുപടി തളളി, പുറമ്പോക്ക് തിരിച്ചുപിടിക്കുമെന്ന് നഗരസഭ

ഇടതു മുന്നണി ശിഥിലമാകാൻ കാരണം സി.പി.എം - അസീസ്

പ്ലസ്‌ടു: അധിക ബാച്ചുകൾക്കായി വീണ്ടും രഹസ്യനീക്കം

എം.എൽ.എ ഹോസ്‌റ്റൽ ഒളിത്താവളം: ഉന്നത രാഷ്‌ട്രീയ നേതാക്കൾക്ക് പങ്ക്

റേഷൻകാർഡ്: സി-ഡിറ്റിനെ ഒഴിവാക്കാൻ ഡേറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർമാരെ പിരിച്ചുവിട്ടു

മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടന ജനകീയ പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാൻ:വി.എസ്

മുറി നൽകാൻ ഇടപെട്ടില്ല: ശരത്ചന്ദ്ര പ്രസാദ്

എം.എൽ.എ.ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച്

സ്കൂൾ പാഠ്യപദ്ധതി: ദൈവദശകം ഒഴിവാക്കിയത് അപരാധം -വെള്ളാപ്പള്ളി

നിയമസഭാ ഹോസ്റ്റൽ: സർവ്വകക്ഷി യോഗം വിളിക്കും

സി.പി.എം സംസ്ഥാന കമ്മറ്റി ഇന്നും നാളെയും

പാലസ്തീന്റേത് നിലനിൽപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടം: ചെന്നിത്തല

വ്യോമസേനാ ഹെലികോപ്‌റ്റർ തകർന്ന് ഏഴു സൈനികർ മരിച്ചു

സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ: ഭാഷയുടെ പേരിൽ നീതി നിഷേധമില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം

നോമ്പു നോറ്റയാളെ ചപ്പാത്തി തീറ്റിച്ച സംഭവം:മന്ത്റി മാപ്പു പറഞ്ഞു

മുംബയ് ഭീകരാക്രമണം: പാക് ഡെപ്യൂട്ടി ഹൈക്കമ്മിഷണറെ ഇന്ത്യ വിളിച്ചുവരുത്തി

രാജേഷ് ഖന്നയുടെ ബംഗ്ലാവ് 90 കോടിക്ക് വിറ്റു

പൊതുബഡ്‌ജറ്റ് ലോക്‌സഭയും പാസാക്കി

ജാർഖണ്ഡിൽ മാവോയിസ്റ്റുകൾ അഞ്ചുപേരെ വധിച്ചു

ആസിഡ് വാങ്ങുമ്പോൾ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ നിർബന്ധമാക്കണം:സുപ്രീംകോടതി

കൽക്കരിപ്പാടം: പ്രത്യേക ജ‌ഡ്ജിയെയും സ്‌പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറെയും നിയമിച്ചു

സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞാൽ യു.പിയിൽ പെൺകുട്ടികൾ സുരക്ഷിതരല്ല: ഗോവ മുഖ്യമന്ത്രി

ആളില്ലാ ലെവൽക്രോസിൽ ട്രെയിൻ സ്കൂൾ ബസിലിടിച്ച് ഇരുപതിലെറെ കുട്ടികൾ മരിച്ചു

സാനിയ പാകിസ്ഥാന്റെ മരുമകൾ: ബി.ജെ.പി നേതാവ്

പ്ളീസ്, ബാക്കിയുള്ളവരെ കൂടി രക്ഷിക്കൂ:സുഷമ

ബംഗാളിൽ ബാലികയെ മാനഭംഗപ്പെടുത്തി കെട്ടിത്തൂക്കി

ട്രെയിനിൽ പ്രാദേശിക ഭക്ഷണം നൽകാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി

പമ്പാ നദി പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഉമാഭാരതി എത്തും

രംഭയ്ക്കെതിരെ സ്ത്രീധനപീഡനക്കേസ്

പീഡനം: സ്കൂൾ ചെയർമാൻ അറസ്റ്റിൽ

ദേശീയ മുന്നോക്ക സമുദായ ക്ഷേമ കോർപറേഷൻ വേണം

ഡോ. ബാബുവിനെ എം.സി.ഐ വേട്ടയാടുന്നത് തടയണം

വിമാനാവശിഷ്ടങ്ങൾ മാലിയിൽ, ആരും രക്ഷപ്പെട്ടില്ല

ഡമ്മികളുടെ മുഖംമറയ്ക്കാൻ വിമതരുടെ ഉത്തരവ്

അൾജീരിയൻ വിമാനം തകർന്നുവീണ് 116 മരണം

യു.എൻ അഭയാർത്ഥികേന്ദ്രത്തിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ ഷെല്ലാക്രമണം

പയ്യന്റെ 232 പല്ലുകൾ പറിച്ചെറിഞ്ഞു

കൂറ്റൻ താറാവ് ഒഴുകിപ്പോയി

ഇസ്രായേലിനെതിരെ യുദ്ധക്കുറ്റം ചുമത്തുമെന്ന് യു.എൻ മുന്നറിയിപ്പ്

ഇറാക്കിൽ കാർ ബോംബ് ആക്രമണം: 21 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

തായ്‌വാൻ വിമാനം തകർന്നു; 51 മരണം

മലേഷ്യൻ വിമാനത്തിന്റെ ബ്ളാക്ക് ബോക്​സുകൾ വിമതർ വിട്ടുനൽകി

ഗാസയിൽ രൂക്ഷമായ ആക്രമണം തുടരുന്നു, മരണസംഖ്യ 600 കവിഞ്ഞു

പി.എ.സിയുടെ തലപ്പത്ത് കെ.വി. തോമസ്

ഗുജറാത്തിൽ മുനിസിപ്പൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ബി.ജെ.പിക്ക് ജയം

മൃതദേഹങ്ങൾ ഖാർകിവിലേക്ക് മാറ്റി

ഗാസ: മരണം 500 കവിഞ്ഞു

എങ്ങോട്ടുപോകും, ഗാസയിൽ നിന്ന്

ഡൊണസ്കിൽ പോരാട്ടം രൂക്ഷം; തെരച്ചിൽ ദുഷ്കരമായി

ഹെൻറി ഫീൽഡ് അന്തരിച്ചു

ഗാസയിൽ പലായനത്തിനിടെ ഷെല്ലാക്രമണം: 65 മരണം

മലേഷ്യൻ വിമാന ദുരന്തം: 196 മൃതദേഹങ്ങൾ കിട്ടി തെരച്ചിൽ തുടരുന്നു
 

o

Apple iPhone-iPad App Android App Blackberry App Newshunt App News Notifier

 

 
  Copyright Keralakaumudi Online 2013       Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.  
  Editor-in-chief - M. S. Ravi, Editor - Deepu Ravi
Head Office Address: Kaumudi Buildings, Pettah PO Trivandrum - 695 024, India.
Online queries talk to Deepu Sasidharan, + 91 98472 38959 or Email deepu[at]kaumudi.com

Customer Service - Advertisement Disclaimer Statement  | Copyright Policy