Bookmark Keralakaumudi Online    

KERALAKAUMUDI   Online Edition

 

 

    Founder Editor - K. SUKUMARAN B.A.

 

Keralakaumudi Online Edition Home

About US  |  Editor@Kaumudi  |  Marketing  |  Download Font  |  Print Ad.Rates  |  Calendar 2015  

 
Wednesday, 01 April 2015 6.37 AM IST
 MORE
Go!

  <
 


 
H dQ BjL  


mjii lih dnt D١
Posted on: Monday, 02 July 2012

©O¡a¬«: ±dns¢¨Êi¤« ±d©hp·¢¨Êi¤« hj¤¼¤Jw Hj¢´v Dd©i¡L¢µ¡v d¢¼£¨T©¸¡r¤« Jr¢©´Ù¢ lj¤©h¡? 

D·j«: ©j¡L¡lÌ Y¤Tj¤¼Y® ¨J¡Ù¡X® hj¤¼® c¢s¤·¡u dס·Y®. O¤j¤´« O¢kj¢v YY®´¡k©·¨´Æ¢k¤« ©j¡L¡lÌ d¢ul¡¹¤©Ø¡w hj¤¼® c¢t·¡c¡l¤«. d©È H©¼¡ j©Ù¡ ltn« Jr¢º¡v Alt l£Ù¤« dri hj¤¼® Y¨¼ Jr¢´¤¼Y¡i¢ J¡X¡«. ©i¡L, ±dJ¦Y¢O¢J¢Ë, j¡l¢¨ki¤qq Hj¤ hX¢´¥t cT·« F¼¢li¢k¥¨T O¢kt hj¤¼¢v c¢¼® (©j¡L·¢v c¢¼¿) h¤J®Yj¡l¡s¤¨Ù¼Y® oY¬h¡X®. h¡co¢J o«Mtn« J¥T¤©Ø¡w ±dns¢¨Êi¤« n¤Ls¢¨Êi¤« hj¤¼® J¥T¤Yv Jr¢©´Ù¢ lj¤¼lt´® o«Mtn¡lo®Zi¢¿¡Y¡l¤©Ø¡w hj¤¼® J¤si®´¡©c¡ c¢s¤·¡©c¡ Jr¢i¤«. 

©O¡a¬«: Bo®Y®hi®´® Cu©pkt Hj¢´k¤d©i¡L¢µ¡v d¢¼£T® o®Z¢jh¡i¢ ©lÙ¢ lj¤©h¡? Cu©pks¢c® L¤q¢J©i´¡w ©V¡o® J¥T¤Yk¡©X¡? 

D·j«: Cu©pks¤Jq¢v L¤q¢Ji¢k¤qqY¢¨c´¡w c¥s¢¨k¡¼® hj¤©¼i¤qq¥. AY® ©cj¢¶® m§¡o©J¡m·¢¨k·¤¼¤. AY¢v Hj¤ mYh¡c« jÇ·¢©k´® lk¢¨µT¤´¤¼¤. O¢kt´® jÙ® ltn« Cu©pkt Dd©i¡L¢µ ©mn« c¢s¤·¡c¡J¤«. hפ O¢kt´® CTi®´¤ h¡±Y« hY¢i¡l¤«. O¢k©¸¡w ±d©i¡L« Y¤T©jÙ¢i¤« lj¤«.

©O¡a¬«: ©V¡J®Tth¡t c¡k¤« AÕ¤« hj¤¼¤J¨qr¤Y¤¼Y® Fɤ ¨J¡Ù¡X®?

D·j«: F¿¡ hj¤¼¢c¤« d¡tm§ek¹q¤Ù®. d¡tm§ek¹q¤¾ hj¤¼¤Jw´¡X® hs¤hj¤¨¼r¤Y¤¼Y®. Da¡pjX·¢c® Hj¤ ©laco«p¡j¢¨ir¤Y¤©Ø¡w L¬¡o¢c¤« Ao¢V¢×¢´¤h¤qq Hj¤ hj¤¼¤« c£j® lj¡Y¢j¢´¡c¤qq Hj¤ hj¤¼¤« Fr¤Y¤«. J¥T¡¨Y c£j¢¨Ê hj¤¼® Jr¢´¤©Ø¡w ¨¨JJ¡v ©JT¡J¡Y¢j¢´¡u J¡Ë¬« AT¹¢i hj¤¼¤« ©lÙ¢ lj¤«. C¹¨ci¡X® hj¤¼¤Jq¤¨T FXå« J¥T¡c¢Ti¡l¤¼Y®. 

©O¡a¬«: BÊ¢ f©i¡¶¢´¤Jw Jr¢µ¡v ©a¡nh¤©Ù¡? ©J¡r®o® d¥t·¢i¡´¤¼¨YÉ¢c¡X®?

D·j«: f¡J®T£j¢i DÙ¡´¤¼ ©j¡L·¢¨cY¢¨j mj£j« ±dY¢Jj¢´¡·©¸¡r¡X®® BÊ¢f©i¡¶¢J®o® Jr¢©´Ù¢lj¤¼Y®. CY¤ ©j¡L¡X¤l¢¨cY¢¨ji¿¡¨Y mj£j·¢¨cY¢¨j Hj¤ Yj·¢k¤« ±dlt·¢´¤Ji¢¿. Ad¥tá« O¢kj¢v s¢i¡J®nc¤Ù¡J¤¨h¼¤h¡±Y«. BÊ¢f©i¡¶¢´¤Jw AT¤·T¤· CT©lqJq¢v Dd©i¡L¢´¤©Ø¡w ©j¡L¡X¤Jw¨´Y¢¨j ±dY¢Jj¢´¡c¤¾ mÇ¢ mj£j·¢c® cn®Th¡©i´¡«. BÊ¢f©i¡¶¢´¤Jq¤¨T ©J¡r®o® h¢´li¤¨TY¤« G×l¤« J¤sºY® AÕ¤a¢loh¡X®. A±Yi¤« d¥t·¢i¡´¢i¢¨¿Æ¢v ©j¡L¡X¤Jw hj¤¼¢¨c AY¢Q£l¢´¤«.

©V¡. ¨J. ±da£d® J¤h¡t
e¢o¢n¬u, F.¨J. Q¢ o®h¡jJ
opJjX Bm¤d±Y¢ ¨djq©mj¢
©e¡x:0497–2827434,
0497–2827374(l£T®)


Rating: 2.6/5 (8 votes cast)

Jjq hThX ~ oQchi jQt Oi!


ClT JT Agdiw JjqJhaiTY. onv clt lr Otiv dTlt Amkh Aogh YעڡjXQcJh AdJtJjh cihljکh Bi Agdiw dͮ O़Y oft cihdJj mȡtphX.

 

JTYv ltJw   hJqk TOP

മനസിനെ മരുന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ചികിത്സിക്കരുത്

നഖംകണ്ടാൽ എല്ലാം അറിയാം

പ്രോസ്റ്റേറ്റ് വീക്കത്തിനുള്ള സർജിക്കൽ ചികിത്സ

കൈകളിലെ കഴപ്പും തരിപ്പും

സ്‌​താ​നാർ​ബു​ദം​

സൂര്യാഘാതം :കരുതൽ വേണം

കു​ട്ടി​ക​ളിലെ​ ​ടൈ​പ്പ് 1​ ​പ്ര​മേ​ഹം

പൈൽസിന് ഹോമിയോ ബെസ്റ്റ്‌

കൊളസ്ട്രോളും പരിശോധനയും

കൊഴുപ്പ് കലർന്ന ഭക്ഷണം

വൃദ്ധരുടെ മൂത്രനിയന്ത്രണമില്ലായ്മയും മറ്റു മൂത്രാശയ പ്രശ്നങ്ങളും

കുരങ്ങു പനിക്ക് ഉത്തമം ഹോമിയോ

പാൽ​പ്പല്ലു​കൾ സംരക്ഷിക്കണം

സ്ത്രീകളിലെ കാൽമുട്ടുവേദന

കുരങ്ങുപനി പുതിയ വില്ലൻ

സ്ത്രീപുരുഷ വന്ധ്യതയും ഹോമിയോപ്പതിയും

മുഖക്കുരുവിന്റെ പാടുകളോ? നോപ്രോബ്ലം

കിഡ്നികളുടെ ആരോഗ്യത്തിനുവേണ്ടി അല്പംശ്രദ്ധ

തലമുടി കൊഴിയുന്നുണ്ടോ?

പ്രമേഹ രോഗികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക

കണ്ണിലുണ്ടാകുന്ന അമിത സമ്മർദ്ദമാണ് ഗ്ലൂക്കോമയ്ക്ക് കാരണം

ഡൗൺ സിൻഡ്രോം എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം?

വൃ​ക്ക​രോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ​ ​ല​ക്ഷ​ണങ്ങൾ

പ്രമേഹരോഗികൾ പാദങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണം

കൂ​ടു​തൽ​ ​വി​യർ​ക്കുന്പോൾ ?​

ആസ്ത്മ: കാരണവും ചികിത്സയും

സൂര്യാഘാതവും പ്രതിരോധവും

കു​ര​ങ്ങു​പ​നി പ്രാ​രം​ഭ​ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങൾ

വെരിക്കോസ് വെയിൻ

വേ​നൽ​ക്കാ​ല​ത്ത് ​ജ​ല​ദൗർ​ല​ഭ്യം​ ​നി​മി​ത്തമുള്ള രോ​ഗ​ങ്ങൾ​ ​

പുകവലി നിറുത്താൻ ഔഷധസസ്യങ്ങൾ

കുഞ്ഞിക്കാലുകാണാൻ...

നേ​ത്ര​പ​ട​ല​ത്തെ​ ​ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന ചെ​ങ്ക​ണ്ണ്

ആത്മഹത്യ: ചില ചിന്തകൾ

വേ​നൽ​ക്കാ​ല​ത്തെ​ ​ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണം

അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയ്ക്കും സ്നേഹപൂർവ്വം

അ​മി​ത​വ​ണ്ണം വ​ലി​യ​ ​പ്ര​ശ്ന​മാ​ണ്

അമിതാർത്തവം കുട്ടികളിൽ

സൂക്ഷിക്കുക അമിതവണ്ണത്തെ

സ്ത്രീകളും സന്ധിവേദനയും

വ്യക്തിശുചിത്വത്തോടൊപ്പം ആരോഗ്യകരമായ ശീലങ്ങളും

നേരത്തെയറിഞ്ഞാൽ സ്‌തനാർബുദത്തിന് മരുന്നുണ്ട്

കോച്ചി പിടുത്തം അഥവാ മസിൽ കയറ്റം

കുടലിലെ കാൻസർ

രോഗത്തെ നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കൂ

നടുവേദനയ്ക്ക് കാരണങ്ങൾ പലത്

​കൊ​ള​സ്ട്രോൾ​ ​

കാൻസറും (അർബുദം) ചികിത്സയും - ഇന്ന്

​പാ​ദ​ത്തി​ലെ​ ​ഉ​ണ​ങ്ങാ​ത്ത​ ​മു​റി​വു​കൾ​ ​

ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങൾ


 H dQ BjL     hJqk TOP

 
 
 

 

ബാറുകൾ സീൽചെയ്തു

മദ്യ നയത്തിന്റെ ദൂരവ്യാപക ഫലം കോടതി പരിഗണിച്ചില്ല: വി.എസ്.

പുകയില കാൻസറിന് കാരണമാകില്ലെന്ന് ബി.ജെ.പി എം.പി

നൈജീരിയ: ബുഹാരിക്ക് ജയം

പ്രകൃതി വാതക വില കുറച്ചു

തീവ്രവാദികൾ തുർക്കിഷ് പ്രോസിക്യൂട്ടറെ ബന്ദിയാക്കി

ഗുജറാത്തിൽ വിവാദ ഭീകരവിരുദ്ധ ബിൽ വീണ്ടും പാസാക്കി

ബ്രിട്ടനിൽ സിഖ് യുവാവിന് ക്രൂര മർദ്ദനം

24 ലക്ഷം ചെലവഴിച്ച് ടാറിംഗിന് നടത്തിയ റോഡ് ആറാം ദിവസം തകർന്നു

സിങ്കപ്പൂർ പിതാവ് ലീക്കെതിരെ വിമർശനം: വിദ്യാർത്ഥി അറസ്റ്റിൽ

ഹൈക്കോടതി വിധി ചരിത്രപരം: സുധീരൻ

ജമ്മു കാശ്മീർ പ്രളയം: ആറു മൃതദേഹങ്ങൾ കൂടി കണ്ടെത്തി

സിനിമ പൂർത്തിയാക്കും: ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ

ബാറുകൾ ഇന്ന് പൂട്ടും: മന്ത്രി ബാബു

മദ്യനയം ഹൈക്കോടതി ശരിവച്ചു, ഇനി 24 പഞ്ചനക്ഷത്ര ബാറുകൾ മാത്രം

യെമനിലേക്ക് അഞ്ചു കപ്പലുകളും നാലു വിമാനങ്ങളും പുറപ്പെട്ടു

സോളാർ: സരിതയുടെ കത്ത് വായിച്ചപ്പോൾ മനസും ശരീരവും തള‌ർന്നെന്ന് പി.സി.ജോർജ്

നികുതി കുടിശികയുള്ള കന്പനികളുടെ പേരുകൾ ആദായനികുതി വകുപ്പ് പരസ്യപ്പെടുത്തി

മന്ത്രി അടൂർ പ്രകാശിന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് കയർ തൊഴിലാളികൾ തള്ളിക്കയറി

മന്ത്രി ബാബുവിനെതിരെ കേസ് എടുക്കണം: വി.എസ്

മദ്യം സാദാ ബാറിനു പുറത്ത്

നഴ്‌സിംഗ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തട്ടിപ്പ്:പ്രൊട്ടക്ടർ ഒഫ് എമിഗ്രൻസ് ഒന്നാം പ്രതി

ബസ് ചാർജ്, പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില കൂടി

ജയിലിറങ്ങി അന്തസ്സായി തൊഴിലെടുത്ത് ജീവിക്കും

മദ്യ നയത്തിന്റെ ദൂരവ്യാപക ഫലം കോടതി പരിഗണിച്ചില്ല: വി.എസ്.

ഏഴ് പേർ കൂടി ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരാകും

സ്റ്റേ കിട്ടണമെന്നില്ല; ജസ്‌റ്റിസ് എം.രാമചന്ദ്രൻ

ബാറുകൾ സീൽചെയ്തു

ബ്രിട്ടോയുടെ ഭാരതപര്യടനം ഇന്ന് തുടങ്ങും

തന്ത്രപരമായി അയഞ്ഞും മുറുകിയും ജോർജ്

ജലത്തിന് നിയന്ത്രണം വേണമെന്ന് കാർഷിക നയം

സർക്കാരിനേറ്റ തിരിച്ചടി: കാനം.

അരുവിക്കരയിലെ വോട്ടർമാർക്ക് കളർ പ്ലാസ്റ്റിക് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ്

മന്ത്രി അടൂർപ്രകാശിന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് കയർത്തൊഴിലാളികൾ തള്ളിക്കയറി

സർക്കാരിന് ആശ്വാസം, സമൂഹത്തിന് വെല്ലുവിളി

ബിജുരമേശിന്റെ ശ്രമം സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ :മന്ത്രി ബാബു

പ്രതിപക്ഷവുമായി ഗൂഢാലോചന നടത്തിയില്ല: ബിജു രമേശ്

വിഷുക്കെണിയൊരുക്കി ലോറി സമരം: വില കുതിച്ചുയരും

ഇനി പഞ്ചനക്ഷത്രങ്ങൾ 24

ബാറുകൾ അടഞ്ഞു,ആശങ്ക ബാക്കി

മോദി ക്ഷണിച്ചു,​ യശോദ ബെൻ ഇനി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഭാര്യ

യെമനിലെ ഇന്ത്യക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി സിംഗ് ജിബൂട്ടിയിൽ

നികുതി കുടിശിക: കമ്പനികളുടെ ലിസ്റ്റ് പരസ്യപ്പെടുത്തി

ഗുജറാത്തിൽ വിവാദ ഭീകരവിരുദ്ധ ബിൽ പാസാക്കി

ശക്തി തെളിയിക്കാൻ ആം ആദ്മി വിമതർ യോഗം ചേരുന്നു

ജമ്മുകാശ്മീർ പ്രളയം: ആറു മൃതദേഹങ്ങൾ കൂടി കണ്ടെത്തി

നൈജീരിയ: ബുഹാരിക്ക് ജയം

യെമനിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പലുകൾ പുറപ്പെട്ടു

ആംആദ്‌മി പാർട്ടിക്ക് കുഴപ്പമില്ലെന്ന് കേജ്‌രിവാൾ

8.8 കോടി അംഗങ്ങളുമായി ബി.ജെ.പി ലോകത്തിലെ വലിയ പാർട്ടി

രാഹുൽ ഏപ്രിൽ 19ന് പൊതുവേദിയിൽ?

മദൻ മോഹൻ മാളവ്യയ്‌ക്ക് ഭാരത്‌രത്ന നൽകി

ദുഃഖവെള്ളി പരിഗണിച്ച് ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാരുടെ സമ്മേളനം മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യം തള്ളി

തോക്കുമായി മന്ത്രി സ്കൂളിലെത്തി, ന്യായീകരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

സുധാകര റെഡ്ഡി വീണ്ടും ജനറൽ സെക്രട്ടറി

തെലുങ്കാനയുടെ വീര്യവുമായിവീണ്ടും റെഡ്ഡി

അമേരിക്കയിലെ 'സുകുമാരക്കുറുപ്പ്" അകത്തായി

രാജ്നാഥ് അശോകയിൽ നിന്ന് അക്ബറിൽ

എം.എൽ.എമാർക്ക് ചൂലും പേനയും സമ്മാനം നൽകി അസംഖാൻ

യെമനിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ വ്യോമമാർഗം രക്ഷപ്പെടുത്തും: സുഷമ

ഒബാമയും ഭാര്യയും തമ്മിൽ പൊരിഞ്ഞ വഴക്ക്

ബാബ്റി മസ്ജിദ് കേസ്: അദ്വാനിക്കും മുരളീ മനോഹർ ജോഷിക്കും സുപ്രീംകോടതി നോട്ടീസ്

യെമനിൽ ആറാം ദിനവും സഖ്യസേന ആക്രമണം തുടർന്നു

ലീയ്ക്കെതിരെ വിമർശനം; വിദ്യാർത്ഥി അറസ്റ്റിൽ

യെമനികളുടെ ചോര കുടിക്കാൻ അമേരിക്ക മുതൽ ചൈന വരെ

യെമനിൽ കരയുദ്ധത്തിന് സഖ്യസേന കോപ്പുകൂട്ടുന്നു

എൻ.എസ്.എ ആസ്ഥാനത്ത് അതിക്രമിച്ചുകയറിയ അക്രമിയെ വെടിവച്ചുകൊന്നു

വൈദ്യുതി ബിൽ കുത്തനേ താഴ്ത്താൻ ഗ്രാഫീൻ ബൾബ് താമസിയാതെ വിപണിയിൽ

വിമതർ പിൻവാങ്ങുന്നതുവരെ വ്യോമാക്രമണം

ടുണീഷ്യ മ്യൂസിയം ആക്രമണം: ഒമ്പത് ഭീകരരെ വധിച്ചു

ഭക്ഷണം കഴിച്ചയാൾ മരിച്ചു; ഇന്ത്യൻ റസ്റ്റോറന്റ് ഉടമ അറസ്റ്റിൽ

സിരിസേനയുടെ സഹോദരൻ വെട്ടേറ്റ് മരിച്ചു

യെമൻ പ്രസിഡന്റ് സൗദിയിൽ അഭയം തേടി

ജർമൻ വിംഗ്സ്: കോ-പൈലറ്റ് വിഷാദരോഗി

ലീയുടെ നിര്യാണം: നാളെ ദുഃഖാചരണം

ഫ്രാൻസ് വിമാനാപകടം: പൈലറ്റിനെ പുറത്താക്കി കോ-പൈലറ്റ് വിമാനം ഇടിച്ചുതകർത്തു

യെമനിൽ സൗദി അറേബ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വ്യോമാക്രമണം

യു.എസ്-ഇറാൻ ആണവകരാർ: ചാരവൃത്തി നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ഇസ്രായേൽ

ജർമ്മൻ വിമാനം ഫ്രാൻസിൽ മലനിരകളിലിടിച്ച് തകർന്ന് 150 മരണം

ഫൊൻസേക ഫീൽഡ് മാർഷലായി ചുമതലയേറ്റു
 

o

Apple iPhone-iPad App Android App Blackberry App Newshunt App News Notifier

 

 
  Copyright Keralakaumudi Online 2015       Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.  
  Editor-in-chief - M. S. Ravi, Editor - Deepu Ravi
Head Office Address: Kaumudi Buildings, Pettah PO Trivandrum - 695 024, India.
Online queries talk to Deepu Sasidharan, + 91 98472 38959 or Email deepu@kaumudi.com

Customer Service - Advertisement Disclaimer Statement  | Copyright Policy