Bookmark Keralakaumudi Online    

KERALAKAUMUDI   Online Edition

 

 

    Founder Editor - K. SUKUMARAN B.A.

 

Keralakaumudi Online Edition Home

About US  |  Editor@Kaumudi  |  Marketing  |  Download Font  |  Print Ad.Rates  |  Calendar 2014  

 
Sunday, 20 April 2014 14.12 PM IST
 MORE
Go!

 


 
H dQ ltiv  


hڬdamv hYt djt oQc YtϡTc dY
Posted on: Saturday, 21 April 2012

©g¡d¡v: As¤dY¤ lioæ® Jr¢ºlt´® Cɬi¢¨k l¢l¢b Y£tÏ¡Tc ©J±z¹q¢v oªQc¬ Y£tÏ¡Tc·¢c® oªJj¬¨h¡j¤´¤¼ dÚY¢ hÚ¬±d©am¢¨k f¢¨Qd¢ Llx¨hÊ® ±dK¬¡d¢µ¤.

p¢z¤´w´¤« h¤o뢹w´¤« ±J¢oí¬¡c¢Jw´¤« o¢´¤J¡t´¤« f¤ÚhY´¡t´¤« Alj¤¨T Y£tÏ¡Tc ©J±z¹q¢v ©d¡i¢lj¡c¤¾ oªQc¬ dÚY¢i¡X¢Y®. 20 ©J¡T¢ j¥di¤¨T dÚY¢´® hÚ¬±d©am® h±É¢og Ac¤hY¢ cvJ¢iY¡i¢ h¤K¬h±É¢ m¢l®j¡Q® o¢N® Oªp¡u ±dK¬¡d¢µ¤.

j¡©hm§j«, d¤j¢, ©Ja¡tc¡Z®, faj¢c¡Z®, pj¢a§¡t Y¤T¹¢i p¢z¤ Y£tÏ¡Tc ©J±z¹q¤« AQ®h¢t atL, Yh¢r®c¡¶¢¨k ©lq¡Æ»¢ d¾¢, Ah¦Y®os¢¨k o¤ltX©È±Y«, f¤ÚLi, Q¡tKߢ¨k djo®c¡Z® Y¤T¹¢i Y£tÏ¡Tc ©J±z¹q¤« oztm¢´¡u h¤Y¢t¼ dªjÁ¡t´® Aloj¨h¡j¤´¤¼Y¡X® dÚY¢.

'h¤K¬h±É¢ Y£tÏ atmu ©i¡Qc' F¼¡X® dÚY¢´® ©dj® cvJ¢i¢j¢´¤¼Y®.

Fo¢, ¨o´uV® Jë¡o¢v i¡±Y, Y¡ho oªJj¬«, gÈX« F¼¢l Y£tÏ¡TJt´® oªQc¬h¡i¢ kg¬h¡´¤«. h¤Y¢t¼ dªjÁ¡t´® op¡i¢¨ii¤« H¸« ¨J¡Ù¤©d¡J¡«, Q£l¢Y dÆ¡q¢¨ii¤« H¸« J¥¶¡«.

Hj¤ ltn« Hj¤ kÈ« ©dt´® Cª dÚY¢ ±d©i¡Qc¨¸T¤·¡«. AY¢©k¨s A©dÈJj¤¨ÙÆ¢v cs¤¨´T¤¸¢k¥¨Ti¡J¤« i¡±Yi®´¤¾ Bq¤J¨q c¢Öi¢´¤J. 70 lioæ® Jr¢ºlt´¡J¤« Ba¬ dj¢LXc. H¡©j¡ Q¢¿i¤« Y£tÏ¡TJ l¢p¢Y« c¢Öi¢´X¨h¼¤« dfë¢J® s¢©knuo® h±É¢ kÈ®h¢J¡É® mt½ As¢i¢µ¤.

F¼¡v Qc¹w´® AT¢Ì¡c oªJj¬¹w ¨hµ¨¸T¤·¢ cvJ¡¨Y ¨d¡¾i¡i dÚY¢Jw ±dK¬¡d¢´¤Ji¡X® f¢¨Qd¢ Llx¨hÊ® F¼® ±dY¢dÈ ©cY¡l¡i AQi® o¢N® (©J¡x±Lo®) J¤×¨¸T¤·¢.

2005~k¡X® m¢l®j¡Q® o¢N® Oªp¡u hÚ¬±d©am® h¤K¬h±É¢i¡i¢ Ab¢J¡j·¢©ks¢iY®. d¡l¨¸¶ i¤lY¢Jw´® l¢l¡p·¢c® bcop¡i« cvJ¤¼ 'Jc¬¡a¡u dÚY¢', g¥jp¢Yj¡i J¤T¤«f·¢¨k o®±Y£Jq¤¨Ti¤« ¨dxJ¤¶¢Jq¤¨T ©Èh·¢c¡i¤¾ 'k¡V®k¢ kȬ ©i¡Qc', a¡j¢±a¬©jKi®´® Y¡¨ri¤¾ l¢l¡p·¢c® oªQc¬ ¨¨la¬dj¢©m¡bci¤« O¢J¢Ëi¤« kg¬h¡´¤¼ 'a£cai¡v A©É¬ai DdO¡t' dÚY¢ F¼¢¹¨c dk dÚY¢Jq¤« cT¸¢k¡´¢´r¢ºY¡i¤« Ab¢J¦Yt dsº¤.


Rating: 2.1/5 (18 votes cast)

ClT JT Agdiw JjqJhaiTY. onv clt lr Otiv dTlt Amkh Aogh YעڡjXQcJh AdJtJjh cihljکh Bi Agdiw dͮ O़Y oft cihdJj mȡtphX.

 

JTYv ltJw   hJqk TOP

ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ വിലയറിയാത്ത കുറെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാ‌ർ

നായകനെക്കാൾ തിളങ്ങിയ വില്ലൻ

ചരിത്രം കുറിച്ച് ടംബ്ളർ ഡേവിഡ് കാ‌ർപ്

ശാരദാ ചിട്ടി ഫണ്ട് പൊട്ടലിൽ ഞെട്ടി മമത

ഉറഞ്ഞുതുള്ളി തമിഴ് കക്ഷികൾ,​ തള്ളാനും കൊള്ളാനുമാകാതെ കോൺഗ്രസ്

ഇത് മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവച്ച രാജാ ഭയ്യ, വയസ് 44, ക്രിമിനൽ കേസുകൾ 48

ജനാധിപത്യത്തിൽ വധശിക്ഷയുടെ പ്രസക്തി !!!

മലയാള സിനിമയ്ക്ക് വിസ്മയമായ ഹിറ്റ്മേക്കർ ശശികുമാർ

വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കി,​ ഇനി രാഷ്ട്രീയ കരുനീക്കങ്ങൾ

അഴിമതിക്കാർ ദളിതരെന്ന് പറഞ്ഞ് ആശിഷ് നന്ദി കുരുങ്ങി

ഇതാ സർക്കാർ പണത്തിൽ കൊഴുക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ മേലാളന്മാരുടെ സ്കൂൾ

സന്ന്യാസി സംഘങ്ങൾ ജലസമാധി ഉപേക്ഷിക്കുന്നു

സഹികെട്ട ജനതയുടെ പ്രതിഷേധം അണപൊട്ടിയപ്പോൾ

ഗുജറാത്തിൽ മോഡി,​ മോഡി,​ വീണ്ടും മോഡി

പുതിയ വിപണന തന്ത്രവുമായി 'വിശ്വരൂപം' സിനിമ

നാവുപിഴച്ച് നിതിൻ ഗ‌‌ഡ്കരി

മകന്രെ ദൗത്യത്തിൽ അഭിമാനമെങ്കിലും ആശങ്കയോടെ ഗീതാ കെജരിവാൾ

നേതാക്കളെ പുലിവാൽ പിടിപ്പിക്കും കെജരിവാൾ

വിവാദത്തിൽപ്പെട്ട് റോബർട്ട് വാദ്ര

രാഷ്ട്രീയവിജയം നേടി മമത,​ അതിജീവനതന്ത്രം തേടി കോൺഗ്രസ്

ഗുജറാത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ തിരയിളക്കമാകുന്നു

അഴിമതി വിളയിച്ച കൽക്കരിപ്പാടം ഇടപാട്

ഭീതി പരത്തി കുഴപ്പം വിതയ്ക്കുന്ന ഇലക്‌‌ട്രോണിക് ജിഹാദ്

രാംദേവിൽ പ്രത്യാശയോടെ കോൺഗ്രസിതര പാർട്ടികൾ

എം.പിമാരുടെ ചെലവു ചുരുക്കൽ ഇങ്ങനെയും

വൈദ്യുതിഗ്രിഡ് പിണങ്ങുന്പോൾ...

അസമിൽ വീണ്ടും കലാപകാലം

പവാറിന്റെ ഉടക്കിന് പിന്നൽ രാഷ്ട്രീയ,​ രക്ഷപ്പെടൽ സമ്മർദ്ദതന്ത്രവും

മൺമറഞ്ഞത് സ്വാതന്ത്ര സമര പോരാട്ടത്തിലെ ധീര വനിതാ സാന്നിദ്ധ്യം

രാജേഷ് ഖന്നയുടെ ബംഗ്ളാവിന് അവകാശവുമായി അനിതാ അഡ്വാനി

രാജിക്ക് താൻ തയ്യാറായപ്പോൾ പിന്തിരിപ്പിച്ചത് പ്രധാനമന്ത്രി: കലാം

lQi Ds dXf

hkil hhYi Hjhr h FsiY JzgjX kȬh

Ahju btn鬷c hv hhT Cɬu gjXt

ozj JjTc Vihٮ Yq

J Jkiq oc cYl

dTcicYj dtv dTci dj

kJ JjThX l٤ CYpo Yj Bcz

LVJj l٤, hVi ami jnTiv lrij

Jtx llak CjqJw

iaji Yc JchlY f.Q.d

cih lLX cih ctYw

jnTdY YjTv BYhlmoT JxLo

l٤ DXt fero gY

Dj blv ocJ opT

Hfhii fnci dTJTlt djYnJ dKd fn dg ogL

Ho doci JtsthjT ot Yɹw

fz dmcv Jr HVn ott

oMtn hiT otaj oztmc

dtkhʮ Ckcv lnihJu Ykơci jhoYl


 H dQ ltiv     hJqk TOP

 
 
 

കപ്പലപകടത്തിൽ മരണസംഖ്യ 50 ആയി

മരം വീണ് കച്ചവടക്കാരൻ മരിച്ചു

എൻ.ഡി.എയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി മോഡി തന്നെ: രാജ്നാഥ് സിംഗ്

കുറഞ്ഞത് ത്രീ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകൾക്ക് ബാർ ലൈസൻസ് നൽകിയാൽ മതിയെന്ന് കമ്മിഷൻ

ബൈക്കും സൈക്കിളും കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ടു മരണം

കരിപ്പൂരിൽ മുക്കാൽകിലോ സ്വർണം പിടികൂടി

സാന്റിയാഗോ മാർട്ടിന്റെ ഹർജി പരിഗണിക്കരുതെന്ന് കേരളം

തിരുവനന്തപുരത്ത് യുവതിക്ക് വെട്ടേറ്റു

ഐ.പി.എൽ: ഡൽഹിക്ക് 4 വിക്കറ്റിന്റെ ഉജ്ജ്വല വിജയം

ബഹ്റൈനിൽ കാർബോംബ് സ്ഫോടനം: 2 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

ഹൈദരാബാദിൽ 13കാരിയെ വിവാഹം ചെയ്ത ഒമാനി പിടിയിൽ

മോഡിയെ എതിരിടാൻ ബിൻലാദനും!

കള്ളവോട്ട്: സി.പി.എം ഏരിയാ സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ കേസെടുത്തു

മോഡിയെ വിമർശിക്കുന്നവർ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരുമെന്ന് ബി.ജെ.പി നേതാവ്

പാകിസ്താനിൽ മാദ്ധ്യമ പ്രവർത്തകനു നേരെ വെടിവയ്പ്പ്

ഐ.പി.എൽ: ബാംഗ്ളൂരിന് തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ജയം

തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ വീണ്ടും സ്വർണവേട്ട

പ്രിയങ്കയ്‌ക്ക് കോൺഗ്രസ് നേതൃനിരയിൽ ഒഴിവില്ല: തരൂർ

പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം: കൈയേറ്റത്തിനെതിരെ നടപടി വേണം- ക്ഷേത്ര ലീഗൽ അഡ്വൈസർ

വാരണാസിയിൽ മോഡി 24ന് പത്രിക നൽകും

ശ്രീപദ്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ നിധികടത്ത് സി.ബി.ഐ അന്വേഷിച്ചേക്കും

മികച്ച ചിത്രം ക്രൈംനമ്പർ 89; ഫഹദും ലാലും മികച്ച നടന്മാർ,​ ആൻ അഗസ്​റ്റിൻ നടി

കൊല്ലത്ത് അച്ഛൻ മകളെ വെടിവച്ചു

പൊൻമുടിയിൽ വിനോദയാത്രാ ബസ് കൊക്കയിൽ വീണ് 31 പേർക്ക് പരിക്ക്

ഇതും സന്തോഷം: സുരാജ്

സംസ്ഥാന സിവിൽ സർവീസ് ബോർഡ് ഉടൻ

കടുവാപ്പേടിയിൽ വിറപൂണ്ട് വയനാട്

ബാർ ലൈസൻസ് കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം നാളെ: മന്ത്രി ബാബു

മായം കലർന്ന വെളിച്ചെണ്ണ: ചെക്ക്പോസ്റ്റുകളിൽ പരിശോധന കർശനമാക്കി

ആറ്റിങ്ങൽ കൊലപാതകം: ആശുപത്രി വിട്ട ലിജേഷിന് വീട് നൊമ്പരക്കടലായി

എസ്.എൻ ട്രസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് : വെള്ളാപ്പള്ളി പാനലിന് മികച്ച വിജയം

വിഴിഞ്ഞത്ത് അനധികൃത കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിക്കുന്നതിൽ തീരുമാനമായില്ല

ചീഫ് വിപ്പ് പി.സി. ജോർജ്

രമ അപ്പീൽ നൽകും

പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം: കൈയേറ്റത്തിനെതിരെ നടപടി വേണം

പതിനഞ്ച് സീറ്റ് നേടും: എൻ.സി.പി

ബഹ്‌റൈനിൽ ദൈവദശകം നൂറാം വാർഷികാഘോഷം

തുല്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഉടക്കി ലാബ് ടെക്‌നിഷ്യൻ നിയമനം ഗതിമുട്ടി

ആചാരം വഴിമാറുന്നു; ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിന് ഷർട്ട് ഊരിമാറ്റേണ്ട

കേരളത്തിൽ നിന്ന് 6054 പേർ ഹജ്ജിന് പുറപ്പെടും

മുംബയ് മാനഭംഗം: വധശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകി

അച്ഛന്റെ ശിവഗംഗയിൽ മകൻ ഇറങ്ങുന്പോൾ

റായ് സിനിമയിലെ പാവം ഗ്രാമം പോലെ രാഷ്‌ട്രപതിയുടെ കളം

സൗമ്യതയുള്ള സമരതീക്ഷ്ണത

രണ്ടായ നിന്നെയിഹ ഒന്നായി കാണാൻ

ഒരു വോട്ടിനായാലും ജയിക്കും

ടീച്ചർമാർക്കെതിരായ ഭീഷണി: മുലായത്തിന് തിര. കമ്മിഷന്റെ നോട്ടീസ്

അപകീർത്തി കേസ്: കേജ്‌രിവാൾ ഈ മാസം 24ന് ഹാജരാകണം

കോൺഗ്രസിനെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നവർ അഴിമതിയിൽ കഴുത്തറ്റം മുങ്ങിയവർ: സോണിയ

ഗിലാനിയുടെ ആരോപണം ബി.ജെ.പി തള്ളി

അച്ഛനെതിരായ ആക്ഷേപത്തന് അടിസ്ഥാനമില്ല:കാർത്തി

വാരണാസിയിൽ മോഡി 24ന് പത്രിക നൽകും

അമേതിയിൽ കേജ്‌രിവാളിന്റെ റോ‌ഡ്ഷോ ഇന്ന്

ഭീകരൻ യാസിൻ ഭട്കലിനും സഹായിക്കുമെതിരെ ഡൽഹി കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം

മോഡിയെ വിമർശിക്കുന്നവർക്ക് പാകിസ്ഥാനിലായിരിക്കും സ്ഥാനമെന്ന് ബി.ജെ.പി നേതാവ്

ഭാരതി കണ്ണമ്മ പറയുന്നു, ഈ തിരുനങ്കൈയ്​ക്ക് വോട്ട് ഒരു ലക്ഷം

ഹിമാലയത്തിൽ മഞ്ഞിടിച്ചിൽ, എവറസ്റ്റാരോഹണ സംഘത്തിലെ 13 ഷെർപകൾ മരിച്ചു

മനസ് തുറക്കാതെ ദാഹിച്ച് അഴഗിരിയുടെ മധുര

കാവിയണിഞ്ഞ കൊള്ളിമീൻ

മച്ചമ്പിക്ക് വോട്ടു ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വെള്ളംകുടി മുട്ടിക്കും:അജിത് പവാറിനെതിരെ പരാതി

ഇറാന്റെ പ്രതിനിധിയെ തടയാൻ പുതിയ അമേരിക്കൻ നിയമം

തീവ്രവാദി ആക്രമണം :പാക് മാദ്ധ്യമപ്രവർത്തകന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു

'ലാഡി' ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ജീവനൊടുക്കി

മുങ്ങിയ കപ്പലിന്റെ ക്യാപ്ടൻ അറസ്റ്റിൽ, മൂന്നു മൃതദേഹങ്ങൾ കൂടി കണ്ടെത്തി

യെമനിൽ ഡ്രോൺ ആക്രമണം: 16 ഭീകരരടക്കം 21 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

മരണമില്ലാത്ത ഏകാന്തത

തൂക്കുകയറിൽ നിന്ന് അവസാനനിമിഷം മോചനം

ഭൂമിക്ക് സമാനമായ ഗ്രഹം വിദൂരനക്ഷത്രത്തെ ചുറ്റുന്നു

ദക്ഷിണ സുഡാനിൽ യു.എൻ ക്യാമ്പിനുനേരെ അക്രമണം: 58 മരണം

കപ്പൽ മുങ്ങിയപ്പോൾ ആദ്യം രക്ഷപ്പെട്ടുകടന്നത് ക്യാപ്ടൻ

ഏകാന്തതയുടെ കഥാകാരൻ മാർക്വിസ് വിടവാങ്ങി

കപ്പൽ അപകടം: കാണാതായ മൂന്നൂറോളം പേർക്കുവേണ്ടി തിരച്ചിൽ വിഫലം

ഇറാഖിൽ തീവ്രവാദി ആക്രമണത്തിൽ 13 സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

ദക്ഷിണകൊറിയയിൽ കപ്പൽ മുങ്ങി മുന്നൂറോളം പേരെ കാണാതായി

ചൈനയിൽ ബിറ്റ്കോയിൻ എ.റ്റി.എം

മലേഷ്യൻ വിമാനം : തെരച്ചിൽ പ്രദേശത്ത് എണ്ണപ്പാട കണ്ടെത്തി

നൈജീരിയയിൽ ബസ് സ്റ്റേഷനിൽ ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങൾ, 71 മരണം

ദുരൂഹതകൾ ബാക്കി;മലേഷ്യൻ വിമാനത്തിന്റെ ബ്ളാക്ക് ബോക്സ് നിർജീവമായി

നൈജീരിയയിൽ ഭീകരാക്രമണ പരമ്പര;135 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

മലേഷ്യൻ വിമാനം ഭീകരർ റാഞ്ചി കണ്ടഹാറിൽ ഇറക്കിയെന്ന് റഷ്യൻ പത്രം
 

o

Apple iPhone-iPad App Android App Blackberry App Newshunt App News Notifier

 
  Copyright Keralakaumudi Online 2013       Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.  
  Editor-in-chief - M. S. Ravi, Editor - Deepu Ravi
Head Office Address: Kaumudi Buildings, Pettah PO Trivandrum - 695 024, India.
Online queries talk to Deepu Sasidharan, + 91 98472 38959 or Email deepu[at]kaumudi.com

Customer Service - Advertisement Disclaimer Statement  | Copyright Policy