Bookmark Keralakaumudi Online    

KERALAKAUMUDI   Online Edition

 

 

    Founder Editor - K. SUKUMARAN B.A.

 

Keralakaumudi Online Edition Home

About US  |  Editor@Kaumudi  |  Marketing  |  Download Font  |  Print Ad.Rates  |  Calendar 2015  

 
Friday, 27 March 2015 22.49 PM IST
 MORE
Go!

  <
 


 
H dQ ltiv  


hڬdamv hYt djt oQc YtϡTc dY
Posted on: Saturday, 21 April 2012

©g¡d¡v: As¤dY¤ lioæ® Jr¢ºlt´® Cɬi¢¨k l¢l¢b Y£tÏ¡Tc ©J±z¹q¢v oªQc¬ Y£tÏ¡Tc·¢c® oªJj¬¨h¡j¤´¤¼ dÚY¢ hÚ¬±d©am¢¨k f¢¨Qd¢ Llx¨hÊ® ±dK¬¡d¢µ¤.

p¢z¤´w´¤« h¤o뢹w´¤« ±J¢oí¬¡c¢Jw´¤« o¢´¤J¡t´¤« f¤ÚhY´¡t´¤« Alj¤¨T Y£tÏ¡Tc ©J±z¹q¢v ©d¡i¢lj¡c¤¾ oªQc¬ dÚY¢i¡X¢Y®. 20 ©J¡T¢ j¥di¤¨T dÚY¢´® hÚ¬±d©am® h±É¢og Ac¤hY¢ cvJ¢iY¡i¢ h¤K¬h±É¢ m¢l®j¡Q® o¢N® Oªp¡u ±dK¬¡d¢µ¤.

j¡©hm§j«, d¤j¢, ©Ja¡tc¡Z®, faj¢c¡Z®, pj¢a§¡t Y¤T¹¢i p¢z¤ Y£tÏ¡Tc ©J±z¹q¤« AQ®h¢t atL, Yh¢r®c¡¶¢¨k ©lq¡Æ»¢ d¾¢, Ah¦Y®os¢¨k o¤ltX©È±Y«, f¤ÚLi, Q¡tKߢ¨k djo®c¡Z® Y¤T¹¢i Y£tÏ¡Tc ©J±z¹q¤« oztm¢´¡u h¤Y¢t¼ dªjÁ¡t´® Aloj¨h¡j¤´¤¼Y¡X® dÚY¢.

'h¤K¬h±É¢ Y£tÏ atmu ©i¡Qc' F¼¡X® dÚY¢´® ©dj® cvJ¢i¢j¢´¤¼Y®.

Fo¢, ¨o´uV® Jë¡o¢v i¡±Y, Y¡ho oªJj¬«, gÈX« F¼¢l Y£tÏ¡TJt´® oªQc¬h¡i¢ kg¬h¡´¤«. h¤Y¢t¼ dªjÁ¡t´® op¡i¢¨ii¤« H¸« ¨J¡Ù¤©d¡J¡«, Q£l¢Y dÆ¡q¢¨ii¤« H¸« J¥¶¡«.

Hj¤ ltn« Hj¤ kÈ« ©dt´® Cª dÚY¢ ±d©i¡Qc¨¸T¤·¡«. AY¢©k¨s A©dÈJj¤¨ÙÆ¢v cs¤¨´T¤¸¢k¥¨Ti¡J¤« i¡±Yi®´¤¾ Bq¤J¨q c¢Öi¢´¤J. 70 lioæ® Jr¢ºlt´¡J¤« Ba¬ dj¢LXc. H¡©j¡ Q¢¿i¤« Y£tÏ¡TJ l¢p¢Y« c¢Öi¢´X¨h¼¤« dfë¢J® s¢©knuo® h±É¢ kÈ®h¢J¡É® mt½ As¢i¢µ¤.

F¼¡v Qc¹w´® AT¢Ì¡c oªJj¬¹w ¨hµ¨¸T¤·¢ cvJ¡¨Y ¨d¡¾i¡i dÚY¢Jw ±dK¬¡d¢´¤Ji¡X® f¢¨Qd¢ Llx¨hÊ® F¼® ±dY¢dÈ ©cY¡l¡i AQi® o¢N® (©J¡x±Lo®) J¤×¨¸T¤·¢.

2005~k¡X® m¢l®j¡Q® o¢N® Oªp¡u hÚ¬±d©am® h¤K¬h±É¢i¡i¢ Ab¢J¡j·¢©ks¢iY®. d¡l¨¸¶ i¤lY¢Jw´® l¢l¡p·¢c® bcop¡i« cvJ¤¼ 'Jc¬¡a¡u dÚY¢', g¥jp¢Yj¡i J¤T¤«f·¢¨k o®±Y£Jq¤¨Ti¤« ¨dxJ¤¶¢Jq¤¨T ©Èh·¢c¡i¤¾ 'k¡V®k¢ kȬ ©i¡Qc', a¡j¢±a¬©jKi®´® Y¡¨ri¤¾ l¢l¡p·¢c® oªQc¬ ¨¨la¬dj¢©m¡bci¤« O¢J¢Ëi¤« kg¬h¡´¤¼ 'a£cai¡v A©É¬ai DdO¡t' dÚY¢ F¼¢¹¨c dk dÚY¢Jq¤« cT¸¢k¡´¢´r¢ºY¡i¤« Ab¢J¦Yt dsº¤.


Rating: 2.1/5 (18 votes cast)

Jjq hThX ~ oQchi jQt Oi!


ClT JT Agdiw JjqJhaiTY. onv clt lr Otiv dTlt Amkh Aogh YעڡjXQcJh AdJtJjh cihljکh Bi Agdiw dͮ O़Y oft cihdJj mȡtphX.

 

JTYv ltJw   hJqk TOP

അസ്വസ്ഥതകളുയർത്തി മാലിദ്വീപ്

ഡൽഹി ദർബാറിലെ വീതംവയ്‌പുകാർ

യാത്രകൾ ഒടുങ്ങാതെ 24 അക്ബർ റോഡ്

മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ എന്തോ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്

ഗ്രീസിലെ ഭരണമാറ്റത്തിന്റെ പൊരുൾ

ഈ കാർട്ടൂണുകളിൽ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം

അന്ന് ഒരു കുടക്കീഴിൽ;ഇന്ന് രണ്ടു കൊടിക്കീഴിൽ

കാലത്തിന്റെ തിരിച്ചടി

ഫ്രാൻസിലേത് കുടിയേറ്റക്കാരുടെ പക

ശ്രീലങ്കയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് യുദ്ധം രാജപക്‌സെ വീണ്ടും അധികാരത്തിലേറുമോ?

രാജാപ്പാർട്ടിനെ വെട്ടി നിരത്തി,തമിഴ് സിനിമയെ ജീവിതഗന്ധിയാക്കി

ഇനി ലക്ഷ്യം ഡൽഹി

സ്വകാര്യ (സന്നദ്ധ) സർവകലാശാലകളിലേയ്ക്ക്

ചില്ലുവാതിലുകൾ തകരാതിരിക്കാൻ

ബാലവേല ചരിത്രമാവുമ്പോൾ കൈലാഷ് സത്യാർത്ഥിയ്ക്കൊപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്വപ്നവും പൂവണിയും

ഭോപ്പാൽ ദുരന്തത്തിന് മുപ്പത് വയസ്സ്

മുല്ലപ്പെരിയാർ ആശങ്കയും ഭീതിയും

സ്റ്റൈൽ മന്നൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക്?

യാൽദേവി വീണ്ടും ട്രാക്കിൽ എത്തുമ്പോൾ

മഹാരാഷ്ട്രിയിൽ ഇനി ദേവേന്ദ്രയുഗം

സർവ്വകലാശാലകൾ മരുഭൂമികളാവാതിരിയ്ക്കാൻ

ഇന്ത്യയുടെ അഫ്ഗാൻ നയം മാറുന്നുവോ?

ഹോങ്കോംഗിലെ തകരുന്ന വിപ്ലവം

സസ്‌പെൻസുമായി മറാത്താ ദേശം

ചൊവ്വ ജീവന്റെ വാഗ്ദത്ത ലോകം

മംഗളമുഹൂർത്തം അരികെ

ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ വരവും മോദിയുടെ അമേരിക്കൻ യാത്രയും

കേരളം വീണ്ടും സാമ്പത്തിക വറുതിയിലേക്ക്

അയൽപക്കം സംഘർഷഭരിതമാകുമ്പോൾ...

പ്രിയപ്പെട്ട ആറ്റൻബറോ

സെൻസർ ബോർഡിന് വിശ്വാസ്യത വേണം

അരു​ന്ധതി ഉയർത്തിയ ആശ​യ​ങ്ങളും അക്കാദ​മിക സമൂ​ഹവും

അശാന്തി​യുടെ നാളുകൾ

ഇറാഖ് പുകയുന്നു, അയൽ ഭരണകൂടങ്ങളും

കോൺഗ്രസ് മുക്ത ഭാരത പ്രഖ്യാപനം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മോഡി

ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ വിലയറിയാത്ത കുറെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാ‌ർ

നായകനെക്കാൾ തിളങ്ങിയ വില്ലൻ

ചരിത്രം കുറിച്ച് ടംബ്ളർ ഡേവിഡ് കാ‌ർപ്

ശാരദാ ചിട്ടി ഫണ്ട് പൊട്ടലിൽ ഞെട്ടി മമത

ഉറഞ്ഞുതുള്ളി തമിഴ് കക്ഷികൾ,​ തള്ളാനും കൊള്ളാനുമാകാതെ കോൺഗ്രസ്

ഇത് മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവച്ച രാജാ ഭയ്യ, വയസ് 44, ക്രിമിനൽ കേസുകൾ 48

ജനാധിപത്യത്തിൽ വധശിക്ഷയുടെ പ്രസക്തി !!!

മലയാള സിനിമയ്ക്ക് വിസ്മയമായ ഹിറ്റ്മേക്കർ ശശികുമാർ

വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കി,​ ഇനി രാഷ്ട്രീയ കരുനീക്കങ്ങൾ

അഴിമതിക്കാർ ദളിതരെന്ന് പറഞ്ഞ് ആശിഷ് നന്ദി കുരുങ്ങി

ഇതാ സർക്കാർ പണത്തിൽ കൊഴുക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ മേലാളന്മാരുടെ സ്കൂൾ

സന്ന്യാസി സംഘങ്ങൾ ജലസമാധി ഉപേക്ഷിക്കുന്നു

സഹികെട്ട ജനതയുടെ പ്രതിഷേധം അണപൊട്ടിയപ്പോൾ

ഗുജറാത്തിൽ മോഡി,​ മോഡി,​ വീണ്ടും മോഡി

പുതിയ വിപണന തന്ത്രവുമായി 'വിശ്വരൂപം' സിനിമ


 H dQ ltiv     hJqk TOP

 
 
 

 

ജർമൻ വിംഗ്സ് വിമാനാപകടം: കോ-പൈലറ്റ് അസുഖം മറച്ചുവച്ചു

യാദവിനെയും ഭൂഷണിനെയും കെജ്‌രിവാൾ വിമർശിക്കുന്ന ശബ്ദരേഖ പുറത്ത്

യെമനിൽ സൗദി വ്യോമാക്രമണം തുടരുന്നു

യെമൻ പ്രസിഡന്റ് സൗദിയിൽ അഭയം തേടി

ഇന്ത്യാ ഓപ്പാൺ : സൈന സെമിയിൽ

യു.ഡി.എഫ് തകർന്നാൽ ജനങ്ങൾ ആശ്വസിക്കും: പിണറായി

ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ച് സൽമാൻ ഖാൻ

ബൊക്കോ ഹറാമിന്റെ ആസ്ഥാനം തകർത്തു

വാജ്പേയിക്ക് ഭരതരത്ന സമ്മാനിച്ചു

ജമ്മു കാശ്മീർ നിയമസഭയിലും കൂട്ടത്തല്ല്

ബംഗ്ലാദേശിൽ പത്ത് ഹിന്ദു തീർത്ഥാടകർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

പാകിസ്ഥാനിൽ തീവ്രവാദി ആക്രമണത്തിൽ അഞ്ച് പൊലീസുകാർ മരിച്ചു

വിമാനാപകടം:നാവിക ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി

എ.എ.പിയും മറ്റു പാർട്ടികളുടെ വഴിയിലേക്ക്: യോഗേന്ദ്ര യാദവ്

കൊച്ചിയിലെ ന്യൂജനറേഷൻ ഡാൻസ് സ്കൂളിൽ നിന്നും കഞ്ചാവ് പിടിച്ചു

ജോർജിനെ മാറ്റണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള മാണിയുടെ കത്ത് കിട്ടിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

എന്നെ ചീഫ് വിപ്പാക്കിയത് മാണിയല്ല: ജോർജ്

പി.സി.ജോർജിന്റെ കാര്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കില്ല: മാണി

മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ജോർജിനെ പേടി: കോടിയേരി

മാണിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ബാറുടമ പണവുമായി കയറി പോകുന്നതു കണ്ടെന്ന് മൊഴി

ആശാന്റെ നെഞ്ചത്ത് നിന്ന് ജോർജ് കളരിക്ക് പുറത്തേക്ക്

രാജ്യസഭ:കെ.കെ. രാഗേഷ് ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥി

മുഖ്യപ്രതികൾ കാണാമറയത്ത്, വിധി കാത്ത് ജോസഫ് സാർ

ഓ,ഒരു ഡയറിയല്ലേ...പക്ഷേ, നഷ്ടം ലക്ഷങ്ങളാണേ!

മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഐ വിഭാഗം ഹൈക്കമാൻഡിനു മുന്നിൽ

സി.പി.ഐ : വൃദ്ധ നേതൃത്വം മാറണമെന്ന് കേരള ഘടകം

കുറ്റാലം കൊട്ടാരം ഒഴിയണമെന്ന് രാജകുടുംബത്തിന്റെ നോട്ടീസ്

ഉത്സവത്തിനിടെ ആനയിടഞ്ഞ് ഒന്നാം പാപ്പാനെ കുത്തിക്കൊന്നു

അരിയിൽ മായം ചേർത്താൻ കടുത്ത നടപടി

എൽ.​ഡി.​ക്ലാർക്ക് : റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് കാലാ​വധി നീട്ട​ണ​മെന്ന് മനു​ഷ്യ​വ​കാശ കമ്മിഷൻ

വനിതാ എം.എൽ.എമാരുടെ പരാതി: നിയമോപദേശമായില്ല

എസ്.എഫ്‌.ഐയുടെ ആദ്യ മലയാളി ജനറൽ സെക്രട്ടറി

നിസാമിന്റെ ഫോട്ടോയെടുക്കുന്നത് തടയാൻ പൊലീസ് ശ്രമം

ട്രഷറികളിലെ തിരക്ക് കുറയ്‌ക്കും: മാണി

സംഘടനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ നേതൃമാറ്റമുണ്ടാവാം: കെ. സുധാകരൻ

ഭൗമ മണിക്കൂർ 2015: നാളെ വിളക്കണച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ

ജോലിക്കിടെ ലഹരി വേണ്ട; ആറുമാസം അകത്താവും!

ഗോവധ നിരോധനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കെമിക്കൽ ലാബിൽ'ബീഫ് ഫെസ്റ്റ്'

പൊലീസിന്റെ ആധുനികവത്കരണം പ്രതിസന്ധിയിൽ : ചെന്നിത്തല

ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ ചരക്ക് ലോറി സമരം

കേരളത്തിലെ 11 നദികൾ ദേശീയ ജലപാതയുടെ ഭാഗമാക്കി

അനുമതിയില്ലാതെ സ്പെക്‌ട്രം ലേല നടപടികൾ സ്ഥരിപ്പെടുത്തരുതെന്ന് സുപ്രീം കോടതി

കേരളാ സ്‌കൂളിന് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ്

സ്വാദൂറും മോദി മാങ്ങയുമായി ഖലിമുള്ള

വികാസ് സ്വരൂപ് പുതിയ വിദേശകാര്യ വക്താവ്

ബീഫ് നിരോധനം: ആദ്യ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു

പരസ്യ ചുംബനം നിരോധിച്ച് ഗോവയിലെ ഗ്രാമം

മദ്ധ്യപ്രദേശ് ഗവർണറുടെ മകൻ ശൈലേഷ് മരിച്ച നിലയിൽ

ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരുമായി പ്രധാനമന്ത്രി വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് നടത്തും

കടുവ നാട്ടിലിറങ്ങിയാൽ നിരോധനാ‌ജ്ഞ

ഇന്ത്യയും ഖത്തറും തമ്മിൽ തടവുകാരെ പരസ്പരം കൈമാറുന്നത് അടക്കമുള്ള ആറ് കരാരുകൾ ഒപ്പിട്ടു

രാഹുൽഗാന്ധിയെ കണ്ടെത്തുന്നവർക്ക് ഇനാം ഖ്യാപിച്ച് യു.പിയിൽ പോസ്റ്റർ

കൽക്കരി കുംഭകോണം: മൻമോഹൻസിംഗ് സുപ്രീംകോടതിയിൽ

ഇന്ത്യൻ പൗരൻമാർ യെമൻ വിടണമെന്ന് സർക്കാർ

ഫേസ് ബുക്കിലിട്ട മാനഭംഗപ്പെടുത്തൽ രംഗത്തിലെ ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ

ടൈറ്റ്ലറിന് വീണ്ടും ക്ളീൻ ചിറ്റ്

വാജ്പേയിക്ക് 27ന് ഭാരതരത്ന സമ്മാനിക്കും

സ്‌പെക്‌ട്രം ലേലം അവസാനിച്ചു

പൗരന്റെ വാക്കിന് വിലങ്ങിടണ്ട

ശ്രേയയുടെ ശ്രദ്ധേയമായ പൊതുതാത്പര്യം

ഫ്രാൻസ് വിമാനാപകടം: പൈലറ്റിനെ പുറത്താക്കി കോ-പൈലറ്റ് വിമാനം ഇടിച്ചുതകർത്തു

യെമനിൽ സൗദി അറേബ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വ്യോമാക്രമണം

യു.എസ്-ഇറാൻ ആണവകരാർ: ചാരവൃത്തി നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ഇസ്രായേൽ

ജർമ്മൻ വിമാനം ഫ്രാൻസിൽ മലനിരകളിലിടിച്ച് തകർന്ന് 150 മരണം

ഫൊൻസേക ഫീൽഡ് മാർഷലായി ചുമതലയേറ്റു

ആധുനിക സിംഗപ്പൂരിന്റെ പിതാവ് ലീ ക്വാൻ യീ അന്തരിച്ചു

പാക് ദേശീയദിന ആഘോഷത്തിൽ വിഘടനവാദി നേതാക്കൾ പങ്കെടുത്തത് വിവാദമായി

സിംഗപൂരിന്റെ ശില്പി ലീ ക്വാൻ യീ അന്തരിച്ചു

സംഗപ്പൂരിന്റെ ശിൽപ്പി

കൊല്ലപ്പെട്ട യുവതിയുടെ സംസ്കാരം നടത്തി കാബൂൾ വനിതകളുടെ പ്രതിഷേധം

ഐസിസിന്റെ ഹിറ്റ്ലിസ്റ്റിൽ നൂറിലേറെ അമേരിക്കൻ ഭടന്മാർ

ബർദ്വാൻ സ്ഫോടനം:മുഖ്യപ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു

യു.എസ് വിമാനത്താവളത്തിൽ അക്രമിയെ വെടിവച്ചിട്ടു

യെമനിലെ ചാവേർ സ്ഫോടനം: ഐസിസ് ഉത്തരവാദിത്വമേറ്റു

യമനിൽ പള്ളികൾക്ക് നേരെ ചാവേറാക്രമണം:55 പേർ മരിച്ചു

ആന്റിബയോട്ടിക് നിശ്ചയിക്കാൻ പുതിയ രക്തപരിശോധന

ടുണീഷ്യയിൽ ഭീകരാക്രമണം: 19 മരണം

ഭീകരാക്രമണത്തിൽ ഞെട്ടിത്തരിച്ച് ടുണിഷ്യ

അപ്രതീക്ഷിത ജയത്തോടെ നെതന്യാഹു നാലാംവട്ടവും ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി

ലാദൻ വധം: ഡോക്ടറുടെ അഭിഭാഷകനെ കൊലപ്പെടുത്തി
 

o

Apple iPhone-iPad App Android App Blackberry App Newshunt App News Notifier

 

 
  Copyright Keralakaumudi Online 2015       Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.  
  Editor-in-chief - M. S. Ravi, Editor - Deepu Ravi
Head Office Address: Kaumudi Buildings, Pettah PO Trivandrum - 695 024, India.
Online queries talk to Deepu Sasidharan, + 91 98472 38959 or Email deepu@kaumudi.com

Customer Service - Advertisement Disclaimer Statement  | Copyright Policy