Bookmark Keralakaumudi Online    

KERALAKAUMUDI   Online Edition

 

 

    Founder Editor - K. SUKUMARAN B.A.

 

Keralakaumudi Online Edition Home

About US  |  Editor@Kaumudi  |  Marketing  |  Download Font  |  Print Ad.Rates  |  Calendar 2014  

 
Saturday, 02 August 2014 3.58 AM IST
 MORE
Go!

 


 
H dQ ltiv  


hڬdamv hYt djt oQc YtϡTc dY
Posted on: Saturday, 21 April 2012

©g¡d¡v: As¤dY¤ lioæ® Jr¢ºlt´® Cɬi¢¨k l¢l¢b Y£tÏ¡Tc ©J±z¹q¢v oªQc¬ Y£tÏ¡Tc·¢c® oªJj¬¨h¡j¤´¤¼ dÚY¢ hÚ¬±d©am¢¨k f¢¨Qd¢ Llx¨hÊ® ±dK¬¡d¢µ¤.

p¢z¤´w´¤« h¤o뢹w´¤« ±J¢oí¬¡c¢Jw´¤« o¢´¤J¡t´¤« f¤ÚhY´¡t´¤« Alj¤¨T Y£tÏ¡Tc ©J±z¹q¢v ©d¡i¢lj¡c¤¾ oªQc¬ dÚY¢i¡X¢Y®. 20 ©J¡T¢ j¥di¤¨T dÚY¢´® hÚ¬±d©am® h±É¢og Ac¤hY¢ cvJ¢iY¡i¢ h¤K¬h±É¢ m¢l®j¡Q® o¢N® Oªp¡u ±dK¬¡d¢µ¤.

j¡©hm§j«, d¤j¢, ©Ja¡tc¡Z®, faj¢c¡Z®, pj¢a§¡t Y¤T¹¢i p¢z¤ Y£tÏ¡Tc ©J±z¹q¤« AQ®h¢t atL, Yh¢r®c¡¶¢¨k ©lq¡Æ»¢ d¾¢, Ah¦Y®os¢¨k o¤ltX©È±Y«, f¤ÚLi, Q¡tKߢ¨k djo®c¡Z® Y¤T¹¢i Y£tÏ¡Tc ©J±z¹q¤« oztm¢´¡u h¤Y¢t¼ dªjÁ¡t´® Aloj¨h¡j¤´¤¼Y¡X® dÚY¢.

'h¤K¬h±É¢ Y£tÏ atmu ©i¡Qc' F¼¡X® dÚY¢´® ©dj® cvJ¢i¢j¢´¤¼Y®.

Fo¢, ¨o´uV® Jë¡o¢v i¡±Y, Y¡ho oªJj¬«, gÈX« F¼¢l Y£tÏ¡TJt´® oªQc¬h¡i¢ kg¬h¡´¤«. h¤Y¢t¼ dªjÁ¡t´® op¡i¢¨ii¤« H¸« ¨J¡Ù¤©d¡J¡«, Q£l¢Y dÆ¡q¢¨ii¤« H¸« J¥¶¡«.

Hj¤ ltn« Hj¤ kÈ« ©dt´® Cª dÚY¢ ±d©i¡Qc¨¸T¤·¡«. AY¢©k¨s A©dÈJj¤¨ÙÆ¢v cs¤¨´T¤¸¢k¥¨Ti¡J¤« i¡±Yi®´¤¾ Bq¤J¨q c¢Öi¢´¤J. 70 lioæ® Jr¢ºlt´¡J¤« Ba¬ dj¢LXc. H¡©j¡ Q¢¿i¤« Y£tÏ¡TJ l¢p¢Y« c¢Öi¢´X¨h¼¤« dfë¢J® s¢©knuo® h±É¢ kÈ®h¢J¡É® mt½ As¢i¢µ¤.

F¼¡v Qc¹w´® AT¢Ì¡c oªJj¬¹w ¨hµ¨¸T¤·¢ cvJ¡¨Y ¨d¡¾i¡i dÚY¢Jw ±dK¬¡d¢´¤Ji¡X® f¢¨Qd¢ Llx¨hÊ® F¼® ±dY¢dÈ ©cY¡l¡i AQi® o¢N® (©J¡x±Lo®) J¤×¨¸T¤·¢.

2005~k¡X® m¢l®j¡Q® o¢N® Oªp¡u hÚ¬±d©am® h¤K¬h±É¢i¡i¢ Ab¢J¡j·¢©ks¢iY®. d¡l¨¸¶ i¤lY¢Jw´® l¢l¡p·¢c® bcop¡i« cvJ¤¼ 'Jc¬¡a¡u dÚY¢', g¥jp¢Yj¡i J¤T¤«f·¢¨k o®±Y£Jq¤¨Ti¤« ¨dxJ¤¶¢Jq¤¨T ©Èh·¢c¡i¤¾ 'k¡V®k¢ kȬ ©i¡Qc', a¡j¢±a¬©jKi®´® Y¡¨ri¤¾ l¢l¡p·¢c® oªQc¬ ¨¨la¬dj¢©m¡bci¤« O¢J¢Ëi¤« kg¬h¡´¤¼ 'a£cai¡v A©É¬ai DdO¡t' dÚY¢ F¼¢¹¨c dk dÚY¢Jq¤« cT¸¢k¡´¢´r¢ºY¡i¤« Ab¢J¦Yt dsº¤.


Rating: 2.1/5 (18 votes cast)

ClT JT Agdiw JjqJhaiTY. onv clt lr Otiv dTlt Amkh Aogh YעڡjXQcJh AdJtJjh cihljکh Bi Agdiw dͮ O़Y oft cihdJj mȡtphX.

 

JTYv ltJw   hJqk TOP

അശാന്തി​യുടെ നാളുകൾ

ഇറാഖ് പുകയുന്നു, അയൽ ഭരണകൂടങ്ങളും

കോൺഗ്രസ് മുക്ത ഭാരത പ്രഖ്യാപനം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മോഡി

ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ വിലയറിയാത്ത കുറെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാ‌ർ

നായകനെക്കാൾ തിളങ്ങിയ വില്ലൻ

ചരിത്രം കുറിച്ച് ടംബ്ളർ ഡേവിഡ് കാ‌ർപ്

ശാരദാ ചിട്ടി ഫണ്ട് പൊട്ടലിൽ ഞെട്ടി മമത

ഉറഞ്ഞുതുള്ളി തമിഴ് കക്ഷികൾ,​ തള്ളാനും കൊള്ളാനുമാകാതെ കോൺഗ്രസ്

ഇത് മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവച്ച രാജാ ഭയ്യ, വയസ് 44, ക്രിമിനൽ കേസുകൾ 48

ജനാധിപത്യത്തിൽ വധശിക്ഷയുടെ പ്രസക്തി !!!

മലയാള സിനിമയ്ക്ക് വിസ്മയമായ ഹിറ്റ്മേക്കർ ശശികുമാർ

വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കി,​ ഇനി രാഷ്ട്രീയ കരുനീക്കങ്ങൾ

അഴിമതിക്കാർ ദളിതരെന്ന് പറഞ്ഞ് ആശിഷ് നന്ദി കുരുങ്ങി

ഇതാ സർക്കാർ പണത്തിൽ കൊഴുക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ മേലാളന്മാരുടെ സ്കൂൾ

സന്ന്യാസി സംഘങ്ങൾ ജലസമാധി ഉപേക്ഷിക്കുന്നു

സഹികെട്ട ജനതയുടെ പ്രതിഷേധം അണപൊട്ടിയപ്പോൾ

ഗുജറാത്തിൽ മോഡി,​ മോഡി,​ വീണ്ടും മോഡി

പുതിയ വിപണന തന്ത്രവുമായി 'വിശ്വരൂപം' സിനിമ

നാവുപിഴച്ച് നിതിൻ ഗ‌‌ഡ്കരി

മകന്രെ ദൗത്യത്തിൽ അഭിമാനമെങ്കിലും ആശങ്കയോടെ ഗീതാ കെജരിവാൾ

നേതാക്കളെ പുലിവാൽ പിടിപ്പിക്കും കെജരിവാൾ

വിവാദത്തിൽപ്പെട്ട് റോബർട്ട് വാദ്ര

രാഷ്ട്രീയവിജയം നേടി മമത,​ അതിജീവനതന്ത്രം തേടി കോൺഗ്രസ്

ഗുജറാത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ തിരയിളക്കമാകുന്നു

അഴിമതി വിളയിച്ച കൽക്കരിപ്പാടം ഇടപാട്

ഭീതി പരത്തി കുഴപ്പം വിതയ്ക്കുന്ന ഇലക്‌‌ട്രോണിക് ജിഹാദ്

രാംദേവിൽ പ്രത്യാശയോടെ കോൺഗ്രസിതര പാർട്ടികൾ

എം.പിമാരുടെ ചെലവു ചുരുക്കൽ ഇങ്ങനെയും

വൈദ്യുതിഗ്രിഡ് പിണങ്ങുന്പോൾ...

അസമിൽ വീണ്ടും കലാപകാലം

പവാറിന്റെ ഉടക്കിന് പിന്നൽ രാഷ്ട്രീയ,​ രക്ഷപ്പെടൽ സമ്മർദ്ദതന്ത്രവും

മൺമറഞ്ഞത് സ്വാതന്ത്ര സമര പോരാട്ടത്തിലെ ധീര വനിതാ സാന്നിദ്ധ്യം

രാജേഷ് ഖന്നയുടെ ബംഗ്ളാവിന് അവകാശവുമായി അനിതാ അഡ്വാനി

രാജിക്ക് താൻ തയ്യാറായപ്പോൾ പിന്തിരിപ്പിച്ചത് പ്രധാനമന്ത്രി: കലാം

lQi Ds dXf

hkil hhYi Hjhr h FsiY JzgjX kȬh

Ahju btn鬷c hv hhT Cɬu gjXt

ozj JjTc Vihٮ Yq

J Jkiq oc cYl

dTcicYj dtv dTci dj

kJ JjThX l٤ CYpo Yj Bcz

LVJj l٤, hVi ami jnTiv lrij

Jtx llak CjqJw

iaji Yc JchlY f.Q.d

cih lLX cih ctYw

jnTdY YjTv BYhlmoT JxLo

l٤ DXt fero gY

Dj blv ocJ opT

Hfhii fnci dTJTlt djYnJ dKd fn dg ogL

Ho doci JtsthjT ot Yɹw


 H dQ ltiv     hJqk TOP

 
 
 

സീമാ പുനിയയ്ക്ക് വെള്ളി

കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ്: റിലേയിൽ ഇന്ത്യ ഫൈനലിൽ

രേഖകളില്ലാതെ കൊണ്ടുവന്ന രണ്ടു കിലോ സ്വർണം പിടികൂടി

പൂനെ മണ്ണിടിച്ചിൽ: 28 മൃതദേഹങ്ങൾ കൂടി കണ്ടെടുത്തു

സുബ്രതാ റോയി ഇനി തിഹാറിലെ കോൺഫറൻസ് മുറിയിൽ

ഇറക്കുമതി തിരിമറി: മെർക്കം എം.ഡി അറസ്റ്റിൽ

കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിനിടെ എസ്.ബി.ടി ചീഫ് മാനേജർ സി.ബി.ഐയുടെ പിടിയിലായി

നെടുമ്പാശേരിയിൽ മൂന്നുകോടിയുടെ സ്വർണം പിടികൂടി

ലിബിയയിൽ നിന്ന് 58 മലയാളി നഴ്സുമാർ ടുണീഷ്യയിൽ എത്തി

നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് കേസ്: സോണിയയ്‌ക്കും രാഹുലിനുമെതിരെ അന്വേഷണം തുടങ്ങി

ട്രക്കിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ മേൽപ്പാലത്തിൽ തല തട്ടി ജിറാഫ് ചത്തു

ഹരിപ്പാട്ട് ഷോക്കേറ്റ് ഒരാൾ മരിച്ചു

മഴക്കെടുതി: ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ സഹായം തേടും

കനത്ത മഴ: ഏഴ് ജില്ലകളിലെ സ്കൂളുകൾക്ക് ഇന്ന് അവധി

ഇസ്രയേൽ വെടിനി‌ർത്തൽ ലംഘിച്ചു: 40 പേർ മരിച്ചു

പിഞ്ചുകുഞ്ഞിനെ അടിച്ച് അവശനാക്കി ഫോട്ടോ ഫേസ്ബുക്കിലിട്ട അച്ഛൻ പിടിയിൽ

കേരളത്തിൽ ലൈംഗിക കളിപ്പാട്ട വിൽപനയും നിശാക്ളബ്ബുകളും വേണമെന്ന് അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി

ജാഗ്വാർ വിമാനം തകർന്നു,​ പൈലറ്റ് രക്ഷപ്പെട്ടു

പരാമർശങ്ങൾ കുറിക്ക് കൊണ്ടെന്ന് നട്‌വർ സിംഗ്

ഒരു സ്കൂളിലെ പ്ളസ് ടു പ്രവേശനം ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു

തോരാമഴ,​ തീരാദുരിതം: മൂന്നു മരണം,​ അഞ്ചു പേരെ കാണാതായി

കഥ മാറുന്നു, പ്ലസ് ടു അപേക്ഷകർ 86,829; സീറ്റുകൾ 1.88 ലക്ഷം

ഒരു സ്‌കൂളിലെ പ്രവേശനം ഹൈക്കോടതി തടഞ്ഞു

ആറ് ജില്ലകളിലെ സ്കൂളുകൾക്ക് ഇന്ന്‌ അവധി

കെ.എസ്.ഇ.ബി കമ്പനിവത്കരണം പൂർത്തിയായി

സൗമ്യ വധക്കേസ്:സർക്കാരിന് സുപ്രീംകോടതിയിൽ വീഴ്ച

നാളെ രാവിലെവരെ കനത്ത മഴയ്​ക്ക് സാദ്ധ്യത

കൊച്ചി ബ്ളാക്ക് മെയിലിംഗ്:ഉന്നതരെ കുടുക്കാൻ അഭിഭാഷകന്റെ ഓഫീസിലും ഗൂഢാലോചന

പി.ടി.എ റഹീമിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സുപ്രീംകോടതി ശരിവച്ചു

മാദ്ധ്യമങ്ങൾ വേട്ടയാടുന്നു:ശരത് ചന്ദ്രപ്രസാദ്

കേരളകൗമുദിയുടെ നിലപാട് ധീരം: പീതാംബരകുറുപ്പ്

കൊച്ചി മെട്രോ ആദ്യഘട്ടം 2016ൽ: ഇ.ശ്രീധരൻ

ഹോസ്‌റ്റൽ നിയന്ത്രണം. എം.എൽ.എ മാരുടെ അവകാശങ്ങൾക്കു മേലുളള കടന്നു കയറ്റം. കെ. മുരളീധരൻ

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് മഞ്ജുള ചെല്ലൂരിന് യാത്രഅയപ്പ്

ജയചന്ദ്രനെ എം.എൽ.എ ഹോസ്റ്റലിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തെളിവെടുക്കാത്തതെന്ത്?-ശിവൻകുട്ടി

ഓണത്തിന് ഒരു ലക്ഷം ടൺ അരി നൽകാമെന്ന് ഉറപ്പ്: കൊടിക്കുന്നിൽ

കാലവർഷം:ദുരന്തനിവാരണ സേനയുടെ സഹായംതേടി

പ്ലസ്ടു: പരാതികൾ സ്വാഭാവികമെന്ന് മന്ത്രി റബ്ബ്

കുമരകം രഘുനാഥ് മികച്ച സീരിയൽ നടൻ, മീരാ മുരളി നടി

മരുന്ന് സംഭരണം പാളി,70% മരുന്നും എത്തിയില്ല

തൊഴിൽ നിയമ ഭേദഗതികൾക്കെതിരെ ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ പ്രക്ഷോഭത്തിന്

എം.പിമാരുടെ കേസുകൾ മാത്രം അതിവേഗം തീർപ്പാക്കാനവില്ല: സുപ്രീം കോടതി

നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് കേസ്: സോണിയയ്‌ക്കും രാഹുലിനുമെതിരെ അന്വേഷണം തുടങ്ങി

ക്വാറം തികഞ്ഞില്ല;ചർച്ച വഴിമുട്ടി

ജയലളിതയ്ക്കെതിരായ ലേഖനം: ശ്രീലങ്ക നിരുപാധികം മാപ്പ് ചോദിച്ചു

ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് സമാധാനസേനയെ അയച്ചത് രാജീവ്ഗാന്ധിയുടെ മാത്രം തീരുമാനം: നട് വർ സിംഗ്

ആത്മകഥയിലൂടെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി: സോണിയ

പെട്രോളിന് 1.09 രൂപ കുറഞ്ഞു

യു.എസ് ഏജൻസികളുടെ രഹസ്യ നിരീക്ഷണം പാടില്ലെന്ന് ഇന്ത്യ

പൂനെ മണ്ണിടിച്ചിൽ അഞ്ച് പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കൂടി കണ്ടെടുത്തു

ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ മേഘസ്ഫോടനം:ആറ് മരണം

ത‌സ്ളീമ നസ്‌റിന്റെ താമസാനുമതി റദ്ദാക്കി

പണമില്ല:ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നില്ലെന്ന് ദേവഗൗഡ

ഹനുമാൻ കുരങ്ങുകളാവാൻ തൊഴിലവസരം

സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ: അരവിന്ദ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന് പാർലമെന്റിൽ

പൂനെയിൽ കനത്ത മണ്ണിടിച്ചിൽ: 17 മരണം, 150 പേരെ കാണാനില്ല

വീട് ഒഴിയാൻ മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർക്ക് നിർദ്ദേശം

ഗഡ്കരിയുടെ വീട്ടിലെ രഹസ്യ ഉപകരണം: പാർലമെന്റിൽ ബഹളം

കുംഭകോണം സ്കൂൾ തീപിടിത്തം: മാനേജർക്ക് ജീവപര്യന്തം

എരിഞ്ഞടങ്ങിയ ബാല്യങ്ങളുടെ ദുരന്ത ചിത്രം

തായ്ലൻഡിൽ ഗ്യാസ് ചോർന്ന് 25 മരണം

ഇന്ത്യ ഇടഞ്ഞുതന്നെ:ലോക വ്യാപാര സംഘടന പ്രതിസന്ധിയിൽ

മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ വെടിനിർത്തൽ ലംഘനം:35പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

നഴ്സിനെ കൊലപ്പെടുത്തി: ഫിലിപ്പൈൻസുകാരോട് ലിബിയ വിടാൻ നിർദ്ദേശം

ഗാസയിലെങ്ങും നാശനഷ്ടത്തിന്റെ നടുക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ

ഉക്രെയിൻ സേനയെ സഹായിക്കാൻ അമേരിക്ക വഴിതേടുന്നു

ലി​ബി​യയി​ൽ 48 മരണം

കുരങ്ങുകളും ഭീഷണിയിൽ

വെടിനിറുത്തലിന് ഹമാസും; മരണം 1100 കവിഞ്ഞു

സബ്സിഡി സംബന്ധിച്ച അവ്യക്തത: സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറിൽ ഒപ്പിടാതെ ഇന്ത്യ

ഉക്രെയിൻ: രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ ഒരു മാസത്തിനകം തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

ലിബിയ: അമേരിക്കൻ എംബസി ജീവനക്കാരെ ഒഴിപ്പിച്ചു

വിമാനാവശിഷ്ടങ്ങൾ മാലിയിൽ, ആരും രക്ഷപ്പെട്ടില്ല

ഡമ്മികളുടെ മുഖംമറയ്ക്കാൻ വിമതരുടെ ഉത്തരവ്

അൾജീരിയൻ വിമാനം തകർന്നുവീണ് 116 മരണം

യു.എൻ അഭയാർത്ഥികേന്ദ്രത്തിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ ഷെല്ലാക്രമണം

പയ്യന്റെ 232 പല്ലുകൾ പറിച്ചെറിഞ്ഞു

കൂറ്റൻ താറാവ് ഒഴുകിപ്പോയി

ഇസ്രായേലിനെതിരെ യുദ്ധക്കുറ്റം ചുമത്തുമെന്ന് യു.എൻ മുന്നറിയിപ്പ്

ഇറാക്കിൽ കാർ ബോംബ് ആക്രമണം: 21 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു
 

o

Apple iPhone-iPad App Android App Blackberry App Newshunt App News Notifier

 

 
  Copyright Keralakaumudi Online 2013       Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.  
  Editor-in-chief - M. S. Ravi, Editor - Deepu Ravi
Head Office Address: Kaumudi Buildings, Pettah PO Trivandrum - 695 024, India.
Online queries talk to Deepu Sasidharan, + 91 98472 38959 or Email deepu[at]kaumudi.com

Customer Service - Advertisement Disclaimer Statement  | Copyright Policy