Bookmark Keralakaumudi Online    

KERALAKAUMUDI   Online Edition

 

 

    Founder Editor - K. SUKUMARAN B.A.

 

Keralakaumudi Online Edition Home

About US  |  Editor@Kaumudi  |  Marketing  |  Download Font  |  Print Ad.Rates  |  Calendar 2014  

 
Wednesday, 23 April 2014 14.43 PM IST
 MORE
Go!

 


 
H dQ ltiv  


hڬdamv hYt djt oQc YtϡTc dY
Posted on: Saturday, 21 April 2012

©g¡d¡v: As¤dY¤ lioæ® Jr¢ºlt´® Cɬi¢¨k l¢l¢b Y£tÏ¡Tc ©J±z¹q¢v oªQc¬ Y£tÏ¡Tc·¢c® oªJj¬¨h¡j¤´¤¼ dÚY¢ hÚ¬±d©am¢¨k f¢¨Qd¢ Llx¨hÊ® ±dK¬¡d¢µ¤.

p¢z¤´w´¤« h¤o뢹w´¤« ±J¢oí¬¡c¢Jw´¤« o¢´¤J¡t´¤« f¤ÚhY´¡t´¤« Alj¤¨T Y£tÏ¡Tc ©J±z¹q¢v ©d¡i¢lj¡c¤¾ oªQc¬ dÚY¢i¡X¢Y®. 20 ©J¡T¢ j¥di¤¨T dÚY¢´® hÚ¬±d©am® h±É¢og Ac¤hY¢ cvJ¢iY¡i¢ h¤K¬h±É¢ m¢l®j¡Q® o¢N® Oªp¡u ±dK¬¡d¢µ¤.

j¡©hm§j«, d¤j¢, ©Ja¡tc¡Z®, faj¢c¡Z®, pj¢a§¡t Y¤T¹¢i p¢z¤ Y£tÏ¡Tc ©J±z¹q¤« AQ®h¢t atL, Yh¢r®c¡¶¢¨k ©lq¡Æ»¢ d¾¢, Ah¦Y®os¢¨k o¤ltX©È±Y«, f¤ÚLi, Q¡tKߢ¨k djo®c¡Z® Y¤T¹¢i Y£tÏ¡Tc ©J±z¹q¤« oztm¢´¡u h¤Y¢t¼ dªjÁ¡t´® Aloj¨h¡j¤´¤¼Y¡X® dÚY¢.

'h¤K¬h±É¢ Y£tÏ atmu ©i¡Qc' F¼¡X® dÚY¢´® ©dj® cvJ¢i¢j¢´¤¼Y®.

Fo¢, ¨o´uV® Jë¡o¢v i¡±Y, Y¡ho oªJj¬«, gÈX« F¼¢l Y£tÏ¡TJt´® oªQc¬h¡i¢ kg¬h¡´¤«. h¤Y¢t¼ dªjÁ¡t´® op¡i¢¨ii¤« H¸« ¨J¡Ù¤©d¡J¡«, Q£l¢Y dÆ¡q¢¨ii¤« H¸« J¥¶¡«.

Hj¤ ltn« Hj¤ kÈ« ©dt´® Cª dÚY¢ ±d©i¡Qc¨¸T¤·¡«. AY¢©k¨s A©dÈJj¤¨ÙÆ¢v cs¤¨´T¤¸¢k¥¨Ti¡J¤« i¡±Yi®´¤¾ Bq¤J¨q c¢Öi¢´¤J. 70 lioæ® Jr¢ºlt´¡J¤« Ba¬ dj¢LXc. H¡©j¡ Q¢¿i¤« Y£tÏ¡TJ l¢p¢Y« c¢Öi¢´X¨h¼¤« dfë¢J® s¢©knuo® h±É¢ kÈ®h¢J¡É® mt½ As¢i¢µ¤.

F¼¡v Qc¹w´® AT¢Ì¡c oªJj¬¹w ¨hµ¨¸T¤·¢ cvJ¡¨Y ¨d¡¾i¡i dÚY¢Jw ±dK¬¡d¢´¤Ji¡X® f¢¨Qd¢ Llx¨hÊ® F¼® ±dY¢dÈ ©cY¡l¡i AQi® o¢N® (©J¡x±Lo®) J¤×¨¸T¤·¢.

2005~k¡X® m¢l®j¡Q® o¢N® Oªp¡u hÚ¬±d©am® h¤K¬h±É¢i¡i¢ Ab¢J¡j·¢©ks¢iY®. d¡l¨¸¶ i¤lY¢Jw´® l¢l¡p·¢c® bcop¡i« cvJ¤¼ 'Jc¬¡a¡u dÚY¢', g¥jp¢Yj¡i J¤T¤«f·¢¨k o®±Y£Jq¤¨Ti¤« ¨dxJ¤¶¢Jq¤¨T ©Èh·¢c¡i¤¾ 'k¡V®k¢ kȬ ©i¡Qc', a¡j¢±a¬©jKi®´® Y¡¨ri¤¾ l¢l¡p·¢c® oªQc¬ ¨¨la¬dj¢©m¡bci¤« O¢J¢Ëi¤« kg¬h¡´¤¼ 'a£cai¡v A©É¬ai DdO¡t' dÚY¢ F¼¢¹¨c dk dÚY¢Jq¤« cT¸¢k¡´¢´r¢ºY¡i¤« Ab¢J¦Yt dsº¤.


Rating: 2.1/5 (18 votes cast)

ClT JT Agdiw JjqJhaiTY. onv clt lr Otiv dTlt Amkh Aogh YעڡjXQcJh AdJtJjh cihljکh Bi Agdiw dͮ O़Y oft cihdJj mȡtphX.

 

JTYv ltJw   hJqk TOP

ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ വിലയറിയാത്ത കുറെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാ‌ർ

നായകനെക്കാൾ തിളങ്ങിയ വില്ലൻ

ചരിത്രം കുറിച്ച് ടംബ്ളർ ഡേവിഡ് കാ‌ർപ്

ശാരദാ ചിട്ടി ഫണ്ട് പൊട്ടലിൽ ഞെട്ടി മമത

ഉറഞ്ഞുതുള്ളി തമിഴ് കക്ഷികൾ,​ തള്ളാനും കൊള്ളാനുമാകാതെ കോൺഗ്രസ്

ഇത് മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവച്ച രാജാ ഭയ്യ, വയസ് 44, ക്രിമിനൽ കേസുകൾ 48

ജനാധിപത്യത്തിൽ വധശിക്ഷയുടെ പ്രസക്തി !!!

മലയാള സിനിമയ്ക്ക് വിസ്മയമായ ഹിറ്റ്മേക്കർ ശശികുമാർ

വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കി,​ ഇനി രാഷ്ട്രീയ കരുനീക്കങ്ങൾ

അഴിമതിക്കാർ ദളിതരെന്ന് പറഞ്ഞ് ആശിഷ് നന്ദി കുരുങ്ങി

ഇതാ സർക്കാർ പണത്തിൽ കൊഴുക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ മേലാളന്മാരുടെ സ്കൂൾ

സന്ന്യാസി സംഘങ്ങൾ ജലസമാധി ഉപേക്ഷിക്കുന്നു

സഹികെട്ട ജനതയുടെ പ്രതിഷേധം അണപൊട്ടിയപ്പോൾ

ഗുജറാത്തിൽ മോഡി,​ മോഡി,​ വീണ്ടും മോഡി

പുതിയ വിപണന തന്ത്രവുമായി 'വിശ്വരൂപം' സിനിമ

നാവുപിഴച്ച് നിതിൻ ഗ‌‌ഡ്കരി

മകന്രെ ദൗത്യത്തിൽ അഭിമാനമെങ്കിലും ആശങ്കയോടെ ഗീതാ കെജരിവാൾ

നേതാക്കളെ പുലിവാൽ പിടിപ്പിക്കും കെജരിവാൾ

വിവാദത്തിൽപ്പെട്ട് റോബർട്ട് വാദ്ര

രാഷ്ട്രീയവിജയം നേടി മമത,​ അതിജീവനതന്ത്രം തേടി കോൺഗ്രസ്

ഗുജറാത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ തിരയിളക്കമാകുന്നു

അഴിമതി വിളയിച്ച കൽക്കരിപ്പാടം ഇടപാട്

ഭീതി പരത്തി കുഴപ്പം വിതയ്ക്കുന്ന ഇലക്‌‌ട്രോണിക് ജിഹാദ്

രാംദേവിൽ പ്രത്യാശയോടെ കോൺഗ്രസിതര പാർട്ടികൾ

എം.പിമാരുടെ ചെലവു ചുരുക്കൽ ഇങ്ങനെയും

വൈദ്യുതിഗ്രിഡ് പിണങ്ങുന്പോൾ...

അസമിൽ വീണ്ടും കലാപകാലം

പവാറിന്റെ ഉടക്കിന് പിന്നൽ രാഷ്ട്രീയ,​ രക്ഷപ്പെടൽ സമ്മർദ്ദതന്ത്രവും

മൺമറഞ്ഞത് സ്വാതന്ത്ര സമര പോരാട്ടത്തിലെ ധീര വനിതാ സാന്നിദ്ധ്യം

രാജേഷ് ഖന്നയുടെ ബംഗ്ളാവിന് അവകാശവുമായി അനിതാ അഡ്വാനി

രാജിക്ക് താൻ തയ്യാറായപ്പോൾ പിന്തിരിപ്പിച്ചത് പ്രധാനമന്ത്രി: കലാം

lQi Ds dXf

hkil hhYi Hjhr h FsiY JzgjX kȬh

Ahju btn鬷c hv hhT Cɬu gjXt

ozj JjTc Vihٮ Yq

J Jkiq oc cYl

dTcicYj dtv dTci dj

kJ JjThX l٤ CYpo Yj Bcz

LVJj l٤, hVi ami jnTiv lrij

Jtx llak CjqJw

iaji Yc JchlY f.Q.d

cih lLX cih ctYw

jnTdY YjTv BYhlmoT JxLo

l٤ DXt fero gY

Dj blv ocJ opT

Hfhii fnci dTJTlt djYnJ dKd fn dg ogL

Ho doci JtsthjT ot Yɹw

fz dmcv Jr HVn ott

oMtn hiT otaj oztmc

dtkhʮ Ckcv lnihJu Ykơci jhoYl


 H dQ ltiv     hJqk TOP

 
 
 

ബാർ ലൈസൻസ്: അഭിഭാഷകന് ബാർ കൗൺസിലിന്റെ നോട്ടീസ്

ഞാനൊരു ഫക്കീർ,​ ജനങ്ങളുടെ പണം കൊണ്ട് മത്സരിക്കുന്നവൻ: കേജ്‌രിവാൾ

മോഡിയെ വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യുന്നത് കോൺഗ്രസ് നിറുത്തണമെന്ന് ബി.ജെ.പി

പോഷക രഹിതമായ പാഴ്ഭക്ഷണം സ്കൂളുകളിൽ നിരോധിക്കണമെന്ന് വിദഗ്ദ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട്

ട്രെയിൻ വൈകി: എൻട്രൻസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ വലഞ്ഞു

ബി.ജെ.പി നേതാവ് ഗിരിരാജ് സിംഗിനെതിരെ അറസ്റ്റ് വാറണ്ട്

തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: പിടിച്ച കള്ളപ്പണം 240 കോടി കവിഞ്ഞു

പരസ്യത്തിന് പണം: മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി

ഓഹരി വിപണിയിൽ വൻ മുന്നേറ്റം,​ രൂപ കുത്തനെ താഴേക്ക്

ശബരീനാഥിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു

മോഹൻലാൽ ചിത്രം മി.ഫ്രോഡിന് തീയേറ്റർ ഉടമകളുടെ വിലക്ക്

മോഡിയ്‌‌ക്ക് അപകീർത്തികരമായി ലഘുലേഖ: മിസ്ത്രിക്കെതിരെ കേസ്

വ്യാജ വാർത്താ ഏജൻസി: ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ

കടകംപള്ളി ഭൂമി റീസർവേ തുടങ്ങി

മൂന്ന് ബൂത്തുകളിൽ റീ പോളിംഗ് തുടങ്ങി

പദ്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം: ഇടക്കാല ഭരണസമിതിയെ കേരളം എതിർക്കും

തന്നെ കുടുക്കുകയായിരുന്നെന്ന് കെ.പി.സി.സി ജന.സെക്രട്ടറി രാമകൃഷ്ണൻ

വൃക്ക രോഗം: അധോലോക നായകൻ ഛോട്ടാരാജൻ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ

ഐ.പി.എൽ: പഞ്ചാബിന് 72 റൺസ് ജയം

നിനോമാത്യുവിനെ മർദ്ദിച്ചതിന് 50 പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു

ജനം കലിതുള്ളി നിൽക്കെ നിനോ മാത്യുവിനെ കൊലനടന്ന വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു തെളിവെടുത്തു

കെ.സി വേണുഗോപാലിനെതിരെയുള്ള പരാമർശം: ഷാനിമോൾ ഉസ്മാന് സുധീരന്റെ താക്കീത്

ഗണിതം ഒരു സുന്ദര സാഹിത്യം!

ബാർ ലൈസൻസ്:വിധി പറയുന്നതിൽ നിന്ന് ജസ്‌റ്റിസ് രവികുമാർ പിന്മാറി

അനുശാന്തിക്ക് വനിതാജയിലിൽ അടി

കെ.സൂര്യപ്രകാശ് വീണ്ടും വർക്കല നഗരസഭാ ചെയർമാൻ

പദ്മനാഭദാസിനെ ആസിഡൊഴിച്ച കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കും

അമിക്കസ് ക്യൂറി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന് സ്വർണപ്പണിക്കാരൻ

റോഡ് സുരക്ഷയ്ക്ക് ജുഡിഷ്യൽ സമിതി

പദ്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം കേസ് ഇന്ന് സുപ്രീംകോടതിയിൽ

രഹസ്യവാതിലില്ലെന്ന് ശിവസേന

രാമകകൃഷ്ണന് ഷോക്കാസ് നോട്ടീസ്

വാണിജ്യനികുതി ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണറെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്‌തു

കോട്ടയത്ത് കോൺഗ്രസ് സഹായിച്ചു
ഇടുക്കിയിൽ മടക്കി കിട്ടിയില്ലെന്ന്

ഡി.ജി.പി പദവിയിലുള്ള വിജിലൻസ് മേധാവിയുടെ തസ്‌തിക തരംതാഴ്‌ത്താൻ കേന്ദ്രാനുമതി തേടി

ബാർ ലൈസൻസ്:നിർണായക യോഗം ഇന്ന്

ഹൃദയം നിലച്ച ഗർഭിണിക്ക് ഇരട്ടക്കുട്ടികളുമായി പുനർജന്മം

തിങ്കളാഴ്ച നല്ല ദിവസം, ആനവണ്ടി കളക്​ഷൻ വാരി

ശ്രീ ഇനി പാട്ടിന്റെ ക്രീസിൽ

സിമി ക്യാമ്പ്: രണ്ടു പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി

തമിഴ്മക്കൾക്ക് മാത്രമെന്താ പൈത്യമോ?

രോഹിത് ശേഖർ തിവാരിയുടെ മകനാണെന്ന് കോടതി വിധിച്ചു

കള്ളപ്പണം: കേന്ദ്രത്തിന് സുപ്രീംകോടതിയുടെ വിമർശനം

ആറാം ഘട്ടം:11 സംസ്ഥാനങ്ങൾ; 117 സീറ്റിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നാളെ

എന്നെ ജയിപ്പിക്കൂ, മുഖ്യമന്ത്രിയെ സൗജന്യമായി നേടൂ...

സാഗരസംഗമ തീരത്ത് പഞ്ചകോണ മത്സരം

തൊഗാഡിയയുടെ വിദ്വേഷപ്രസംഗം മോഡിയെ വീഴ്‌ത്താൻ

മോഡിപ്പേടിയില്ലാതെ യുവ മുഖ്യമന്ത്രി

ബി.ജെ.പിയുടെ ഇലക്‌ഷൻ വാർറൂമിൽ 50 ടെക്കികൾ

പാസ്വാനും ഭാര്യാ വിവാദത്തിൽ; ആദ്യബന്ധം ഒഴിഞ്ഞെന്ന് സമ്മതിച്ചു

വർഗീയ വിദ്വേഷം: മോഡിയെ വെട്ടിലാക്കി ശിവസേന

ഭയക്കേണ്ട കാര്യമേയില്ല ,എന്റെ സർക്കാർ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും വേണ്ടി : മോഡി

മുസ്ലീങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വർഗ്ഗീയതയാകാം

വിവാദ പ്രസ്താവന: ഗിരിരാജ് സിംഗിന് തിര.കമ്മീഷന്റെ വിലക്ക്

പ്രിയങ്ക നേരത്തേ വേദനിക്കണമായിരുന്നു

എന്നാലും മോഡിയെ എതിർക്കും:ഒമർ അബ്ദുള്ള

താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികളോട് വിവേചനമെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ സംഘടന

കൽക്കരി കുംഭകോണം: മുൻ സെക്രട്ടറിയെ സിബിഐ ചോദ്യം ചെയ്യും

ജയലളിത കോപത്തിലിറ്ക്ക്, വോട്ട് തീർന്താൽ പൊലീസ്...

മരുന്ന് പരീക്ഷണം: ഇരകൾക്ക് ഉടൻ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി

കൊറിയൻ കപ്പലപകടം: 113 മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തു

വിമാനത്തിന്റെ വീൽറൂമിൽ ഒളിച്ച് സഞ്ചരിച്ച ബാലന് പുതുജീവൻ

ബോക്‌സിങ് ഇതിഹാസം റൂബിൻ 'ഹറികേൻ 'കാർട്ടർ അന്തരിച്ചു

പാകിസ്താനിൽ ബിൻ ലാദന്റെ പേരിൽ മദ്രസ്സ ലൈബ്രറി

പാകിസ്ഥാനിൽ റോഡപകടത്തിൽ 42 പേർ മരിച്ചു

സൗദിയിൽ കാറോടിച്ച യുവതിയുടെ ഭർത്താവിന് 15,000 രൂപ പിഴ

ഇറാന്റെ പ്രതിനിധിയെ തടയാൻ പുതിയ അമേരിക്കൻ നിയമം

തീവ്രവാദി ആക്രമണം :പാക് മാദ്ധ്യമപ്രവർത്തകന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു

'ലാഡി' ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ജീവനൊടുക്കി

മുങ്ങിയ കപ്പലിന്റെ ക്യാപ്ടൻ അറസ്റ്റിൽ, മൂന്നു മൃതദേഹങ്ങൾ കൂടി കണ്ടെത്തി

യെമനിൽ ഡ്രോൺ ആക്രമണം: 16 ഭീകരരടക്കം 21 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

മരണമില്ലാത്ത ഏകാന്തത

തൂക്കുകയറിൽ നിന്ന് അവസാനനിമിഷം മോചനം

ഭൂമിക്ക് സമാനമായ ഗ്രഹം വിദൂരനക്ഷത്രത്തെ ചുറ്റുന്നു

ദക്ഷിണ സുഡാനിൽ യു.എൻ ക്യാമ്പിനുനേരെ അക്രമണം: 58 മരണം

കപ്പൽ മുങ്ങിയപ്പോൾ ആദ്യം രക്ഷപ്പെട്ടുകടന്നത് ക്യാപ്ടൻ

ഏകാന്തതയുടെ കഥാകാരൻ മാർക്വിസ് വിടവാങ്ങി

കപ്പൽ അപകടം: കാണാതായ മൂന്നൂറോളം പേർക്കുവേണ്ടി തിരച്ചിൽ വിഫലം

ഇറാഖിൽ തീവ്രവാദി ആക്രമണത്തിൽ 13 സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

ദക്ഷിണകൊറിയയിൽ കപ്പൽ മുങ്ങി മുന്നൂറോളം പേരെ കാണാതായി
 

o

Apple iPhone-iPad App Android App Blackberry App Newshunt App News Notifier

 
  Copyright Keralakaumudi Online 2013       Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.  
  Editor-in-chief - M. S. Ravi, Editor - Deepu Ravi
Head Office Address: Kaumudi Buildings, Pettah PO Trivandrum - 695 024, India.
Online queries talk to Deepu Sasidharan, + 91 98472 38959 or Email deepu[at]kaumudi.com

Customer Service - Advertisement Disclaimer Statement  | Copyright Policy