Bookmark Keralakaumudi Online    

KERALAKAUMUDI   Online Edition

 

 

    Founder Editor - K. SUKUMARAN B.A.

 

Keralakaumudi Online Edition Home

About US  |  Editor@Kaumudi  |  Marketing  |  Download Font  |  Print Ad.Rates  |  Calendar 2015  

 
 
Tuesday, 05 May 2015 3.40 AM IST
 MORE
Go!

  <
 


 
H dQ ltiv  


hڬdamv hYt djt oQc YtϡTc dY
Posted on: Saturday, 21 April 2012

©g¡d¡v: As¤dY¤ lioæ® Jr¢ºlt´® Cɬi¢¨k l¢l¢b Y£tÏ¡Tc ©J±z¹q¢v oªQc¬ Y£tÏ¡Tc·¢c® oªJj¬¨h¡j¤´¤¼ dÚY¢ hÚ¬±d©am¢¨k f¢¨Qd¢ Llx¨hÊ® ±dK¬¡d¢µ¤.

p¢z¤´w´¤« h¤o뢹w´¤« ±J¢oí¬¡c¢Jw´¤« o¢´¤J¡t´¤« f¤ÚhY´¡t´¤« Alj¤¨T Y£tÏ¡Tc ©J±z¹q¢v ©d¡i¢lj¡c¤¾ oªQc¬ dÚY¢i¡X¢Y®. 20 ©J¡T¢ j¥di¤¨T dÚY¢´® hÚ¬±d©am® h±É¢og Ac¤hY¢ cvJ¢iY¡i¢ h¤K¬h±É¢ m¢l®j¡Q® o¢N® Oªp¡u ±dK¬¡d¢µ¤.

j¡©hm§j«, d¤j¢, ©Ja¡tc¡Z®, faj¢c¡Z®, pj¢a§¡t Y¤T¹¢i p¢z¤ Y£tÏ¡Tc ©J±z¹q¤« AQ®h¢t atL, Yh¢r®c¡¶¢¨k ©lq¡Æ»¢ d¾¢, Ah¦Y®os¢¨k o¤ltX©È±Y«, f¤ÚLi, Q¡tKߢ¨k djo®c¡Z® Y¤T¹¢i Y£tÏ¡Tc ©J±z¹q¤« oztm¢´¡u h¤Y¢t¼ dªjÁ¡t´® Aloj¨h¡j¤´¤¼Y¡X® dÚY¢.

'h¤K¬h±É¢ Y£tÏ atmu ©i¡Qc' F¼¡X® dÚY¢´® ©dj® cvJ¢i¢j¢´¤¼Y®.

Fo¢, ¨o´uV® Jë¡o¢v i¡±Y, Y¡ho oªJj¬«, gÈX« F¼¢l Y£tÏ¡TJt´® oªQc¬h¡i¢ kg¬h¡´¤«. h¤Y¢t¼ dªjÁ¡t´® op¡i¢¨ii¤« H¸« ¨J¡Ù¤©d¡J¡«, Q£l¢Y dÆ¡q¢¨ii¤« H¸« J¥¶¡«.

Hj¤ ltn« Hj¤ kÈ« ©dt´® Cª dÚY¢ ±d©i¡Qc¨¸T¤·¡«. AY¢©k¨s A©dÈJj¤¨ÙÆ¢v cs¤¨´T¤¸¢k¥¨Ti¡J¤« i¡±Yi®´¤¾ Bq¤J¨q c¢Öi¢´¤J. 70 lioæ® Jr¢ºlt´¡J¤« Ba¬ dj¢LXc. H¡©j¡ Q¢¿i¤« Y£tÏ¡TJ l¢p¢Y« c¢Öi¢´X¨h¼¤« dfë¢J® s¢©knuo® h±É¢ kÈ®h¢J¡É® mt½ As¢i¢µ¤.

F¼¡v Qc¹w´® AT¢Ì¡c oªJj¬¹w ¨hµ¨¸T¤·¢ cvJ¡¨Y ¨d¡¾i¡i dÚY¢Jw ±dK¬¡d¢´¤Ji¡X® f¢¨Qd¢ Llx¨hÊ® F¼® ±dY¢dÈ ©cY¡l¡i AQi® o¢N® (©J¡x±Lo®) J¤×¨¸T¤·¢.

2005~k¡X® m¢l®j¡Q® o¢N® Oªp¡u hÚ¬±d©am® h¤K¬h±É¢i¡i¢ Ab¢J¡j·¢©ks¢iY®. d¡l¨¸¶ i¤lY¢Jw´® l¢l¡p·¢c® bcop¡i« cvJ¤¼ 'Jc¬¡a¡u dÚY¢', g¥jp¢Yj¡i J¤T¤«f·¢¨k o®±Y£Jq¤¨Ti¤« ¨dxJ¤¶¢Jq¤¨T ©Èh·¢c¡i¤¾ 'k¡V®k¢ kȬ ©i¡Qc', a¡j¢±a¬©jKi®´® Y¡¨ri¤¾ l¢l¡p·¢c® oªQc¬ ¨¨la¬dj¢©m¡bci¤« O¢J¢Ëi¤« kg¬h¡´¤¼ 'a£cai¡v A©É¬ai DdO¡t' dÚY¢ F¼¢¹¨c dk dÚY¢Jq¤« cT¸¢k¡´¢´r¢ºY¡i¤« Ab¢J¦Yt dsº¤.


Rating: 2.1/5 (18 votes cast)

Jjq hThX ~ oQchi jQt Oi!


ClT JT Agdiw JjqJhaiTY. onv clt lr Otiv dTlt Amkh Aogh YעڡjXQcJh AdJtJjh cihljکh Bi Agdiw dͮ O़Y oft cihdJj mȡtphX.

 

JTYv ltJw   hJqk TOP

നരസിംഹ റാവുവിന് മോദി സര്‍ക്കാരെന്തിന് സ്മാരകം പണിയണം?​

അസ്വസ്ഥതകളുയർത്തി മാലിദ്വീപ്

ഡൽഹി ദർബാറിലെ വീതംവയ്‌പുകാർ

യാത്രകൾ ഒടുങ്ങാതെ 24 അക്ബർ റോഡ്

മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ എന്തോ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്

ഗ്രീസിലെ ഭരണമാറ്റത്തിന്റെ പൊരുൾ

ഈ കാർട്ടൂണുകളിൽ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം

അന്ന് ഒരു കുടക്കീഴിൽ;ഇന്ന് രണ്ടു കൊടിക്കീഴിൽ

കാലത്തിന്റെ തിരിച്ചടി

ഫ്രാൻസിലേത് കുടിയേറ്റക്കാരുടെ പക

ശ്രീലങ്കയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് യുദ്ധം രാജപക്‌സെ വീണ്ടും അധികാരത്തിലേറുമോ?

രാജാപ്പാർട്ടിനെ വെട്ടി നിരത്തി,തമിഴ് സിനിമയെ ജീവിതഗന്ധിയാക്കി

ഇനി ലക്ഷ്യം ഡൽഹി

സ്വകാര്യ (സന്നദ്ധ) സർവകലാശാലകളിലേയ്ക്ക്

ചില്ലുവാതിലുകൾ തകരാതിരിക്കാൻ

ബാലവേല ചരിത്രമാവുമ്പോൾ കൈലാഷ് സത്യാർത്ഥിയ്ക്കൊപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്വപ്നവും പൂവണിയും

ഭോപ്പാൽ ദുരന്തത്തിന് മുപ്പത് വയസ്സ്

മുല്ലപ്പെരിയാർ ആശങ്കയും ഭീതിയും

സ്റ്റൈൽ മന്നൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക്?

യാൽദേവി വീണ്ടും ട്രാക്കിൽ എത്തുമ്പോൾ

മഹാരാഷ്ട്രിയിൽ ഇനി ദേവേന്ദ്രയുഗം

സർവ്വകലാശാലകൾ മരുഭൂമികളാവാതിരിയ്ക്കാൻ

ഇന്ത്യയുടെ അഫ്ഗാൻ നയം മാറുന്നുവോ?

ഹോങ്കോംഗിലെ തകരുന്ന വിപ്ലവം

സസ്‌പെൻസുമായി മറാത്താ ദേശം

ചൊവ്വ ജീവന്റെ വാഗ്ദത്ത ലോകം

മംഗളമുഹൂർത്തം അരികെ

ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ വരവും മോദിയുടെ അമേരിക്കൻ യാത്രയും

കേരളം വീണ്ടും സാമ്പത്തിക വറുതിയിലേക്ക്

അയൽപക്കം സംഘർഷഭരിതമാകുമ്പോൾ...

പ്രിയപ്പെട്ട ആറ്റൻബറോ

സെൻസർ ബോർഡിന് വിശ്വാസ്യത വേണം

അരു​ന്ധതി ഉയർത്തിയ ആശ​യ​ങ്ങളും അക്കാദ​മിക സമൂ​ഹവും

അശാന്തി​യുടെ നാളുകൾ

ഇറാഖ് പുകയുന്നു, അയൽ ഭരണകൂടങ്ങളും

കോൺഗ്രസ് മുക്ത ഭാരത പ്രഖ്യാപനം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മോഡി

ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ വിലയറിയാത്ത കുറെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാ‌ർ

നായകനെക്കാൾ തിളങ്ങിയ വില്ലൻ

ചരിത്രം കുറിച്ച് ടംബ്ളർ ഡേവിഡ് കാ‌ർപ്

ശാരദാ ചിട്ടി ഫണ്ട് പൊട്ടലിൽ ഞെട്ടി മമത

ഉറഞ്ഞുതുള്ളി തമിഴ് കക്ഷികൾ,​ തള്ളാനും കൊള്ളാനുമാകാതെ കോൺഗ്രസ്

ഇത് മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവച്ച രാജാ ഭയ്യ, വയസ് 44, ക്രിമിനൽ കേസുകൾ 48

ജനാധിപത്യത്തിൽ വധശിക്ഷയുടെ പ്രസക്തി !!!

മലയാള സിനിമയ്ക്ക് വിസ്മയമായ ഹിറ്റ്മേക്കർ ശശികുമാർ

വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കി,​ ഇനി രാഷ്ട്രീയ കരുനീക്കങ്ങൾ

അഴിമതിക്കാർ ദളിതരെന്ന് പറഞ്ഞ് ആശിഷ് നന്ദി കുരുങ്ങി

ഇതാ സർക്കാർ പണത്തിൽ കൊഴുക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ മേലാളന്മാരുടെ സ്കൂൾ

സന്ന്യാസി സംഘങ്ങൾ ജലസമാധി ഉപേക്ഷിക്കുന്നു

സഹികെട്ട ജനതയുടെ പ്രതിഷേധം അണപൊട്ടിയപ്പോൾ

ഗുജറാത്തിൽ മോഡി,​ മോഡി,​ വീണ്ടും മോഡി


 H dQ ltiv     hJqk TOP

 
 
 

 

ഐ.പി.എൽ: കൊൽ​​​ക്ക​​​ത്ത​​​ ​​​ക​​​ല​​​ക്കി

മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവ് രൂപേഷും ഭാര്യയും പിടിയിലായി

അച്ഛന്രെ വെട്ടേറ്റ് മകൾക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക്

നേപ്പാളിന് യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ 140 കോടി രൂപ ധനസഹായം

ടി.ജെ. ജോസിന് നിർബന്ധിത അവധി,​ നാണക്കേടെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി

ടെക്സാസ് വെടിവയ്പ്: പിന്നിൽ ഐസിസ് എന്ന് സൂചന

ഈജിപ്തിൽ അഞ്ചു മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡ് പ്രവർത്തകർക്ക് വധശിക്ഷ

വാജ്പേയിക്ക് ഭാരതരത്ന നൽകിയതിനെതിരെ ഒവൈസി

ഒരു പോസ്റ്റ് കാർഡിനു ഏഴു രൂപയും ഇൻലന്റിന് അഞ്ചു രൂപയും നഷ്ടം

മധ്യപ്രദേശിലെ പന്നാ ദേശീയ പാർക്കിന് സമീപം ബസ്സപകടം: 35 മരണം

സ്ത്രീ യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് പ്രകാശ് സിംഗ് ബാദലിന്റെ അഞ്ചംഗ പാനൽ

വിവാഹത്തിന് തയ്യാറാവൂ... സ്വവർഗാനുരാഗിയായ മകനോട് ശ്രീനിവാസൻ

റാഫേൽ വിമാനക്കരാർ: അന്തിമഘട്ടചർച്ചകൾ ഈ മാസം

രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് നേപ്പാൾ,​ പുനരധിവാസത്തിന് ഇന്ത്യയുടെ സഹായം തേടി

സെൻസെക്സ് 479 പോയിന്റ് ഉയർന്നു

ചൈനീസ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും താരമാവാൻ മോദി

മദ്യവ്യവസായികൾ ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലെന്ന് രാജ്കുമാർ ഉണ്ണി

പാകിസ്ഥാനിൽ സ്കൂളിന് നേരെ ആക്രമണം: ഒരു മരണം

ആം ആദ്മി പാർട്ടിയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ മാധ്യമശ്രമം:കേജ്‌രിവാൾ

നിയന്ത്രണം വിട്ട വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് രാജസ്ഥാനിൽ ഏഴു മരണം

തുണ്ടുവെച്ച ഐ.ജി ജോസ് കുടുങ്ങി

ജനതാദളിന് രാജ്യസഭാ സീറ്റ്; യു.ഡി.എഫ് വിടില്ല

മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവ് രൂപേഷും ഷൈനയും പിടിയിൽ

അമ്മയും മകനും കോൺഗ്രസിനെ ഒരു 'വഴിക്കാക്കി' : ചന്ദ്രചൂഡൻ

മംഗളാദേവിയുടെ ദർശനപുണ്യം തേടി ആയിരങ്ങളെത്തി

എൽ.എൻ.സി.പി.ഇയിലെ ബി.പിഎഡ് മാറ്റം: കായിക വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവി തകർക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് മന്ത്രി തിരുവഞ്ചൂർ

ശാസ്താംകോട്ട തടാകസംരക്ഷണം: ബദൽ പദ്ധതിയും പാളി

സംവരണ അട്ടിമറി: കെട്ടുകഥയെന്ന് സർവകലാശാല

ഓൺലൈൻ മരുന്ന് വ്യാപാരം: മൂക്കുകയറിടാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്

ചോർച്ച: ശബരിഗിരിയിൽ വൈദ്യുതി ഉത്പാദനം മുടങ്ങി

ധനവകുപ്പ് പറ്റിച്ചു; കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി പെൻഷൻ അവതാളത്തിൽ

മൺറോത്തുരുത്തിൽ കേന്ദ്രസംഘമെത്തുന്നു

കുറുമുന്നണി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള നീക്കം നടക്കില്ല: രമേശ് ചെന്നിത്തല

ഭരിക്കുന്നത് ക്രിമിനൽ കൂട്ടുകെട്ട്:കോടിയേരി

ബിജു രമേശിനെതിരെ മന്ത്രി ബാബു മാനനഷ്ടക്കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു

ശ്രീനാരായണ ധർമ്മ മീമാംസാ പരിഷത്ത്

തൊഴിലുറപ്പുപദ്ധതി വേതനം എസ്.ബി.ടി വഴി

അഗസ്‌ത്യ വനം പ്‌ളാസ്റ്റിക് മുക്തമാക്കും

പച്ചക്കറിയിലെ കീടനാശിനി : നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ സമിതി

റൂസ ഫണ്ട് വിനിയോഗ റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ നിർദ്ദേശം

കുടുംബം തകർന്നെന്ന് പാർട്ടിക്കാരിയുടെ പരാതി: കുമാർ വിശ്വാസിന് വനിതാ കമ്മിഷന്റെ നോട്ടീസ്

അൽ ക്വ ഇദ വീഡിയോയിൽ മോദിയെക്കുറിച്ചും പരാമർശം

പഞ്ചാബിൽ സ്ത്രീ യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് അഞ്ചംഗ പാനൽ

വാജ്പേയിക്ക് ഭാരതരത്ന നൽകിയതിനെതിരെ ഒവൈസി

മദ്ധ്യപ്രദേശിൽ ബസപകടം; 50 മരണം

പഞ്ചാബിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബസിൽ വീണ്ടും പീഡനശ്രമം

മോദിയെ വിമർശിച്ച ഷൂരിയെ തിരിച്ചാക്രമിച്ച് ബി.ജെ.പി

മോഗ സംഭവം:പെൺകുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കൾ നഷ്ടപരിഹാരം സ്വീകരിക്കും

മോഗ പീഡനം: ബസ് തെറ്റായ ദിശയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിന്റെ സി.സി ടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ

യു.എസിൽ ഇന്ത്യൻ വംശജയ്ക്ക് വെടിയേറ്റു

കാശ്‌മീർ പണ്ഡിറ്റുകളുടെ കൂട്ടക്കൊല അന്വേഷിക്കണമെന്ന് പുതിയ ആവശ്യം

ഗലാനിയുടെ അറസ്റ്റാവശ്യപ്പെട്ട് കാശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകളുടെ പ്രകടനം

മദ്ധ്യവർഗത്തെ കൈയിലെടുക്കാൻ രാഹുൽ

ബസിലെ പീഡനം: പെൺകുട്ടിയുടെ മരണം ദൈവനിശ്ചയമെന്ന് പഞ്ചാബ് മന്ത്രി

ദാവൂദ് കീഴടങ്ങാൻ തയ്യാറായിരുന്നുവെന്ന് മുൻ ഡി.ഐ.ജി

പഞ്ചാബിൽ ബസിലെ പീഡനം: ഒത്തുതീർപ്പിന് സമ്മർദ്ദമെന്ന് പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവ്

രാഹുലിന് ഭ്രാന്താണെന്ന് സാക്ഷി മഹാരാജ്

ഭീകരവാദികൾക്കായി പ്രത്യേക ജയിലുകൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രം

ഗിലാനി അനുയായികളുടെ കാശ്മീർ റാലിയിൽ വീണ്ടും പാക് പതാക

മോദി സർക്കാരിന് ദിശാബോധമില്ലെന്ന് അരുൺ ഷൂരി

ഹലോ ചൈന... വെയ്ബോയിലും താരമാവാൻ മോദി

പ്രവാചക കാർട്ടൂൺ മത്സരത്തിനിടെ വെടിവയ്പ്: രണ്ട് അക്രമികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു

നേപ്പാൾ: രക്ഷാപ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു,​ പുനരധിവാസത്തിന് ഇന്ത്യയുടെ സഹായം തേടി

വില്യമിന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ പേര് ഷാർലറ്റ്

യെമനിൽ ക്ലസ്റ്റർ ബോംബ് പ്രയോഗിച്ചതായി മനുഷ്യാവകാശപ്രവർത്തകർ

കോംഗോയിൽ മുഖം മറയ്ക്കുന്ന പർദ്ദ നിരോധിക്കുന്നു

മുറിച്ചു മാറ്റിയ കാൽ ചവറുകൂനയിൽ

ലഖ്‌വിയെ മോചിപ്പിച്ച വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് യു.എന്നിന്റെ ഉറപ്പ്

കാഠ്മണ്ഡുവിൽ വലിയ വിമാനങ്ങൾക്ക് വിലക്ക്

രാജകുമാരിയെ വരവേറ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് ജനത

നേപ്പാൾ പകർച്ചവ്യാധി ഭീഷണിയിൽ

പാകിസ്ഥാന്റെ 'ബീഫ് മസാല" നേപ്പാളിൽ പുലിവാലായി

അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് അഞ്ചാംദിനം പെമ്പ ജീവിതത്തിലേക്ക്...

മലാലയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ പത്ത് പേർക്ക് ജീവപര്യന്തം

തകർന്ന കെട്ടിട കൂമ്പാരത്തിനിടയിൽ നാലാംദിനവും റിഷി ജീവനോടെ

പാർപ്പിടങ്ങളുടെ ശവപ്പറമ്പ് പോലെ ഒരു ഗ്രാമം

ഹെറോയിൻ കേസിൽ ഇന്തോനേഷ്യയിൽ 7 വിദേശികൾക്ക് വധശിക്ഷ നൽകി

ബോക്കോ ഹറാമിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകളെയും പെൺകുട്ടികളെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി

പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിക്കിടെ യുവതി മരിച്ചു

100 കിലോ നോട്ട് നൽകി ആഡംബര കാർ വാങ്ങി
 

o

Apple iPhone-iPad App Android App Blackberry App Newshunt App News Notifier

 
  Copyright Keralakaumudi Online 2015       Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.  
  Editor-in-chief - M. S. Ravi, Editor - Deepu Ravi
Head Office Address: Kaumudi Buildings, Pettah PO Trivandrum - 695 024, India.
Online queries talk to Deepu Sasidharan, + 91 98472 38959 or Email deepu@kaumudi.com

Customer Service - Advertisement Disclaimer Statement  | Copyright Policy