Bookmark Keralakaumudi Online    

KERALAKAUMUDI   Online Edition

 

 

    Founder Editor - K. SUKUMARAN B.A.

 

Keralakaumudi Online Edition Home

About US  |  Editor@Kaumudi  |  Marketing  |  Download Font  |  Print Ad.Rates  |  Calendar 2014  

 
Wednesday, 23 July 2014 9.04 AM IST
 MORE
Go!

 


 
H dQ BjL  


Jm hTiv dk ojȢ
Posted on: Monday, 04 June 2012

dkë®, J»® F¼¢li¤¨T O¢J¢Ëi®´® ©k¡J·¢v Fl¢¨Ti¡¨XÆ¢k¤« ¨Okl® J¥T¤Yk¡X®. CY¢v dk뢨us O¢J¢Ë¡ ¨Okl® FXå·¢v J¥T¤Yv BiY¢c¡v dkë¤Jq¤¨T O¢J¢Ëi®´® ¨Okl® J¥T¢ c¢v´¤«. ¨Okl® J¥T¤Yv BiY¢c¡v dk뢨us O¢J¢Ë ©lÙ F¼¤ li®´¤J©i¡, h¡×¢ li®´¤J©i¡, dkë® ©d¡J¨¶ F¼® li®´¤J©i¡ ¨O़lj¡X® c½q¢kb¢Jl¤h¤¾Y®. o«jÈ¢µ® c¢kc¢s¤·¡u o¡b¢´¤¼¤¨lÆ¢v Y£tµi¡i¤« dkë¤J¨q o«jÈ¢´X«. 

©Jjq·¢v aÉO¢J¢Ë¡ ¨Okl® J¤sl¡X®. F¼¡v O¢J¢Ë¡ c¢kl¡j·¢¨us J¡j¬·¢v ©k¡©J¡·j c¢kl¡j« c¢kc¢t·¤¼¤h¤Ù®. ©V¡J®Tth¡j¤¨T ©olc« l¨j dk j¡Q¬¹q¢k¤« DTcT¢ kg¢´¤¼Ykë. h¤uJ¥¶¢ ohi« c¢Öi¢µ¤ h¡±Y©h ©V¡J®Tth¡¨j J¡X¡u o¡b¢´¤Ji¤¾¥. dk©dç¡r¤« aÉ©j¡L« AY¢¨us h¥tbc¬¡lÌi¢v F·¤©Ø¡r¡X®® Hj¤ aÉ©V¡J®Ts¤¨T op¡i« c¡« Blm¬¨dçT¤¼Y®. 

1. ©d¡T® ~ Y¤T´·¢v JÙ¤d¢T¢´¤l¡u Jr¢º¡v G×l¤« J¤sº ¨Okl¢v ATµ¤ li®´¤   l¡u Jr¢i¤¼Y¡X®. CY® J¥T¤Yv Br·¢v f¡b¢µ¡v s¥¶® Jc¡v O¢J¢vo cT·¢ J¬¡dç® CT¤¼Y¢©k´® F·¢i®´¤¼¤. A©dç¡w ¨Okl® h¤¼¥s¢v c¢¼¤« h¥l¡i¢j·¢©k´® F·¤¼¤.

2. ©h¡X©j¡L« ~ Y¤T´·¢v dj¢©m¡b¢µ¤ JÙ¤d¢T¢µ¡v ©h¡Xi¤« dkë¤Jq¤« Jë£c¢«L® cT·¤¼Y¢v O¢J¢vo c¢s¤·¡«. F¼¡v CY® Fkë¤J¨q f¡b¢µ¡v e®q¡dç® otQs¢ ¨OàX«. Cª O¢J¢Ë Bi¢j·¢v c¢¼¤« dY¢c¡i¢j·¢©k´® O¢kl¢¨c F·¢´¤¼¤. 

3. dkë® FT¤·¤Jqi¤¼Y® ~ s¥¶® Jc¡v, ©d¡Í,® J¬¡dç® F¼£ O¢J¢Ë Dd©i¡L¢µ¤« c¢kc¢s¤·¢i¡v  C«dë¡us® ~ ±f¢V®Q® F¼£ O¢J¢Ë cT·¤¼ ¨Okl¤Jq¢v c¢¼® Hr¢l¡´¤l¡u o¡b¢´¤«. 

h¤dç·¢jÙ¤ dkë¤Jw DÙ©kë¡. H©¼¡ j©Ù¡ FXå« cn®T¨d綡v f¡´¢i¤Ù©kë¡ F¼ O¢Éi¡X® dkt´¤« D¾Y®. gÈX« Jr¢´¤¼Y¢c¤ J¡r®Oi®´¤« Y¡T¢¨ik뢨us oɤk¢c¢Y AlÌi®´¤« dkë¤Jw Blm¬h¡X®. Hj¤ dkë® j¥d¡Éj¨d綮 l¡i®´¤¾¢v lj¤¼Y® lq¨j oÆ£tXåh¡i ±d±J£ii¢v J¥T¢i¡X®. 

dkë¤J¨q J¦Y¬h¡i¢ j¥d¡Éj¨d綤·¢ FT¤´¤l¡u D¾ o¡©ÆY¢J l¢a¬ hc¤n¬¨c ¨J¡Ù® DÙ¡´¢ FT¤´¤l¡u o¡b¢µ¢¶¢kë. AY¬¡b¤c¢J O¢J¢Ë¡ j£Y¢i¡i C«dë¡Ê®©d¡k¤« c½¤¨T dkë¤Jq¤h¡i¢ AT¤·¤ c¢v´¤« F¼¤ h¡±Y©h dsi¤l¡u o¡b¢´¥. dkë¤J¨q mj£j·¢¨k Hj¤ Alilh¡i¢ JX´¡´¢ Blm¬h¤¾ O¢J¢Ë cvJ¢ o«jÈ¢µ¡v Q£l¢YJ¡k« h¤r¤lc¤« c¢kc¢s¤·¡«.

©V¡.l¢©c¡a® h¡Y¬¤ kJ®Ost, d¤n®dL¢j¢ ©J¡©qQ®
(h¤qh¥¶¢v ¨VÊv J®q¢c¢J® ¨d¡k£o® J§¡t©¶r®o® ©s¡V®, Y¢j¤l¿).
¨h¡¨¨fv: 9447219903


Rating: 3.5/5 (6 votes cast)

ClT JT Agdiw JjqJhaiTY. onv clt lr Otiv dTlt Amkh Aogh YעڡjXQcJh AdJtJjh cihljکh Bi Agdiw dͮ O़Y oft cihdJj mȡtphX.

 

JTYv ltJw   hJqk TOP

നല്ല മുടിക്ക് കറ്റാർവാഴ

വായ്പ്പുണിനെ നിലയ്ക്ക് നിറുത്താം

പ​ക​ലു​റ​ക്കം​ ​ദോ​ഷ​മാ​ണ് പക്ഷേ....

പേരയ്ക്ക പാവപ്പെട്ടവന്റെ ആപ്പിൾ

പല്ല് സംരക്ഷിക്കാം കേടും പോടുമില്ലാതെ

കുളിക്കുമ്പോൾ തലയിൽ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കരുത്

യുറിറ്ററിക് മൂത്രക്കല്ലുകളുടെ ചികിത്സ

യൂഫോർബിയയെ സൂക്ഷിക്കണം

കണ്ണുകൾക്ക്​ ബദാം

കണ്ണുകടി ഉണ്ടെങ്കിൽ

കർക്കടക കഞ്ഞി

മുടി വളരാൻ ചില പൊടിക്കൈകൾ

രക്തശുദ്ധിയുണ്ടാവാൻ അശോകം

കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയിൽ പോഷകാഹാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം

കസ്തൂരിമഞ്ഞളിന്റെ ഗുണങ്ങൾ

കാപ്പികുടിച്ചാൽ പ്രമേഹം പടിക്കുപുറത്ത്

താളം തെറ്റാതിരിക്കാൻ അഞ്ചുവഴികൾ

കാരറ്റ് കിഴങ്ങുവർഗത്തിലെ റാണി

മദ്യം എന്ന വിപത്ത്

മുരിങ്ങയില ബുദ്ധിശക്തി കൂട്ടും

മീൻ രുചി മാത്രമല്ല, ആരോഗ്യവും നൽകുന്നു

ശൈശവകാലത്തെ ആഹാര രീതികൾ

ഗുണമറിഞ്ഞാൽ കടുകെണ്ണയെ കേരളീയർ ഇഷ്‌ടപ്പെടും

ആപ്പിൾ പതിവായികഴിച്ചാൽ സംതൃപ്തി കൂടും

ഭാര്യയുമായി സല്ലപിച്ചാൽ ഹൃദയത്തിന് ഹാപ്പിയാകും

ആവർത്തിച്ചുള്ള പഠനം ദേഷമെന്ന് ഗവേഷകർ

നടുവേദനയെ നിസാരമാക്കരുത്

ഔഷധ ഗുണമുള്ള മല്ലി

പരിപ്പിന്റെ ചില ഗുണങ്ങൾ

പാർക്കിൻസൺസ് രോഗം

അൽഷിമേഴ്സ് നേരത്തെ അറിയാൻ രക്ത പരിശോധന

പഴങ്ങൾ ജ്യൂസടിക്കാതെ കഴിക്കൂ

നിലക്കടല പോഷക സമ്പന്നം

ലേസർ: വേ​ദ​ന​ര​ഹി​ത ദ​ന്ത​ചി​കി​ത്സ​യു​ടെ പുതി​യ പേര്

ഉന്മേഷത്തിനും ഉണർവ്വിനും കറുവാപ്പട്ട

സമയമായി ചികിത്സയ്ക്ക്

പ്രോസ്റ്റേറ്റ് വീക്കത്തിന്റെ രോഗനിർണ്ണയം

തൂക്കക്കുറവുള്ള ശിശുക്കളുടെ പരിചരണം

ചൂടുള്ള ഭക്ഷണവും തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളവും

ആസ്‌ത്‌മയെ പേടിവേണ്ട

പോഷകഗുണത്തിലും ശരീരസൗന്ദര്യത്തിനും കൂൺ

കാരണമുണ്ട് നടുവേദനയ്ക്ക്

ഉറക്കം ശരിയായാൽ എല്ലാം ശരിയാവും

ഒന്നാന്തരം കഫ് സിറപ്പാണ് ആടലോടകം

ഔഷധപ്പെരുമ ഏറെയുള്ള കാന്താരി

പോപ്പ് കോൺ ഉത്തമ ആഹാരം

വർഷകാല രോഗ ചികിത്സ ഹോമിയോപ്പതിയിലൂടെ

ഗർഭാരംഭകാലത്തെ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിവിധിയും

അസ്ഥി തേയ്മാനം

കാഴ്‌ചശക്‌തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സപ്പോട്ട


 H dQ BjL     hJqk TOP

 
 
 

പിഞ്ചുകുഞ്ഞ് നോമ്പുതുറക്കായി വെച്ച ചായ ചെമ്പിൽ വീണ് മരിച്ചു

250 പൊതി കഞ്ചാവുമായി വൃദ്ധൻ അറസ്റ്റിൽ

പെൺ ഭ്രൂണഹത്യ ഏറ്റവും വലിയ പാപമെന്ന് ഒമർ അബ്ദുള്ള

ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഹരിയാനയിൽ മത്സരിക്കില്ല

കൊല്ലം ഡി സി സി പ്രസിഡന്റിനെ മാറ്റി

അമർനാഥ് തീർത്ഥാടനത്തിന് തീവ്രവാദ ഭീഷണി

നിങ്ങൾക്ക് ബലാത്സംഗ വാർത്തകൾ മാത്രമെ നൽകാനുള്ളുവോ - കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചോദ്യം

സ്റ്റേ നീക്കി,​ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിക്ക് ബസുകൾ വാങ്ങാം

പുന:സംഘടന: ഉചിതമായ സമയത്ത് അഭിപ്രായം പറയുമെന്ന് ലീഗ്

കൊടിക്കുന്നിൽ കോൺഗ്രസ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി സെക്രട്ടറി

പുന:'സംഘടന പാർട്ടിയിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല: ഹസൻ

ഗുജറാത്ത് മുനിസിപ്പൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ബി.ജെ.പിക്ക് ജയം

ജസ്റ്റീസ് ലഹോട്ടിയോട് ആറു ചോദ്യങ്ങളുമായി കട്ജു

കളഞ്ഞുകിട്ടിയ 11,​000 രൂപയടങ്ങിയ പേഴ്സ് തിരിച്ചു നൽകി സഹോദരങ്ങൾ മാതൃകയായി

തന്നെ സ്പീക്കറാക്കുമെന്ന വാർത്ത മാദ്ധ്യമ സൃഷ്ടിയെന്ന് കെ.സി.ജോസഫ്

മെഡി.പ്രവേശനം: സ്വാശ്രയ മാനേജ്മെന്റുകൾക്ക് പ്രത്യേകം പരീക്ഷ നടത്താനാവില്ല

ലിഫ്റ്റ് ചോദിച്ച് ബൈക്കിൽ കയറിയയാൾ സ്കൂൾ ബസിനടിയിൽപ്പെട്ട് മരിച്ചു

സിദ്ധൻമാരുടെ മായാലീലകൾ

മന്ത്രവാദക്കൊല: സിദ്ധൻ റിമാൻഡിൽ

സ്ത്രീധന പീ‌ഡനം മൂലം യുവതി മരിച്ച സംഭവം: ഭര്‍തൃമാതാവിന് ഏഴ് വർഷം തടവ്

കരിമണൽ ഖനനത്തിന് തമിഴ്നാട്ടിൽ പച്ചക്കൊടി

സ്വാശ്രയ മെഡി. മാനേജ്മെന്റ് സീറ്റ്: പ്രവേശനം സർക്കാർ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നടത്തണം

ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മിഷണർ ആർ. ശ്രീലേഖയുടെ വീട്ടിൽ വീണ്ടും മോഷണം

വിലക്ക് നീങ്ങി; കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിക്ക് പുതിയ ബസ് ‌വാങ്ങാം

മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടന: മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് ഡൽഹിക്ക്

സാദ്ധ്യത കൂടുതൽ കോടിയേരിക്ക്

പോസ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനിടെ 11 കെ.വിയിൽ നിന്ന് ഷോക്കേറ്റ് മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു

224 സ്‌കൂളുകളിൽ പുതിയ പ്ലസ്ടു

സുപ്രീംകോടതി വിധിച്ചാലും ജാതിവിട്ട് കളിയില്ല നിയമനം ജാതി അനുസരിച്ചു മാത്രം;

തമ്പാനെ നീക്കി, വി. സത്യശീലൻ കൊല്ലം ഡി.സി.സി പ്രസിഡന്റ്

സൂപ്പർ ക്ലാസ് പെർമിറ്റ്: സർക്കാരിന്റെ വിശദീകരണം തേടി

50,000 ടൺ അധിക റേഷനായി കേന്ദ്രമന്ത്റിയെ കാണും: വി. മുരളീധരൻ

ഡി.എൽ.എഫിന്റേത് കായൽ കൈയേറ്റമെന്ന് വിദഗ്‌ദ്ധസമിതി

ഭൂരഹിതർക്ക് ഭൂമി കണ്ടെത്താൻ തീവ്രയത്ന പരിപാടി

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനു നന്നായി ചിരിക്കാൻ കഴിയണം:പന്ന്യൻ

സ്‌പീക്കറാകുമെന്നത് മാദ്ധ്യമസൃഷ്ടി: മന്ത്രി കെ.സി. ജോസഫ്

പഞ്ചായത്തുതലത്തിൽ പൈതൃക സർവേ: മന്ത്രി കെ.സി. ജോസഫ്

കെ.എസ്.ഇ.ബി ചെലവ് കുറയ്ക്കൽ: കണക്ക് തേടി റഗു. കമ്മിഷൻ

വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഒഴിവാക്കി

മദ്യപാനവും വിവാഹമോചനവും കേരളം നേരിടുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങൾ: കെ.മുരളീധരൻ

അഡിഷണൽ ജഡ്ജിയെ തുടരാൻ അനുവദിച്ച പ്രശ്നം: നിലപാടിൽ ഉറച്ച് കട്ജു, ജസ്റ്റിസ് ലഹോട്ടിയോട് ആറു ചോദ്യങ്ങൾ

ജഡ്‌ജി നിയമനം : ലോക് സഭ രണ്ടു തവണ നിറുത്തിവച്ചു

വികസനത്തിന്റെ 17 ഇന പദ്ധതിയുമായി മോദി

സ്ത്രീപീഡനമല്ലാതെ വേറൊന്നും ചോദിക്കാനില്ലേയെന്ന കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചോദ്യം വിവാദമായി

സ്വത്ത് തർക്കം:ഭീംസെൻ ജോഷിയുടെ അനന്തരാവകാശികൾ മുംബയ് ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകി

കൊടിക്കുന്നിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി സെക്രട്ടറി

പാസ്‌പോർട്ട് ബുക്കുകളുടെ ദൗർലഭ്യം പരിഹരിക്കണം:പ്രേമചന്ദ്രൻ

അന്ധവിദ്യാർത്ഥികളെ തല്ലിച്ചതച്ചു; പ്രിൻസിപ്പലിന് നാട്ടുകാരുടെ അടി

ഗാസ: പ്രമേയത്തിന് കേന്ദ്രം വഴങ്ങിയില്ല

ജുഡിഷ്യറിയിൽ അഴിമതി: ജസ്റ്റിസ് കട്ജുവിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ വിവാദമാകുന്നു

ഡൽഹിയിൽ മണിപ്പൂരി യുവാവിനെ അടിച്ചുകൊന്നു

മഹാരാഷ്​ട്രയിലും അസാമിലും കോൺഗ്രസിൽ കലാപം

സ്ത്രീപീഡന പരമ്പര: ബാംഗ്ളൂർ സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണറെ മാറ്റി

പരാജയത്തിന്റെ പങ്കാളിയാകാനില്ല: റാണെ

നിയമസഭ പിരിച്ചുവിടണമെന്ന് കേജ്‌രിവാൾ

കിംഗ് ഫിഷർ ഹൗസ് വില്പനയ്ക്ക്

ഡൽഹിയിൽ സർക്കാരിന് ബി.ജെ.പി, നിയമസഭ പിരിച്ചുവിടുമെന്നും അഭ്യൂഹം

കൽക്കരി:ഗോപാൽ സുബ്രഹ്മണ്യം പബ്ളിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ആകില്ല

പീഡന കേസിൽ പരാതി സ്വീകരിക്കാത്ത ഇൻസ്പെക്ടറെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും

നാഷണൽ കോൺഫറൻസ്-കോൺഗ്രസ് സഖ്യം തീർന്നു

മലേഷ്യൻ വിമാനത്തിന്റെ ബ്ളാക്ക് ബോക്​സുകൾ വിമതർ വിട്ടുനൽകി

ഗാസയിൽ രൂക്ഷമായ ആക്രമണം തുടരുന്നു, മരണസംഖ്യ 600 കവിഞ്ഞു

പി.എ.സിയുടെ തലപ്പത്ത് കെ.വി. തോമസ്

ഗുജറാത്തിൽ മുനിസിപ്പൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ബി.ജെ.പിക്ക് ജയം

മൃതദേഹങ്ങൾ ഖാർകിവിലേക്ക് മാറ്റി

ഗാസ: മരണം 500 കവിഞ്ഞു

എങ്ങോട്ടുപോകും, ഗാസയിൽ നിന്ന്

ഡൊണസ്കിൽ പോരാട്ടം രൂക്ഷം; തെരച്ചിൽ ദുഷ്കരമായി

ഹെൻറി ഫീൽഡ് അന്തരിച്ചു

ഗാസയിൽ പലായനത്തിനിടെ ഷെല്ലാക്രമണം: 65 മരണം

മലേഷ്യൻ വിമാന ദുരന്തം: 196 മൃതദേഹങ്ങൾ കിട്ടി തെരച്ചിൽ തുടരുന്നു

മൊസോളിൽ നിന്ന് ക്രൈസ്തവരുടെ പലായനം

ഗാസയിൽ കര-വ്യോമാക്രമണം ശക്തം: മരണം 340

മലേഷ്യൻ വിമാന ദുരന്തം: റഷ്യൻ സഹായത്തോടെ തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കുന്നെന്ന് ഉക്രെയിൻ

ഷക്കീറയ്ക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ 10 കോടി ലൈക്ക്

അമേരിക്ക താന്തോന്നിയായ സർജനെപ്പോലെ:റഷ്യ

വിമാനദുരന്തം: വെടിനിറുത്തലിന് പുടിന്റെ നിർദ്ദേശം

സൂര്യകാന്തിപ്പാടം ദുരന്തത്തിന്റെ കളമായി

ഗാസയിൽ കരയുദ്ധം

വിമാന ദുരന്തം: റഷ്യയ്​ക്ക് എതിരെ ഒബാമ
 

o

Apple iPhone-iPad App Android App Blackberry App Newshunt App News Notifier

 

 
  Copyright Keralakaumudi Online 2013       Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.  
  Editor-in-chief - M. S. Ravi, Editor - Deepu Ravi
Head Office Address: Kaumudi Buildings, Pettah PO Trivandrum - 695 024, India.
Online queries talk to Deepu Sasidharan, + 91 98472 38959 or Email deepu[at]kaumudi.com

Customer Service - Advertisement Disclaimer Statement  | Copyright Policy