Bookmark Keralakaumudi Online    

KERALAKAUMUDI   Online Edition

 

 

    Founder Editor - K. SUKUMARAN B.A.

 

Keralakaumudi Online Edition Home

About US  |  Editor@Kaumudi  |  Marketing  |  Download Font  |  Print Ad.Rates  |  Calendar 2014  

 
Wednesday, 24 September 2014 5.56 AM IST
 MORE
Go!

 


 
H dQ BjL  


Jm hTiv dk ojȢ
Posted on: Monday, 04 June 2012

dkë®, J»® F¼¢li¤¨T O¢J¢Ëi®´® ©k¡J·¢v Fl¢¨Ti¡¨XÆ¢k¤« ¨Okl® J¥T¤Yk¡X®. CY¢v dk뢨us O¢J¢Ë¡ ¨Okl® FXå·¢v J¥T¤Yv BiY¢c¡v dkë¤Jq¤¨T O¢J¢Ëi®´® ¨Okl® J¥T¢ c¢v´¤«. ¨Okl® J¥T¤Yv BiY¢c¡v dk뢨us O¢J¢Ë ©lÙ F¼¤ li®´¤J©i¡, h¡×¢ li®´¤J©i¡, dkë® ©d¡J¨¶ F¼® li®´¤J©i¡ ¨O़lj¡X® c½q¢kb¢Jl¤h¤¾Y®. o«jÈ¢µ® c¢kc¢s¤·¡u o¡b¢´¤¼¤¨lÆ¢v Y£tµi¡i¤« dkë¤J¨q o«jÈ¢´X«. 

©Jjq·¢v aÉO¢J¢Ë¡ ¨Okl® J¤sl¡X®. F¼¡v O¢J¢Ë¡ c¢kl¡j·¢¨us J¡j¬·¢v ©k¡©J¡·j c¢kl¡j« c¢kc¢t·¤¼¤h¤Ù®. ©V¡J®Tth¡j¤¨T ©olc« l¨j dk j¡Q¬¹q¢k¤« DTcT¢ kg¢´¤¼Ykë. h¤uJ¥¶¢ ohi« c¢Öi¢µ¤ h¡±Y©h ©V¡J®Tth¡¨j J¡X¡u o¡b¢´¤Ji¤¾¥. dk©dç¡r¤« aÉ©j¡L« AY¢¨us h¥tbc¬¡lÌi¢v F·¤©Ø¡r¡X®® Hj¤ aÉ©V¡J®Ts¤¨T op¡i« c¡« Blm¬¨dçT¤¼Y®. 

1. ©d¡T® ~ Y¤T´·¢v JÙ¤d¢T¢´¤l¡u Jr¢º¡v G×l¤« J¤sº ¨Okl¢v ATµ¤ li®´¤   l¡u Jr¢i¤¼Y¡X®. CY® J¥T¤Yv Br·¢v f¡b¢µ¡v s¥¶® Jc¡v O¢J¢vo cT·¢ J¬¡dç® CT¤¼Y¢©k´® F·¢i®´¤¼¤. A©dç¡w ¨Okl® h¤¼¥s¢v c¢¼¤« h¥l¡i¢j·¢©k´® F·¤¼¤.

2. ©h¡X©j¡L« ~ Y¤T´·¢v dj¢©m¡b¢µ¤ JÙ¤d¢T¢µ¡v ©h¡Xi¤« dkë¤Jq¤« Jë£c¢«L® cT·¤¼Y¢v O¢J¢vo c¢s¤·¡«. F¼¡v CY® Fkë¤J¨q f¡b¢µ¡v e®q¡dç® otQs¢ ¨OàX«. Cª O¢J¢Ë Bi¢j·¢v c¢¼¤« dY¢c¡i¢j·¢©k´® O¢kl¢¨c F·¢´¤¼¤. 

3. dkë® FT¤·¤Jqi¤¼Y® ~ s¥¶® Jc¡v, ©d¡Í,® J¬¡dç® F¼£ O¢J¢Ë Dd©i¡L¢µ¤« c¢kc¢s¤·¢i¡v  C«dë¡us® ~ ±f¢V®Q® F¼£ O¢J¢Ë cT·¤¼ ¨Okl¤Jq¢v c¢¼® Hr¢l¡´¤l¡u o¡b¢´¤«. 

h¤dç·¢jÙ¤ dkë¤Jw DÙ©kë¡. H©¼¡ j©Ù¡ FXå« cn®T¨d綡v f¡´¢i¤Ù©kë¡ F¼ O¢Éi¡X® dkt´¤« D¾Y®. gÈX« Jr¢´¤¼Y¢c¤ J¡r®Oi®´¤« Y¡T¢¨ik뢨us oɤk¢c¢Y AlÌi®´¤« dkë¤Jw Blm¬h¡X®. Hj¤ dkë® j¥d¡Éj¨d綮 l¡i®´¤¾¢v lj¤¼Y® lq¨j oÆ£tXåh¡i ±d±J£ii¢v J¥T¢i¡X®. 

dkë¤J¨q J¦Y¬h¡i¢ j¥d¡Éj¨d綤·¢ FT¤´¤l¡u D¾ o¡©ÆY¢J l¢a¬ hc¤n¬¨c ¨J¡Ù® DÙ¡´¢ FT¤´¤l¡u o¡b¢µ¢¶¢kë. AY¬¡b¤c¢J O¢J¢Ë¡ j£Y¢i¡i C«dë¡Ê®©d¡k¤« c½¤¨T dkë¤Jq¤h¡i¢ AT¤·¤ c¢v´¤« F¼¤ h¡±Y©h dsi¤l¡u o¡b¢´¥. dkë¤J¨q mj£j·¢¨k Hj¤ Alilh¡i¢ JX´¡´¢ Blm¬h¤¾ O¢J¢Ë cvJ¢ o«jÈ¢µ¡v Q£l¢YJ¡k« h¤r¤lc¤« c¢kc¢s¤·¡«.

©V¡.l¢©c¡a® h¡Y¬¤ kJ®Ost, d¤n®dL¢j¢ ©J¡©qQ®
(h¤qh¥¶¢v ¨VÊv J®q¢c¢J® ¨d¡k£o® J§¡t©¶r®o® ©s¡V®, Y¢j¤l¿).
¨h¡¨¨fv: 9447219903


Rating: 3.5/5 (6 votes cast)

ClT JT Agdiw JjqJhaiTY. onv clt lr Otiv dTlt Amkh Aogh YעڡjXQcJh AdJtJjh cihljکh Bi Agdiw dͮ O़Y oft cihdJj mȡtphX.

 

JTYv ltJw   hJqk TOP

നറുനീണ്ടിയുടെ വേര്

മഞ്ഞപിത്തം മാറാൻ ശതാവരിക്കിഴങ്ങ്

മലിനീകരണം പൊണ്ണത്തടിയുണ്ടാക്കും

പ്ലേറ്റിന്റെ നിറം നോക്കി കഴിച്ചാൽ മനസ് നിറയും

ഉദര രോഗങ്ങൾ ശമിക്കാൻ കറിവേപ്പില

അസഹ്യം ഈ തലവേദന

അമിത വ്യായാമം ഹൃദയത്തെ കൊല്ലും

തൊട്ടാവാടിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ

രാത്രിയിൽ പല്ലു തേച്ചില്ലെങ്കിൽ കാര്യംപോക്കാ

കറ്റാർവാഴയുടെ ഗുണങ്ങൾ

ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾ ശമിക്കാൻ അശോകം

ആരോഗ്യ ജീവിതത്തിന് ഇൻസുലിൻ പമ്പ് തെറാപ്പി

'അമിത ശബ്ദം' ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം

കണ്ണുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് സൺഗ്ലാസ്

അമിതമായാൽ എല്ലാം കുഴയും

തലവേദന മാറാൻ തുളസിയില

പ്രമേഹവും മാനസികാരോഗ്യവും

ആസ്തമക്ക് ആടലോടകം

പ്രമേഹത്തിന് ബെസ്റ്റ് നെല്ലിക്കയും മഞ്ഞളും

ചുളിവുകൾ നിവർത്താൻ ചില നുറുങ്ങുകൾ

രോഗം മാറ്റും വേപ്പില

ഓർമ്മശക്തിക്ക് ബ്രഹ്മി

പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും

മേക്കപ്പ് മിത്രമല്ല ശത്രു

ആസ്വദിച്ചോളൂ, രോഗങ്ങൾ പമ്പകടക്കും..ശരീരം കിടിലമാകും

മഞ്ഞപ്പിത്തം മാറാൻ കീഴാര്‍നെല്ലി

പൗരുഷത്തിൽ കാര്യമില്ല മോനേ...

അടിയും വെടിയും തടികൂട്ടും

മുടികൊഴിച്ചിൽ ഇനി അകലെ

കറുവപ്പട്ട ഉപയോഗിക്കുന്നത് അമിതമാവരുത്

പനിക്കൂർക്കയെ അറിയുക

ചെറുനാരങ്ങയുടെ ഗുണങ്ങൾ

ഔഷധഗുണ സമ്പന്നമായ കുറുന്തോട്ടി

കുട്ടികളും മനശാസ്ത്ര പ്രശ്‌നങ്ങളും

ആരോഗ്യമുള്ള കേശത്തിനാവശ്യമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ

വായ്‌നാറ്റം ഇല്ലാതാക്കാൻ

പപ്പായ അത്യുത്തമം

നല്ല ആരോഗ്യത്തിന് കുരുമുളക്

കുഞ്ഞും മനഃശാസ്ത്രവും

കൊളസ്റ്ററോള്‍ കുറയ്ക്കാൻ മല്ലി

ഡയറ്റിംഗിൽ പാടില്ലാത്തത്

സൗന്ദര്യം കൂട്ടുവാന്‍ മാത്രമല്ല മൈലാഞ്ചി

മൂത്രക്കല്ല് ചികിത്സ പുതിയ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

ദാഹം തീർക്കാൻ ചുവന്നുള്ളി

കോളറയെ സൂക്ഷിക്കണം

ഗ്രാമ്പൂ കഴിച്ചാൽ ഉദരരോഗങ്ങൾ ശമിക്കും

നട്ടെല്ലു വളയുന്പോൾ

പ്രതിരോധം മറക്കല്ലേ

ജാതിക്കയും ജാതിപത്രിയും

അലർജി നിവാരണത്തിലൂടെ സമ്പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം നേടാം


 H dQ BjL     hJqk TOP

 
 
 

മുഖ്യമന്ത്രിപദം മോഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉദ്ധവ് താക്കറെ

ജയലളിതയുടെ ഹർജിയെ എതിർത്ത് ആദായ നികുതി വകുപ്പ്

ബേഡകം വിഭാഗീയത: സി.പി.എം ഏര്യാ സെക്രട്ടറിയെ മാറ്റി

വടകരയിൽ സി.പി.എം- ബി.ജെ.പി സംഘർഷം

ദുബായില്‍ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ച ഇന്ത്യക്കാരന് കോടതി 2000 ദിര്‍ഹം പിഴ വിധിച്ചു

ജിൻ പിംഗിന്രെ പ്രസ്താവന ഇന്ത്യയെ ഉദ്ദേശിച്ചാണെന്നത് ഊഹാപോഹം മാത്രമെന്ന് ചൈന

അമിതവേഗത്തിലെത്തിയ വാഹനമിടിച്ച് 12 തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചു

വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ ഓട്ടോ-ടാക്സി അനിശ്ചിതകാല പണിമുടക്ക്

പ്രസവരംഗം ചിത്രീകരണം: മൂന്ന് ഡോക്ടർമാർക്ക് സസ്‌പെൻഷൻ

ഏറ്റുമുട്ടൽ കേസുകളിൽ എഫ്.ഐ.ആർ നിർബന്ധം

ബി.ജെ.പിക്ക് 130 സീറ്റ്, മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പ്രതിസന്ധിക്ക് വിരാമം

ഗീതുവിന്റെ ലയേഴ്സ് ഡയസ് ഓസ്കാറിന്

ഡൽഹി മൃഗശാലയിൽ യുവാവിനെ വെള്ളക്കടുവ കടിച്ചു കൊന്നു

രണ്ട് വയസുകാരന്റെ മൂക്കിലൂടെ തലച്ചോറിലേക്ക് തുളച്ചുകയറിയ ചോപ്പ്സ്റ്റിക് പുറത്തെടുത്തു

എം.ടിക്ക് ജെ.സി.ഡാനിയേൽ പുരസ്കാരം

ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്: സൗരവ് ഘോഷാലിന് വെള്ളി

ശ്രീകുമാരൻ തന്പിക്ക് തിലകൻ സ്മാരക പുരസ്കാരം

അസമിലും മേഘാലയയിലും കനത്ത മഴ,​ 10 മരണം

ഐ.ഐ.ടി പ്രവേശനം: യോഗ്യതയിൽ ഇളവ്

മാവേലി എക്സ‌്പ്രസിൽ നിന്ന് വീണ യാത്രക്കാരി ആശുപത്രിയിൽ

ഗീതുവിന്റ'ലയേഴ്‌സ് ഡൈസി'ന് ഓസ്‌കാർ എൻട്രി.

അർദ്ധരാത്രി മുതൽ ഓട്ടോ-ടാക്സി പണിമുടക്ക്

എം.ടി ക്ക് ജെ.സി.ഡാനിയേൽ പുരസ്കാരം

കേരളകൗമുദിയിൽ ആദ്യക്ഷരം കുറിക്കാം

വെള്ളക്കരത്തിലും സുധീരൻ സർക്കാരിനെ വെട്ടിലാക്കിയെന്ന്

റോഡപകടം നടന്നാലുടൻ 30,000 രൂപയുടെ സൗജന്യ ചികിത്സ

നികുതി വർദ്ധനവ് : ഓർഡിനൻസ് ഇന്ന് മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിക്കും

ദസ്‌തയേവ്‌സ്‌കിയുടെ വേരുകൾ തേടി പെരുമ്പടവം റഷ്യയിലേക്ക്

ഡി.വൈ. എഫ്. ഐ കൊല്ലം ജില്ലാ ഓഫീസിന് തീവച്ചു

മനോജ് വധം:കണ്ടെടുത്ത വാളുകൾ കൊലയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചതല്ലെന്ന് ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ട്

റിസോർട്ടുടമ കണ്ണുരുട്ടി, സർക്കാർമുട്ടുമടക്കി:വി.എസ്.

20,000 ലിറ്റർ വരെ ജലം സൗജന്യമായി നൽകണം: വി.എം. സുധീരൻ

മദ്യമേ വിടയെന്ന് സുധീരൻ,​ മദ്യമേ സുഖമെന്ന് അനുയായികൾ!

പങ്കാളിത്ത സൂക്ഷ്മതല ആസൂത്രണവുമായി കുടുംബശ്രീ

മദ്യചർച്ചയിൽ ഗുരുദേവന്റെ പേര് വലിച്ചിഴയ്ക്കരുത്: സ്വാമി സൂക്ഷ്മാനന്ദ

നിതാഖത്ത്: പുനരധിവാസം ഉടനെയെന്ന് കെ.സി.ജോസഫ്

ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് നികുതി പിരിക്കുന്ന ചുങ്കക്കാരന്റെ മുഖം: പിണറായി

മനോജ് വധം: സി.പി.എം ഏരിയാ സെക്രട്ടറിയെ ചോദ്യം ചെയ്തു

സംസ്‌ഥാന സ്‌കൂൾ കലോത്‌സവം ജനുവരി 15 മുതൽ 21 വരെ എറണാകുളത്ത്

ബിൽകുടിശിക പിരിച്ചെടുക്കാൻ കെ.എസ്.ഇ.ബി ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ നടപ്പാക്കുന്നു

മഹാരാഷ്‌ട്രയിൽ ബി.ജെ.പി-ശിവസേന സഖ്യം തുടരും

മംഗൾയാൻ:എവിടെയും ഉത്സവ പ്രതീതി

അമിതവേഗത്തിലെത്തിയ വാഹനമിടിച്ച് പന്ത്രണ്ട് തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചു

സസ്യാഹാര പ്രോത്സാഹനം സംഘർഷമുണ്ടാക്കി

കൈക്കൂലി കേസിൽപ്പെട്ട സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് ചെയർമാനെ പുറത്താക്കി

ഗാന്ധി ജയന്തിക്ക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ വൃത്തിയാക്കണം: കേന്ദ്രം

'ഗ്രഹപ്രവേശം'ഇന്ന്

ഡൽഹി മൃഗശാലയിൽ യുവാവിനെ കടുവ കടിച്ചു കൊന്നു

ജ്വലനം മംഗളം

സി.ബി.ഐ തലവനെതിരായ ആരോപണം: ഉറവിടം വ്യക്തമാക്കാതെ തന്നെ വാദം കേൾക്കും

മഹാരാഷ്‌ട്ര: ബി.ജെ.പി-സേനാ സീറ്റ് വിഭജനം എങ്ങുമെത്തുന്നില്ല

വർഗീസ് വധം: ലക്ഷ്മണയെ വിട്ടയച്ചതിനെതിരെ സി.ബി.ഐ സുപ്രീം കോടതിയിൽ

ദീപിക-ടൈംസ് വിവാദം വളരുന്നു, വിമർശനവുമായി പത്രം

സുപ്രീം കോടതിയിൽ അഭിഭാഷകയുടെ ആത്മഹത്യാ ശ്രമം

ശശി കപൂർ ആശുപത്രിയിൽ

'ഹിന്ദു' എന്ന വാക്ക് മുസ്ലീങ്ങളുടെ സംഭാവന: മൊയ്‌ലി

സർക്കാർ വാർത്തകൾ ആദ്യം ദൂരദർശന്

കെ.സി.വേണുഗോപാൽ വ്യോമയാന കമ്മിറ്റിയിൽ

ബി.ജെ.പി അയഞ്ഞിട്ടും ശിവസേന മുറുകുന്നു;സഖ്യത്തിൽ ഭിന്നത രൂക്ഷം

ശാരദ ചിട്ടി ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ്: നളിനി ചിദംബരത്തെ സി.ബി.ഐ. ചോദ്യം ചെയ്തു

ബ്രിട്ടീഷ് പത്രപ്രവർത്തകൻ തടവിൽ കഴിയുന്നവീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടു

സിറിയയിൽ അമേരിക്ക ആക്രമണം ശക്തമാക്കി

മാവെൻ മുമ്പേയെത്തി

ഐ.എസ് മുന്നേറ്റം:കുർദുകൾ തുർക്കിയിലേക്ക്

അഫ്ഗാൻ പ്രതിസന്ധി മാറി; അധികാരം പങ്കിടാൻ കരാർ

ഇറാനിൽ വാട്ട്സ് ആപ്പിന് വിലക്ക്

സ്കോട്ട്ലൻഡ് ഹിതപരിശോധന:സാൽമണ്ട് രാജിവച്ചു

യുവാവ് വൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ മതിൽ ചാടിക്കടന്നു

കാശ്മീർ പിടിച്ചെടുക്കുമെന്ന് ബിലാവൽ ഭൂട്ടോ

ബ്രിട്ടന് ശ്വാസം വീണു; സ്കോട്ട്ലൻഡ് പോകില്ല

ഇറാക്കിൽ ഫ്രാൻസും വ്യോമാക്രമണം തുടങ്ങി

റിച്ചാർഡ് വർമ്മ ഇന്ത്യയിലെ അമേരിക്കൻ സ്ഥാനപതി

ജോലിയില്ലവരുമാനവുമില്ല പക്ഷേ,അന്തിയുറക്കം സുന്ദരിമാരുടെ വീട്ടിൽ

സ്കോട്ട്ലൻഡ് ഹിതപരിശോധന:ഫലം ഇന്ന്

എം.പിയെ ചവറ്റുകുട്ടയിലെറിഞ്ഞു

ഒൻപത് വയസുകാരനെ പട്ടിണിക്കിട്ട് കൊന്ന സ്ത്രീയുടെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കി

പുനഃർജ്ജന്മം നൽകാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് സഹചാരിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ വ്യാജസിദ്ധൻ അറസ്റ്റിൽ

സ്വാതന്ത്ര്യം:സ്കോട്‌ലൻഡിൽ ഇന്ന് ഹിതപരിശോധന

ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ചാടിയത് മുതലക്കുളത്തിലേക്ക്

മൺസൂണിന്റെ തുടക്കം 15 മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്
 

o

Apple iPhone-iPad App Android App Blackberry App Newshunt App News Notifier

 

 
  Copyright Keralakaumudi Online 2013       Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.  
  Editor-in-chief - M. S. Ravi, Editor - Deepu Ravi
Head Office Address: Kaumudi Buildings, Pettah PO Trivandrum - 695 024, India.
Online queries talk to Deepu Sasidharan, + 91 98472 38959 or Email deepu[at]kaumudi.com

Customer Service - Advertisement Disclaimer Statement  | Copyright Policy