Bookmark Keralakaumudi Online    

KERALAKAUMUDI   Online Edition

 

 

    Founder Editor - K. SUKUMARAN B.A.

 

Keralakaumudi Online Edition Home

About US  |  Editor@Kaumudi  |  Marketing  |  Download Font  |  Print Ad.Rates  |  Calendar 2014  

 
Wednesday, 03 September 2014 5.11 AM IST
 MORE
Go!

 


 
H dQ BjL  


Jm hTiv dk ojȢ
Posted on: Monday, 04 June 2012

dkë®, J»® F¼¢li¤¨T O¢J¢Ëi®´® ©k¡J·¢v Fl¢¨Ti¡¨XÆ¢k¤« ¨Okl® J¥T¤Yk¡X®. CY¢v dk뢨us O¢J¢Ë¡ ¨Okl® FXå·¢v J¥T¤Yv BiY¢c¡v dkë¤Jq¤¨T O¢J¢Ëi®´® ¨Okl® J¥T¢ c¢v´¤«. ¨Okl® J¥T¤Yv BiY¢c¡v dk뢨us O¢J¢Ë ©lÙ F¼¤ li®´¤J©i¡, h¡×¢ li®´¤J©i¡, dkë® ©d¡J¨¶ F¼® li®´¤J©i¡ ¨O़lj¡X® c½q¢kb¢Jl¤h¤¾Y®. o«jÈ¢µ® c¢kc¢s¤·¡u o¡b¢´¤¼¤¨lÆ¢v Y£tµi¡i¤« dkë¤J¨q o«jÈ¢´X«. 

©Jjq·¢v aÉO¢J¢Ë¡ ¨Okl® J¤sl¡X®. F¼¡v O¢J¢Ë¡ c¢kl¡j·¢¨us J¡j¬·¢v ©k¡©J¡·j c¢kl¡j« c¢kc¢t·¤¼¤h¤Ù®. ©V¡J®Tth¡j¤¨T ©olc« l¨j dk j¡Q¬¹q¢k¤« DTcT¢ kg¢´¤¼Ykë. h¤uJ¥¶¢ ohi« c¢Öi¢µ¤ h¡±Y©h ©V¡J®Tth¡¨j J¡X¡u o¡b¢´¤Ji¤¾¥. dk©dç¡r¤« aÉ©j¡L« AY¢¨us h¥tbc¬¡lÌi¢v F·¤©Ø¡r¡X®® Hj¤ aÉ©V¡J®Ts¤¨T op¡i« c¡« Blm¬¨dçT¤¼Y®. 

1. ©d¡T® ~ Y¤T´·¢v JÙ¤d¢T¢´¤l¡u Jr¢º¡v G×l¤« J¤sº ¨Okl¢v ATµ¤ li®´¤   l¡u Jr¢i¤¼Y¡X®. CY® J¥T¤Yv Br·¢v f¡b¢µ¡v s¥¶® Jc¡v O¢J¢vo cT·¢ J¬¡dç® CT¤¼Y¢©k´® F·¢i®´¤¼¤. A©dç¡w ¨Okl® h¤¼¥s¢v c¢¼¤« h¥l¡i¢j·¢©k´® F·¤¼¤.

2. ©h¡X©j¡L« ~ Y¤T´·¢v dj¢©m¡b¢µ¤ JÙ¤d¢T¢µ¡v ©h¡Xi¤« dkë¤Jq¤« Jë£c¢«L® cT·¤¼Y¢v O¢J¢vo c¢s¤·¡«. F¼¡v CY® Fkë¤J¨q f¡b¢µ¡v e®q¡dç® otQs¢ ¨OàX«. Cª O¢J¢Ë Bi¢j·¢v c¢¼¤« dY¢c¡i¢j·¢©k´® O¢kl¢¨c F·¢´¤¼¤. 

3. dkë® FT¤·¤Jqi¤¼Y® ~ s¥¶® Jc¡v, ©d¡Í,® J¬¡dç® F¼£ O¢J¢Ë Dd©i¡L¢µ¤« c¢kc¢s¤·¢i¡v  C«dë¡us® ~ ±f¢V®Q® F¼£ O¢J¢Ë cT·¤¼ ¨Okl¤Jq¢v c¢¼® Hr¢l¡´¤l¡u o¡b¢´¤«. 

h¤dç·¢jÙ¤ dkë¤Jw DÙ©kë¡. H©¼¡ j©Ù¡ FXå« cn®T¨d綡v f¡´¢i¤Ù©kë¡ F¼ O¢Éi¡X® dkt´¤« D¾Y®. gÈX« Jr¢´¤¼Y¢c¤ J¡r®Oi®´¤« Y¡T¢¨ik뢨us oɤk¢c¢Y AlÌi®´¤« dkë¤Jw Blm¬h¡X®. Hj¤ dkë® j¥d¡Éj¨d綮 l¡i®´¤¾¢v lj¤¼Y® lq¨j oÆ£tXåh¡i ±d±J£ii¢v J¥T¢i¡X®. 

dkë¤J¨q J¦Y¬h¡i¢ j¥d¡Éj¨d綤·¢ FT¤´¤l¡u D¾ o¡©ÆY¢J l¢a¬ hc¤n¬¨c ¨J¡Ù® DÙ¡´¢ FT¤´¤l¡u o¡b¢µ¢¶¢kë. AY¬¡b¤c¢J O¢J¢Ë¡ j£Y¢i¡i C«dë¡Ê®©d¡k¤« c½¤¨T dkë¤Jq¤h¡i¢ AT¤·¤ c¢v´¤« F¼¤ h¡±Y©h dsi¤l¡u o¡b¢´¥. dkë¤J¨q mj£j·¢¨k Hj¤ Alilh¡i¢ JX´¡´¢ Blm¬h¤¾ O¢J¢Ë cvJ¢ o«jÈ¢µ¡v Q£l¢YJ¡k« h¤r¤lc¤« c¢kc¢s¤·¡«.

©V¡.l¢©c¡a® h¡Y¬¤ kJ®Ost, d¤n®dL¢j¢ ©J¡©qQ®
(h¤qh¥¶¢v ¨VÊv J®q¢c¢J® ¨d¡k£o® J§¡t©¶r®o® ©s¡V®, Y¢j¤l¿).
¨h¡¨¨fv: 9447219903


Rating: 3.5/5 (6 votes cast)

ClT JT Agdiw JjqJhaiTY. onv clt lr Otiv dTlt Amkh Aogh YעڡjXQcJh AdJtJjh cihljکh Bi Agdiw dͮ O़Y oft cihdJj mȡtphX.

 

JTYv ltJw   hJqk TOP

സൗന്ദര്യം കൂട്ടുവാന്‍ മാത്രമല്ല മൈലാഞ്ചി

മൂത്രക്കല്ല് ചികിത്സ പുതിയ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

ദാഹം തീർക്കാൻ ചുവന്നുള്ളി

കോളറയെ സൂക്ഷിക്കണം

ഗ്രാമ്പൂ കഴിച്ചാൽ ഉദരരോഗങ്ങൾ ശമിക്കും

നട്ടെല്ലു വളയുന്പോൾ

പ്രതിരോധം മറക്കല്ലേ

ജാതിക്കയും ജാതിപത്രിയും

അലർജി നിവാരണത്തിലൂടെ സമ്പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം നേടാം

നല്ല ജീവിതത്തിന് വീട്ടിൽ വളർത്താം ഔഷധ മരങ്ങൾ

പേടിക്കേണ്ട, ഇൻസ്റ്റിം തെറാപ്പിയുണ്ട്

വിഷവസ്തുക്കളെ പുറംതള്ളാൻ കുമ്പളങ്ങ

മുറിവുകൾ ഉണങ്ങാൻ മുക്കുറ്റി

പാൽ​പല്ലു​കൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാം

ഔഷധഗുണമുള്ള എള്ള്

അയമോദകം ഉത്തമ ഔഷധം

കുട്ടികളിലെ ഉത്കണ്ഠയും വിഷാദവും

കണ്ണുകൾ തുടിക്കുന്പോൾ

കുഞ്ഞുവാവയ്ക്കായി അമ്മ അറിയാൻ

കൊളസ്‌ട്രോൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ തിപ്പലി

ചായ ഉപേക്ഷിക്കാൻ മടിയുണ്ടെങ്കിൽ ലെമൺ ടീയിലേക്ക് ചുവടു മാറ്റൂ

നേത്ര സംരക്ഷണം

കുടിവേണ്ട, കുഴപ്പമാകും

അമ്മൂമ്മ പുകവലിച്ചാലും പ്രശ്‌നംതന്നെ

കഷണ്ടിക്കാരേ, സന്തോഷിച്ചോളൂ

മൂത്രതടസത്തിന് അമരക്കായ

പെൺകുട്ടികളിൽ അണുബാധ ശ്രദ്ധിക്കണം

കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണം പോഷകാഹാരം

അമിത മദ്യപാനം രോഗമാണോ?

ഇലക്കറികളിൽ മുഖ്യൻ ചീര

വെയിലുകൊള്ളുന്നതിന് മുൻപ് അൽപ്പം കാര്യം

വെറുതേ പുലിവാലുപിടിക്കരുതേ

ഔഷധഗുണമേറിയ തഴുതാമ തോരൻ

മൂത്രക്കല്ലുകളുടെ മരുന്നു ചികിത്സ പുതിയ മാർഗ്ഗരേഖകൾ

മുടികൊഴിച്ചിൽ തടയാൻ ഇതാ ചില പൊടിക്കൈകൾ

ഇക്കിളക്കരെ ഞാനിക്കരെ

പല്ലുവേദന മാറാൻ ഇതാ ചില നാടൻ വിദ്യകൾ

കണ്ണുകളെ നന്നായി സൂക്ഷിക്കുക

ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരമാണെങ്കിൽ എബോള വൈറസിനേയും നേരിടാം

ഉലുവ ഉത്തമ ഔഷധം

കെട്ടിപ്പിടിച്ചാൽ തീരുന്ന പ്രശ്‌നമേയുള്ളൂ

തിക്കിത്തിരക്കി കഴിക്കേണ്ട ഒന്നല്ല ഭക്ഷണം

ഉപ്പൂറ്റിയുടെ സംരക്ഷണത്തിനു ചില പൊടിക്കൈകൾ

ലൈക്കുകൾക്ക് കൊതിക്കുന്നവർ 'ഞരമ്പുരോഗികൾ'

കണ്ണിനടിയിലെ കറുപ്പുനിറം മാറ്റാം

നേന്ത്രപ്പഴത്തിൻറെ പോക്ഷക ഗുണങ്ങൾ

ടെൻഷൻ...ടെൻഷൻ...ടെൻഷൻ...

വ്യായാമം പതിവാക്കിയാൽ അൽഷിമേഴ്‌സ് പടിക്കുപുറത്ത്

തൊണ്ടവേദന മാറാൻ കൽക്കണ്ടവും ചുക്കും ജീരകവും

കർക്കടത്തിലൂടെ ഒരു യാത്ര


 H dQ BjL     hJqk TOP

 
 
 

ഐസിസ് തീവ്രവാദികൾ മറ്റൊരു യു.എസ് പത്രപ്രവർത്തകന്റെ കൂടി തലവെട്ടി

പൊലീസുകാരന്റെ പഴ്സ് അടിച്ചുമാറ്റിയവർ പിടിയിൽ

മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ ഗവർണറാക്കുന്നതിനെതിരേ സി.പി.എം

ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിട്ട എസ്.എഫ്.ഐ നേതാവിനെ ആക്രമിച്ചു

മനോജ്കുമാർ വധം: രണ്ടുപേരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു

നെടുന്പാശേരിയിൽ 40 ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്വർണം പിടികൂടി

നാലാം ഏകദിനത്തിലും മികച്ച വിജയം,​ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പരന്പര

പ്ളേയിങ് ഇറ്റ് മൈ വേ'-സച്ചിന്രെ ആത്മകഥ നവംബറിൽ എത്തും

മുൻ അറ്റോർണി ജനറൽ ജി.ഇ. വാഹൻവതി അന്തരിച്ചു

പുൽവാമ ഏറ്റുമുട്ടൽ: മൂന്ന് തീവ്രവാദികളെ വധിച്ചു

ഗോപീചന്ദിന് കീഴിലെ പരിശീലനം സൈന അവസാനിപ്പിക്കുന്നു

സെൻസെക്സ് സർവകാല റെക്കാഡിൽ

പ്യൂണിന്റെ സന്പാദ്യം ആറ് വീടും രണ്ട് ആഡംബര കാറും

കണ്ണൂരിനെ രാഷ്ട്രീയ കുരുതിക്കളമാക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല: രമേശ് ചെന്നിത്തല

ടിവിയിൽ ഹോളിവുഡ് ആക്ഷൻ സിനിമകൾ കാണുന്നവർ ജാഗ്രതൈ...

രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ തടയണമെന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടിയോട് കേന്ദ്രം

മദ്യനിരോധനം വരുമാനത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന് ശശി തരൂർ

അദ്ധ്യാപികയുടെ സ്ഥലംമാറ്റം പുന:പരിശോധിക്കണമെന്ന് ട്രൈബ്യൂണൽ

ആർ.എസ്.എസ് പ്രവർത്തകന്റെ കൊല: ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കും

ഡ്രമ്മിൽ താളമടിച്ച് മോദി,​ അത്ഭുതം കൂറി ബിസിനസുകാർ

സ്പിരിറ്റ് ഏജന്റുമാർ റെഡി; കച്ചവടത്തിന് യുവാക്കളും

പ്ലസ്ടു: വിധി മറികടക്കാൻ ഓർഡിനൻസ് വരുന്നു

തലശേരി കൊലപാതകം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കും: മന്ത്രി രമേശ്

മനോജ്കുമാർ വധം: രണ്ടുപേരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു

കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാദ്ധ്യത

ഊർമ്മിളാദേവിയുടെ സ്ഥലംമാറ്റം: അനുഭാവപൂർവം പരിഗണിക്കണമെന്ന് കോടതി

മുന്നണിയിൽ സംഘർഷം സർക്കാർ പ്രതിരോധത്തിൽ

ഹർത്താൽ പൂർണം, പലേടത്തും അക്രമങ്ങൾ

കള്ളവാറ്റുകാർക്ക് 'ചെക്ക്' പറയാൻ മരോട്ടിച്ചാലുകാർ 'ചെസ്' കളിക്കുന്നു

മദ്യനിരോധനം ചിലരുടെ പിടിവാശിയാലെന്ന് മാണിഗ്രൂപ്പ് യോഗത്തിൽ വിമർശനം

മാനേജ്‌മെന്റ് പുറത്താക്കിയ അദ്ധ്യാപകൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു

ആർ.എസ്.എസ് നേതാവിന്റെ കൊലപാതകം: സി.പി.എം ഓഫീസിന് നേരെ കല്ലേറ്

ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിട്ട എസ്.എഫ്.ഐ നേതാവിനെ ആക്രമിച്ചു

കൊലപാതകം അപലപനീയം:വി.എം.സുധീരൻ

സഹകരണബാങ്കിൽ ജോലിക്ക് കയറണോ? പരീക്ഷമാത്രം പോര, 'പരീക്ഷണ'വും ജയിക്കണം

വെള്ളാപ്പള്ളിയെ മദ്യത്തിന്റെ വക്താവായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് വേദനിപ്പിക്കുന്നു:പ്രീതി നടേശൻ

മദ്യനിരോധന തീരുമാനം ഏകകണ്ഠമായി:രമേശ് ചെന്നിത്തല

ഇറാക്ക് മലയാളി നഴ്‌സുമാരുടെ ശമ്പള കുടിശിക തിരിച്ചു കിട്ടി

പാവങ്ങളുടെ കാഴ്‌ചയ്‌ക്ക് തെളിമയേകാൻ മമ്മൂട്ടി

ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾക്കായി 220.6 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു: മന്ത്രി ഷിബു ബേബിജോൺ

രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ തടയാൻ കർശന നടപടി വേണം: കേന്ദ്രം

ശശി തരൂർ വിദേശകാര്യ സ്‌റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ

വാഹൻവതി അന്തരിച്ചു

വധശിക്ഷ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ തുറന്ന കോടതിയിൽ കേൾക്കും: സുപ്രീം കോടതി

നിക്ഷേപകരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ചുവപ്പ് പരവതാനികളെന്ന് മോദി

പ്യൂണിന്റെ സമ്പാദ്യം ആറ് വീടും രണ്ട് ആഡംബര കാറും

ജമ്മുവിൽ നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരുടെ തുരങ്കം കണ്ടെത്തി

നളന്ദയിൽ പഠനം തുടങ്ങി, 800 വഷങ്ങൾക്കുശേഷം

ഒന്നാം തിയതി കള്ളുഷാപ്പുകൾ അടച്ചിടണമെന്ന ഉത്തരവിന് സ്റ്റേ

ആദ്യം വെടിനിറുത്തൽ, പിന്നെ ചർച്ച: രാജ്നാഥ്

ജപ്പാനുമായി സിവിൽ ആണവസഹകരണം ശക്തമാക്കാൻ ധാരണ

വിചാരണ തടവുകാരുടെ ശിക്ഷ ഇളവു ചെയ്യാൻ കേന്ദ്രം

ടെട്ര കേസ്: തേജീന്ദർ സിംഗ് അറസ്റ്റിൽ

അപൂർവയിനം മരപ്പട്ടി കാമറയിൽ

സൂര്യനെല്ലി കേസ്: ആറ് പ്രതികൾ അപ്പീലുമായി സുപ്രീം കോടതിയിൽ

തമിഴ്നാട്ടിൽ ബസിന് തീപിടിച്ച് അഞ്ച് ബംഗാൾ സ്വദേശികൾ മരിച്ചു

രാജസ്ഥാനിൽ ബസും ട്രക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് പത്ത് പേർ മരിച്ചു

കേന്ദ്ര ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷാമബത്ത വർദ്ധിപ്പിച്ചേക്കും

മോദി സർക്കാരിനെ വിമ‌ർശിക്കരുതെന്ന് ആർ.എസ്.എസ്

രാഹുലിനെ വിമർശിച്ച് ദിഗ്‌വിജയ് 63കാരന് കഴിഞ്ഞത് 44കാരന് കഴിഞ്ഞില്ല

നവാസ് ഷെരീഫിന് പാക് പാർലമെന്റിന്റെ പിന്തുണ

ഷെരീഫ് വിരുദ്ധ സമരം അക്രമാസക്തം: മൂന്നുപേർ മരിച്ചു

പാകിസ്ഥാനിൽ നവാസ് വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാകുന്നു

മോദി ജപ്പാനിലെ റ്റോജി ക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ചു

വിപ്ലവ നായകൻ ആലിംഗനം ചെയ്തു:കുഞ്ഞു കാസ്ട്രോയ്ക്ക് സ്വപ്ന സാഫല്യം

കുരങ്ങൻമാരിൽ എബോള മരുന്ന് പരീക്ഷണം വിജയിച്ചു

ഉക്രെയിൻ ചരക്കുവിമാനം തകർന്ന് വീണു

ഡയാനയുടെ വിവാഹ കേക്ക് 33വർഷത്തിനുശേഷം ലേലം ചെയ്തു

വിഘടനവാദികളുമായുള്ള ചർച്ചയെ വീണ്ടും ന്യായീകരിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ

നവജാത ശിശുക്കളിൽ മഞ്ഞപ്പിത്തം പരിശോധിക്കാൻ മൊബൈൽ ആപ്

വരുന്നു ഗൂഗിൾ ഡ്രോണുകൾ

നാറ്റോയിൽ അംഗമാക്കണം:ഉക്രയ്ൻ

ഇസ്രയേലിനെ വിശ്രമിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല: ഹമാസ്

ഉറങ്ങാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത കുഞ്ഞിനെ ഡേകെയറിൽ ഉറക്കപ്പായിൽ കെട്ടിയിട്ടു

ഐഎസ്ഐഎസ് 250 സിറിയൻ ഭടന്മാരെ വേട്ടയാടി കൊലപ്പെടുത്തി

റഷ്യൻ സൈന്യം നുഴഞ്ഞുകയറുന്നെന്ന് ഉക്രെയിൻ

രാജിവയ്ക്കില്ല:ഷെരീഫ്

ഒൻപതുകാരിയുടെ വെടിയേറ്റ് പരിശീലകൻ മരിച്ചു

ഇ-സിഗരറ്റ് വേണ്ട

ഐ.എം.എഫ് മേധാവിയ്ക്കെതിരെ അന്വേഷണം
 

o

Apple iPhone-iPad App Android App Blackberry App Newshunt App News Notifier

 

 
  Copyright Keralakaumudi Online 2013       Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.  
  Editor-in-chief - M. S. Ravi, Editor - Deepu Ravi
Head Office Address: Kaumudi Buildings, Pettah PO Trivandrum - 695 024, India.
Online queries talk to Deepu Sasidharan, + 91 98472 38959 or Email deepu[at]kaumudi.com

Customer Service - Advertisement Disclaimer Statement  | Copyright Policy